lunes, 13 de febrero de 2017

02-19-2017 - 7nd Ordinary Time – A

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Llegamos al millón de visitas en nuestro blog. Gracias de corazón.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El pasado 2 de octubre de 2014, José Antonio Pagola nos visitó  en la Parroquia de San Pedro Apóstol de la Iglesia de Sopela, dándonos  la conferencia: Volver a Jesucristo. Iniciar la reacción.
Pulsando aquí podréis disfrutar de ella.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Antonio Pagola:  EL recibido estafa Satisfacción la  Resolución definitiva de la Congregación Romana Parr la Doctrina de la Fe  sobre mi Libro,  Jesús.Aproximación Histórica .
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------
Pulsando en la lista de los títulos de las homilías en diferentes idiomas podemos leer más homilías de años anteriores.
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------


HOMILIA - ES

19-02-2017
7 Tiempo ordinario – A
Mateo 5,38-48

UNA LLAMADA ESCANDALOSA

La llamada al amor es siempre atractiva. Seguramente, muchos acogían con agrado la llamada de Jesús a amar a Dios y al prójimo. Era la mejor síntesis de la Ley. Pero lo que no podían imaginar es que un día les hablara de amar a los enemigos.
Sin embargo, Jesús lo hizo. Sin respaldo alguno de la tradición bíblica, distanciándose de los salmos de venganza que alimentaban la oración de su pueblo, enfrentándose al clima general que respiraba en su entorno de odio hacia los enemigos, proclamó con claridad absoluta su llamada: «Yo, en cambio, os digo: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen».
Su lenguaje es escandaloso y sorprendente, pero totalmente coherente con su experiencia de Dios. El Padre no es violento: ama incluso a sus enemigos, no busca la destrucción de nadie. Su grandeza no consiste en vengarse, sino en amar incondicionalmente a todos. Quien se sienta hijo de ese Dios no ha de introducir en el mundo odio ni destrucción de nadie.
El amor al enemigo no es una enseñanza secundaria de Jesús dirigida a personas llamadas a una perfección heroica. Su llamada quiere introducir en la historia una actitud nueva ante el enemigo, porque quiere eliminar en el mundo el odio y la violencia destructora. Quien se parezca a Dios no alimentará el odio contra nadie, buscará el bien de todos, incluso el de sus enemigos.
Cuando Jesús habla del amor al enemigo no está pidiendo que alimentemos en nosotros sentimientos de afecto, simpatía o cariño hacia quien nos hace mal. El enemigo sigue siendo alguien del que podemos esperar daño, y difícilmente pueden cambiar los sentimientos de nuestro corazón.
Amar al enemigo significa, antes que nada, no hacerle mal, no buscar ni desear hacerle daño. No hemos de extrañarnos si no sentimos amor o afecto hacia él. Es natural que nos sintamos heridos o humillados. Nos hemos de preocupar cuando seguimos alimentando odio y sed de venganza.
Pero no se trata solo de no hacerle daño. Podemos dar más pasos hasta estar incluso dispuestos a hacerle el bien si lo encontramos necesitado. No hemos de olvidar que somos más humanos cuando perdonamos que cuando nos vengamos. Podemos incluso devolverle bien por mal.
El perdón sincero al enemigo no es fácil. En algunas circunstancias, a la persona se le puede hacer prácticamente imposible liberarse enseguida del rechazo, el odio o la sed de venganza. No hemos de juzgar a nadie desde fuera. Solo Dios nos comprende y perdona de manera incondicional, incluso cuando no somos capaces de perdonar.

