lunes, 6 de febrero de 2017

02-12-2017 - 6nd Ordinary Time – A

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Llegamos al millón de visitas en nuestro blog. Gracias de corazón.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El pasado 2 de octubre de 2014, José Antonio Pagola nos visitó  en la Parroquia de San Pedro Apóstol de la Iglesia de Sopela, dándonos  la conferencia: Volver a Jesucristo. Iniciar la reacción.
Pulsando aquí podréis disfrutar de ella.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Antonio Pagola:  EL recibido estafa Satisfacción la  Resolución definitiva de la Congregación Romana Parr la Doctrina de la Fe  sobre mi Libro,  Jesús.Aproximación Histórica .
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------
Pulsando en la lista de los títulos de las homilías en diferentes idiomas podemos leer más homilías de años anteriores.
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------


HOMILIA - ES

12-02-2017
6 Tiempo ordinario – A
Mateo 5,17-37

NO A LA GUERRA ENTRE NOSOTROS

Los judíos hablaban con orgullo de la Ley de Moisés. Según la tradición, Dios mismo la había regalado a su pueblo. Era lo mejor que habían recibido de él. En esa Ley se encierra la voluntad del único Dios verdadero. Ahí pueden encontrar todo lo que necesitan para ser fieles a Dios.
También para Jesús la Ley es importante, pero ya no ocupa el lugar central. Él vive y comunica otra experiencia: está llegando el reino de Dios; el Padre está buscando abrirse camino entre nosotros para hacer un mundo más humano. No basta quedarnos con cumplir la Ley de Moisés. Es necesario abrirnos al Padre y colaborar con él para hacer la vida más justa y fraterna.
Por eso, según Jesús, no basta cumplir la Ley, que ordena «no matarás». Es necesario, además, arrancar de nuestra vida la agresividad, el desprecio al otro, los insultos o las venganzas. Aquel que no mata cumple la Ley, pero, si no se libera de la violencia, en su corazón no reina todavía ese Dios que busca construir con nosotros una vida más humana.
Según algunos observadores, se está extendiendo en la sociedad actual un lenguaje que refleja el crecimiento de la agresividad. Cada vez son más frecuentes los insultos ofensivos, proferidos solo para humillar, despreciar y herir. Palabras nacidas del rechazo, el resentimiento, el odio o la venganza.
Por otra parte, las conversaciones están a menudo tejidas de palabras injustas que reparten condenas y siembran sospechas. Palabras dichas sin amor y sin respeto que envenenan la convivencia y hacen daño. Palabras nacidas casi siempre de la irritación, la mezquindad o la bajeza.
No es este un hecho que se dé solo en la convivencia social. Es también un grave problema en el interior de la Iglesia. El papa Francisco sufre al ver divisiones, conflictos y enfrentamientos de «cristianos en guerra contra otros cristianos». Es un estado de cosas tan contrario al Evangelio que ha sentido la necesidad de dirigirnos una llamada urgente: «No a la guerra entre nosotros».
Así habla el papa: «Me duele comprobar cómo en algunas comunidades cristianas, y aun entre personas consagradas, consentimos diversas formas de odios, calumnias, difamaciones, venganzas, celos, deseos de imponer las propias ideas a costa de cualquier cosa, y hasta persecuciones que parecen una implacable caza de brujas. ¿A quién vamos a evangelizar con esos comportamientos?». El papa quiere trabajar por una Iglesia en la que «todos puedan admirar cómo os cuidáis unos a otros, cómo os dais aliento mutuamente y cómo os acompañáis».