José Antonio Pagola

HOMILIA - EU

2017-02-19
Urteko 7. igandea – A
Mateo 5,38-48

DEI ESKANDALAGARRI BAT

Maitasunerako deia liluragarria izan ohi da beti. Segur aski, jende askok onartu zuen Jainkoa eta lagun hurkoa maitatzeko Jesusek egindako deia. Legearen sintesirik hobena zen dei hura. Baina imajina ez zutena izan zen, behin batean arerio edo etsaiak maitatzeko eskatuko ziela.
Alabaina, horixe eskatu zien Jesusek. Bibliako tradizioaren inolako sostengurik gabe, bere herriaren otoitza elikatzen zuten mendekuzko salmoetatik urrunduz, bere ingurunean arnasten zen gorrotozko giro orokorrari aurre egunez, ezin argiago hots egin zuen Jesusek dei hau: «Nik, ordea, hau diotsuet: Maitatu zeuen etsaiak, egin on gaitzesten zaituztenei eta otoitz egin izen txarra jartzen dizuetenei».
Eskandalagarria da Jesusen hizkuntza, eta harrigarria; baina bat dator Jainkoaz berak duen esperientziarekin. Aita ez da gogorra: maite ditu bere etsaiak berak ere, ez dabil inor nola galduko. Bere handitasun ez du jartzen mendekuan, baizik guztiak baldintzarik gabe maitatzean. Jainko horren seme edo alaba dela uste duenak, ez du munduan gorrotorik ereingo, ezta ere inor suntsituko.
Etsaia maitatzea ez da Jesusentzat bigarren mailako bat, ez da zuzentasun heroiko batera deituak liratekeen pertsonentzat. Dei horrekin, etsaiarekiko beste jarrera bat txertatu nahi du historian: errotik atera nahi du mundutik gorrotoa eta indarkeria suntsitzailea. Jainkoaren antzeko izan nahi duen batek ez du elikatuko inoren aurkako gorrotorik, baizik eta gizon-emakume guztien ona bilatuko du, etsaiena barne.
Etsaiarekiko maitasunaz mintzo denean, Jesus ez da ari, gaitza egiten digunarentzat gugan txera-, sinpatia- edo maitasun-sentimendua elikatzeko eskatzen. Etsaiak kalte egiten ahal digun etsai izaten jarraituko du, eta nekez aldatuko dira gure bihotzeko sentimenduak.
Etsaia maitatzeak hau esan nahi du lehenik eta behin: halakoari kalterik ez egitea, ez ibiltzea nola kalte egingo, ez desiratzea kalterik. Ez dugu harritu behar halakoarentzat maitasunik sentitzen ez badugu. Berezkoa du batek zauritua edo umiliatua sentitzea. Hau da kezkatzekoa: gorrotoa eta mendeku-egarria elikatzen jarraitzea.
Baina, jakina, kontua ez da gaitzik ez egitea bakarrik. Urrats batzuk aurrera egin genitzake, premian ikusten badugu on egiteko prest egoteraino. Ez dezagun ahaztu, gizakoiago garela barkatzen dugunean, ez eta mendekatzen garenean halakoaren zoritxarraz poztuz.
Ez da gauza erraza etsaiari zinez barkatzea. Zenbait inguruabarretan, gerta dakioke jende bati, izatez, ezinezko gauza izatea bere bihotza ukapenetik, gorrototik edo mendeku-egarritik liberatzea. Ez genuke juzgatu behar inor ere kanpotik. Jainkoak bakarrik ulertzen gaitu, hark bakarrik barkatzen digu baldintzarik gabe, baita barkatzeko gai ez garenean ere.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