José Antonio Pagola

HOMILIA - EU

2017-02-17
Urteko 6. igandea – A
Mateo 5,17-37

EZ GEURE ARTEKO GERLARI

Juduak harro mintzo ohi ziren Moisesen Legeaz. Tradizioaren arabera, Jainkoak berak eman zion Lege hori bere herriari. Harengandik hartu zuten gauzarik onena zen. Lege horretan dator egiazko Jainko bakarraren gogoa. Hor aurkitzen ahal dute behar duten guztia, Jainkoari leial izateko.
Jesusentzat ere garrantzizkoa da Legea, baina ez da jada erdigune. Beste esperientzia bat bizi eta komunikatu du Jesusek: gainean da Jainkoaren erreinua; gure artean bidea nola urratuko dabil Aita, mundua  gizakoiago bihurtzeko. Ez dugu aski Moisesen Legea betetzea. Aitari geure barrua ireki beharra dugu eta harekin lan egin beharra, bizitza zuzenago eta anai-arreba artekoago egiten.
Horregatik, Jesusen arabera, ez da aski «Ez hil» dioen legea betetzea. Beharrezkoa da, gainera, geure bizitzatik erauztea oldarkortasuna edo agresibitatea, gainerakoek gutxiestea, irainak edo mendekua. Inork hil ez duen hark, bete du legea, bai; baina bere burua indarkeriatik liberatzen ez badu, ez du artean Jainkoa errege bere bihotzean, alegia gurekin batean bizitza gizakoiago bat eraiki nahi duen Jainkoa.
Behatzaile batzuen arabera, zabalduz doa hizkuntza bat, gaur egungo gizartean oldarkortasuna handitzen doala islatzen duen bat. Gero eta sarriago dira irainak, umilarazteko, gutxiesteko, zauritzeko. Ukapenak, erresuminak, gorrotoak edo mendekuak eragindako hitzak.
Bestalde, solasaldiak sarritan bihurtzen dira hitz zuzengaberen sare, han eta hemen gaitzespena eta errezeloa ereinez. Maitasunik eta errespeturik gabe esandako hitzak dira, elkar bizitza pozoitzen eta kalte egiten dutenak. Kasik beti haserreak, kaxkarkeriak edo zitalkeriak eraginda.
Ez da gertatzen hau guztia gizarteko bizikidetzan bakarrik. Arazo larria da gaur egungo Elizan ere. Frantzisko aita santua sufritzen ari da «kristau batzuk beste kristau batzuen kontra gerlan» ikustean: zatiketa, gatazka eta aurkaritza biziz. Ebanjelioaren hain kontrakoa da egoera hori, non premiazko dei hau egin beharra sentitu baitu: «Ez geure arteko gerlari».
Hona nola mintzo den Aita Santua: «Min dut egiaztatzean kristau-elkarte batzuetan, baita pertsona sagaratuen artean ere, baimentzen ditugula askotariko eratan gorrotoa, kalumnia, izena belztea, mendekua, zeloa, norberaren ideiak ezarri nahia edozein gauzaren truke, eta, are gehiago, pertsekuzioa bera, sorgin-ehiza ankerra dirudiena. Nor ebanjeliza genezake portaera horrekin?» Honelako Eliza baten alde lan egin nahi du: «guztiak harriarazten dituena, elkar nola zaintzen duzuen, elkarri nola hats ematen diozuen, elkarrentzat nolako bidelagun zareten ikustean».

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

HOMILIA - CA

12-02-2017
Diumenge 6 durant l’any – A
Mateu 5,17-37

NO A LA GUERRA ENTRE NOSALTRES

Els jueus parlaven amb orgull de la Llei de Moisès. Segons la tradició, Déu mateix l’havia regalat al seu poble. Era el millor que havien rebut d’ell. En aquesta Llei hi ha compresa la voluntat de l’únic Déu veritable. Aquí poden trobar-hi tot el que necessiten per ser fidels a Déu.
També per a Jesús la Llei és important, però ja no ocupa el lloc central. Ell viu i comunica una altra experiència: s’acosta el Regne de Déu; el Pare està buscant obrir-se camí entre nosaltres per fer un món més humà. No n’hi ha prou amb quedar-nos  complint la Llei de Moisès. Cal obrir-nos al Pare i col·laborar amb ell per fer la vida més justa i més fraterna.
Per això, segons Jesús, no n’hi ha prou amb complir la llei, que ordena «no mataràs». Cal, a més, arrencar de la nostra vida l’agressivitat, el menyspreu a l’altre, els insults o les venjances. Aquell que no mata compleix la Llei, però, si no s’allibera de la violència, en el seu cor no regna encara aquest Déu que cerca construir amb nosaltres una vida més humana.
Segons alguns observadors, s’està estenent en la societat actual un llenguatge que reflecteix el creixement de l’agressivitat. Cada vegada són més freqüents els insults ofensius, proferits només per humiliar, menysprear i ferir. Paraules nascudes del rebuig, el ressentiment, l’odi o la venjança.
D’altra banda, les converses estan sovint teixides de paraules injustes que reparteixen condemnes i sembren sospites. Paraules dites sense amor i sense respecte que enverinen la convivència i fan mal. Paraules nascudes gairebé sempre de la irritació, la mesquinesa o la baixesa.
No és aquest un fet que es doni només en la convivència social. És també un greu problema a l’interior de l’Església. El papa Francesc pateix en veure divisions, conflictes i enfrontaments de «cristians en guerra contra altres cristians». És un estat de coses tan contrari a l’Evangeli que ha sentit la necessitat d’adreçar-nos una crida urgent: «No a la guerra entre nosaltres».
Així ho ha dit el papa: «Em fa mal comprovar com en algunes comunitats cristianes, i fins i tot entre persones consagrades, consentim diverses formes d’odis, calúmnies, difamacions, venjances, gelosia, desitjos d’imposar les pròpies idees a costa de qualsevol cosa, i fins persecucions que semblen una implacable caça de bruixes. A qui anirem a evangelitzar amb aquests comportaments?». El papa vol treballar per una Església en la qual «tots puguin admirar com us cuideu els uns als altres, com us doneu alè mútuament i com us acompanyeu».