HOMILIA - CA

19-02-2017
Diumenge 7 durant l’any – A
Mateu 5,38-48

UNA CRIDA ESCANDALOSA

La crida a l’amor és sempre atractiva. Segurament, molts acollien de bon grat la crida de Jesús a estimar Déu i el proïsme. Era la millor síntesi de la Llei. Però el que no podien imaginar és que un dia els parlés d’estimar els enemics.
No obstant això, Jesús ho va fer. Sense cap suport de la tradició bíblica, distanciant-se dels salms de venjança que alimentaven l’oració del seu poble, enfrontant-se al clima general que respirava en el seu entorn d’odi cap als enemics, va proclamar amb claredat absoluta la seva crida: «Doncs jo us dic: Estimeu els vostres enemics, pregueu pels qui us persegueixen».
El seu llenguatge és escandalós i sorprenent, però totalment coherent amb la seva experiència de Déu. El Pare no és violent: estima fins i tot els seus enemics, no busca la destrucció de ningú. La seva grandesa no consisteix a venjar-se, sinó a estimar incondicionalment tothom. Qui se senti fill d’aquest Déu no ha d’introduir en el món odi ni destrucció de ningú.
L’amor a l’enemic no és un ensenyament secundari de Jesús adreçat a persones cridades a una perfecció heroica. La seva crida vol introduir en la història una actitud nova davant l’enemic, perquè vol eliminar al món l’odi i la violència destructora. Qui s’assembli a Déu no alimentarà l’odi contra ningú, buscarà el bé de tots, fins i tot el dels seus enemics.
Quan Jesús parla de l’amor a l’enemic no està demanant que alimentem en nosaltres sentiments d’afecte, simpatia o afecte cap a qui ens fa mal. L’enemic segueix sent algú del que podem esperar mal, i difícilment poden canviar els sentiments del nostre cor.
Estimar l’enemic vol dir, primer de tot, no fer-li mal, no buscar ni desitjar fer-li mal. No hem d’estranyar-nos si no sentim amor o afecte cap a ell. És natural que ens sentim ferits o humiliats. Ens hem de preocupar quan seguim alimentant odi i set de venjança.
Però no es tracta només de no fer-li mal. Podem donar més passos fins a estar fins i tot disposats a fer-li el bé si el trobem necessitat. No hem d’oblidar que som més humans quan perdonem que quan ens vengem. Podem fins i tot tornar-li bé per mal.
El perdó sincer a l’enemic no és fàcil. En algunes circumstàncies, la persona se li pot fer pràcticament impossible alliberar-se de seguida del rebuig, l’odi o la set de venjança. No hem de jutjar ningú des de fora. Només Déu ens comprèn i perdona de manera incondicional, fins i tot quan no som capaços de perdonar.

José Antonio Pagola
Traductor: Francesc Bragulat

HOMILIA - GL

19-02-2017
7 Tempo ordinario – A
Mateu 5,38-48

UNHA CHAMADA ESCANDALOSA

A chamada ao amor é sempre atractiva. Seguramente, moitos acollían de bo grado a chamada de Xesús a amaren a Deus e ao próximo. Era a mellor síntese da Lei. Pero o que xa non podían imaxinaren é que un día lles falase de amaren aos inimigos.
Con todo, Xesús fíxoo. Sen respaldo algún da tradición bíblica, distanciándose dos salmos de vinganza que alimentaban a oración do seu pobo, enfrontándose ao clima xeral que respiraba nas súas contornas de odio cara aos inimigos, proclamou con claridade absoluta a súa chamada: «Pois, en cambio, eu dígovos: amade aos vosos inimigos e orade polos que vos perseguen».
A súa linguaxe é escandalosa e sorprendente, pero totalmente coherente coa súa experiencia de Deus. O Pai non é violento: ama ata aos seus inimigos, non busca a destrución de ninguén. A súa grandeza non consiste en vingarse, senón en amar incondicionalmente a todos. Quen se senta fillo dese Deus non ha introducir no mundo odio nin destrución de ninguén.
O amor ao inimigo non é un ensino secundario de Xesús dirixido a persoas chamadas a unha perfección heroica. A súa chamada quere introducir na historia unha actitude nova ante o inimigo, porque quere eliminar no mundo o odio e a violencia destrutora. Quen se pareza a Deus non alimentará o odio contra ninguén, buscará o ben de todos, incluso o dos seus inimigos.
Cando Xesús fala do amor ao inimigo non está pedindo que alimentemos en nós sentimentos de afecto, simpatía ou agarimo cara a quen nos fai mal. O inimigo segue sendo alguén do que podemos esperar dano, e dificilmente poden cambiar os sentimentos do noso corazón.
Amar ao inimigo significa, primeiriño de todo, non facerlle mal, non buscar nin desexar facerlle dano. Non habemos estrañarnos se non sentimos amor ou afecto cara a el. É natural que nos sintamos feridos ou humillados. Témonos de preocupar cando seguimos alimentando odio e sede de vinganza.
Porén non se trata só de non facerlle dano. Podemos dar máis pasos ata estarmos incluso dispostos a facerlle o ben se o atopamos necesitado. Non habemos esquecer que somos máis humanos cando perdoamos que cando nos vingamos. Podemos ata devolverlle ben por mal.
O perdón sincero ao inimigo non é fácil. Nalgunhas circunstancias, á persoa pódeselle facer practicamente imposíbel liberarse enseguida do rexeitamento, do odio ou da sede de vinganza. Non xulgaremos a ninguén desde fóra. Só Deus nos comprende e nos perdoa de xeito incondicional, mesmo cando non somos capaces de perdoar.

José Antonio Pagola
Tradutor: Xaquin Campo Freire

HOMILIA -IT

19-02-2017
7 Tempo ordinario – A
Matteo 5,38-48

UNA CHIAMATA SCANDALOSA

La chiamata all’amore è sempre attraente. Certamente, molti accoglievano con piacere la chiamata di Gesù ad amare Dio e il prossimo. Era la sintesi migliore della Legge. Ma quello che non potevano immaginare è che un giorno avrebbe parlato loro di amare i nemici.
Gesù, tuttavia, lo fece. Senza alcun sostegno nella tradizione biblica, distanziandosi dai salmi di vendetta che alimentavano la preghiera del suo popolo, contro il clima generale di odio che si respirava intorno a lui, proclamò con chiarezza assoluta la sua chiamata: «Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano».
Il suo linguaggio è scandaloso e sorprendente, ma totalmente coerente con la sua esperienza di Dio. Il Padre non è violento: ama anche i suoi nemici, non cerca la distruzione di nessuno. La sua grandezza non consiste nel vendicarsi, ma nell’amare incondizionatamente tutti. Chi si sente figlio di questo Dio, non introdurrà nel mondo odio né distruzione di alcuno.
L’amore al nemico non è un insegnamento secondario di Gesù, rivolto a persone chiamate a una perfezione eroica. La sua chiamata vuole introdurre nella storia un atteggiamento nuovo di fronte al nemico, perché vuole eliminare dal mondo l’odio e la violenza distruttrice. Chi assomigli a Dio non alimenterà l’odio contro nessuno, cercherà il bene di tutti, anche dei suoi nemici.
Quando Gesù parla dell’amore al nemico, non ci sta chiedendo di alimentare in noi sentimenti di affetto, simpatia o tenerezza verso chi ci fa del male. Il nemico continua ad essere qualcuno da cui possiamo aspettarci danno, e difficilmente i sentimenti del nostro cuore possono cambiare.
Amare il nemico significa, anzitutto, non fargli del male, non cercare né desiderare di fargli danno. Non dobbiamo stupirci se non proviamo amore alcuno verso di lui. È naturale che ci sentiamo feriti e umiliati. Dobbiamo preoccuparci quando continuiamo ad alimentare l’odio e la sete di vendetta.
Ma non si tratta solo di non fargli del male. Possiamo fare passi ulteriori fino ad essere disposti anche a fargli del bene, se lo troviamo in necessità. Non dobbiamo dimenticare che siamo più umani quando perdoniamo che quando ci vendichiamo rallegrandoci della sua disgrazia.
Il perdono sincero al nemico non è facile. In certe circostanze alla persona può essere in quel momento praticamente impossibile liberarsi dal rifiuto, dall’odio o dalla sete di vendetta. Non dobbiamo giudicare nessuno dal di fuori. Solo Dio ci comprende e perdona in maniera incondizionata anche quando non siamo capaci di perdonare.

José Antonio Pagola
Traduzzione: Mercedes Cerezo

HOMILIA - FR

19-02-2017
7 Temps ordinaire – A
Matthieu 5,38-48

UN APPEL SCANDALEUX

L’appel à l’amour est toujours attrayant. Ils étaient sûrement nombreux ceux qui accueillaient avec joie l’appel de Jésus à aimer Dieu et à aimer son prochain. C’était-là la meilleure synthèse de la Loi. Mais ce qu’ils ne pouvaient pas imaginer c’est qu’il leur parle un jour d’aimer ses ennemis.
Cependant, Jésus lui-même l’a fait. Sans aucun aval de la tradition biblique, en prenant ses distances par rapport aux psaumes de vengeance qui nourrissaient la prière de son peuple, en affrontant l’ambiance générale de haine envers les ennemis qui prévalait dans son entourage, il proclame son appel absolument clair et net: «Eh bien, moi je vous dis: aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent».
Son langage est scandaleux et surprenant mais en cohérence totale avec son expérience de Dieu. Le Père n’est pas violent: il aime même ses ennemis et ne cherche à détruire personne. Sa grandeur ne consiste pas à se venger mais à aimer tous inconditionnellement. Celui qui se sent fils de ce Dieu ne peut pas semer dans le monde des sentiments de haine ou de destruction envers quelqu’un.
L’amour des ennemis n’est pas chez Jésus, un enseignement de second rang adressé à des personnes appelées à une perfection héroïque. Son appel veut introduire dans l’histoire une nouvelle attitude face à l’ennemi, parce qu’il veut éliminer du monde la haine et la violence destructrice. Celui qui veut ressembler à Dieu ne doit nourrir de la haine contre personne mais chercher le bien de tous, même celui des ennemis.
Lorsque Jésus parle d’amour à l’ennemi, il n’est pas en train de nous demander de nourrir en nous des sentiments d’affection, de sympathie ou d’attachement envers celui qui nous fait du mal. L’ennemi continue d’être quelqu’un dont on peut s’attendre toujours à un mal de sa part, et les sentiments de notre coeur peuvent difficilement changer.
Aimer l’ennemi signifie, avant tout, ne pas lui vouloir du mal, ne pas lui souhaiter de préjudice ni chercher à lui en causer. Il ne faut pas s’étonner si nous ne ressentons pas de l’amour ou de l’affection à son égard. C’est naturel de se sentir blessés ou humiliés. Ce qui doit nous inquiéter c’est si nous continuons de nourrir en nous de la haine ou de la vengeance.
Toutefois, il ne faut pas se contenter seulement de ne pas lui faire du mal. On peut franchir d’autres pas encore, jusqu’à être prêts même à lui faire du bien, si on le voyait dans le besoin. Il ne faut pas oublier que nous devenons plus humains lorsque nous pardonnons que lorsque nous nous vengeons. On peut même lui rendre le bien pour le mal.
Pardonner sincèrement à son ennemi n’est pas chose facile. Dans certaines circonstances, il peut être impossible à une personne de se libérer tout de suite du rejet, de la haine ou de la soif de vengeance. On ne doit juger personne du dehors. Seul Dieu nous comprend et nous pardonne inconditionnellement, même lorsque nous ne sommes pas capables de pardonner.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna

HOMILIA - PT

19-02-2017
7 Tempo ordinário – A
Mateus 5,38-48

UMA CHAMADA ESCANDALOSA

A chamada ao amor é sempre atrativa. Seguramente, muitos acolhiam com agrado a chamada de Jesus a amar a Deus e ao próximo. Era a melhor síntese da Lei. Mas o que não podiam imaginar é que um dia lhes falará de amar os inimigos.
No entanto, Jesus o fez. Sem a proteção da tradição bíblica, distanciando-se dos salmos da vingança que alimentavam a oração do seu povo, enfrentando-se ao espírito geral que se respirava à Sua volta, de ódio para com os inimigos, proclamou com claridade absoluta a Sua chamada: «Eu, pelo contrário, vos digo: amai a vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem».
A Sua linguagem é escandalosa e surpreendente, mas totalmente coerente com a Sua experiência de Deus. O Pai não é violento: ama inclusive os Seus inimigos, não procura a destruição de ninguém. A Sua grandeza não consiste em vingar-se, mas sim em amar incondicionalmente a todos. Quem se sinta filho desse Deus não há-de introduzir no mundo ódio nem destruição de ninguém.
O amor ao inimigo não é um ensinamento secundário de Jesus dirigido a pessoas chamadas a uma perfeição heroica. A Sua chamada quer introduzir na história uma atitude nova ante o inimigo, porque quer eliminar do mundo o ódio e a violência destruidora. Quem se pareça a Deus não alimentará o ódio contra ninguém, procurará o bem de todos, inclusive o dos Seus inimigos.
Quando Jesus fala do amor ao inimigo não está a pedir que alimentemos em nós sentimentos de afeto, simpatia ou carinho para quem nos faça mal. O inimigo continua sendo alguém de quem podemos esperar dano, e dificilmente podem mudar os sentimentos do nosso coração.
Amar o inimigo significa, antes de mais nada, não fazer-lhe mal, não procurar nem desejar fazer-lhe mal. Não temos de estranharmos se não sentimos amor ou afeto para com ele. É natural que nos sintamos feridos ou humilhados. Temos de nos preocupar quando continuamos a alimentar ódio e sede de vingança.
Mas não se trata só de não lhe fazer mal. Podemos dar mais passos até estarmos inclusive dispostos a fazer-lhe bem se o encontramos necessitado. Não temos de esquecer que somos mais humanos quando perdoamos que quando nos vingamos. Podemos inclusive devolver-lhe bem por mal.
O perdão sincero ao inimigo não é fácil. Em algumas circunstâncias, à pessoa pode-se tornar praticamente impossível liberar-se em seguida da rejeição, do ódio ou da sede de vingança. Não temos de julgar a ninguém a partir de fora. Só Deus nos compreende e perdoa de forma incondicional, inclusive quando não somos capazes de perdoar.

José Antonio Pagola
Tradutor: Antonio Manuel Álvarez Perez

HOMILIA - EN

02-19-2017
7th Ordinary Time – A
Matthew 5,38-48

AN OUTRAGIOUS CALL

The call to love is always seductive. Surely, many graciously welcomed Jesus’ call to love God and love our neighbor. This was the best synthesis of the Law. But what they couldn’t imagine is that one day he would speak to them about loving their enemies.
However Jesus did just that. Without any backing from the biblical tradition, distancing himself from the vengeance psalms that fed the people’s prayer, confronting the general climate of hate that breathed all around him, Jesus proclaimed his call with absolute clarity: «But I say this to you: love your enemies, do good to those who hate you, and pray for those who persecute you».
His language is outrageous and surprising, but completely coherent with his experience of God. The Father isn’t violent: God loves even enemies, doesn’t seek anyone’s destruction. God’s greatness doesn’t consist in vengeance but in unconditionally loving everyone. Whoever would feel themselves child of that God will bring into the world neither hate nor anyone’s destruction.
Love of enemy isn’t a secondary teaching for Jesus, directed to people who are called to a heroic perfection. His call wants to introduce into history a new attitude in the face of the enemy because he wants to eliminate hate and destructive violence from the world. Whoever is like God will not nourish hate against anyone, will seek the good of all, including their enemies.
When Jesus speaks of love of enemy, he isn’t asking us to nourish feeling of affection or sympathy or tenderness toward the one who does evil to us. The enemy continues being someone from whom we can expect harm, and it’s difficult for us to be able to change the feelings of our heart.
To love our enemy means above all to not do him evil, to not seek or desire to do him evil. We don’t need to get upset if we don’t feel any love at all toward him. It’s natural that we feel ourselves wounded or humiliated. But we do need to worry when we keep feeding hate and the thirst for vengeance.
But this isn’t just about not doing him evil. We can take more steps forward and actually be willing to do him good if we find him in need. We need to remember that we are more human when we forgive than when we take vengeance. We can even return good for evil.
Sincere forgiveness of enemy isn’t easy. In some circumstances we could find it practically impossible to free ourselves from rejecting him, from hating or thirsting for vengeance. No one needs to judge anyone from the outside. Only God understands us and forgives unconditionally, even when we aren’t capable of forgiving.

José Antonio Pagola
Translator: Fr. Jay VonHandorf
Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com

Para ver videos de las Conferencias de José Antonio Pagola
                        http://iglesiadesopelana3v.blogspot.com


No hay comentarios:

Publicar un comentario