José Antonio Pagola
Traductor: Francesc Bragulat

HOMILIA - GL

12-02-2017
6 Tempo ordinario – A
Mateu 5,17-37

NON Á GUERRA ENTRE NÓS

Os xudeus falaban con orgullo da Lei de Moisés. Segundo a tradición, Deus mesmo lla regalou ao seu pobo. Era o mellor que recibiran del. Esa Lei abrangue a vontade do único Deus verdadeiro. Aí poden atopar todo o que necesitan para seren fieis a Deus.
Tamén para Xesús a Lei é importante, pero xa non ocupa o lugar central. El vive e comunica outra experiencia: está chegando o reino de Deus; o Pai está buscando abrirse camiño entre nós para facer un mundo máis humano. Non chega con quedarnos en cumprir a Lei de Moisés. É necesario abrírmonos ao Pai e colaborar con el para facermos a vida máis xusta e fraterna.
Por iso, segundo Xesús, non abonda cumprir a Lei, que ordena «non matarás». É necesario, ademais, arrincar da nosa vida a agresividade, o desprezo ao outro, os insultos  as vinganzas ou as desavinzas. Aquel que non mata cumpre a Lei, pero, se non se libera da violencia, no seu corazón non reina aínda ese Deus que busca construír connosco unha vida máis humana.
Segundo algúns observadores, estase estendendo na sociedade actual unha linguaxe que reflicte o crecemento da agresividade. Cada vez son máis frecuentes os insultos ofensivos, proferidos só para humillar, desprezar e ferir. Palabras nadas do rexeitamento, o resentimento, o odio ou a vinganza.
Por outra banda, as conversacións están a miúdo tecidas de palabras inxustas que reparten condenas e sementan sospeitas. Palabras ditas sen amor e sen respecto que envelenan a convivencia e fan dano. Palabras nadas case sempre da irritación, da mesquindade ou da baixeza.
Non é este un feito que se dea só na convivencia social. É tamén un grave problema no interior da Igrexa. O papa Francisco sofre ao ver divisións, conflitos e enfrontamentos de «cristiáns en guerra contra outros cristiáns». É un estado de cousas tan contrario ao Evanxeo que sentiu a necesidade de dirixirnos unha chamada urxente: «Non á guerra entre nós».
Así fala o papa: «Dóeme comprobar como nalgunhas comunidades cristiás, e aínda entre persoas consagradas, consentimos diversas formas de odios, calumnias, difamacións, vinganzas, celos, desexos de impor as propias ideas a cargo de calquera cousa, e ata persecucións que parecen unha implacábel caza de bruxas. A quen imos evanxelizar con eses comportamentos?». O papa quere traballar por unha Igrexa na que «todos poidan admirar como vos coidades uns a outros, como vos dades alento mutuamente e como vos acompañades».

José Antonio Pagola
Tradutor: Xaquin Campo Freire

HOMILIA -IT

12-02-2017
6 Tempo ordinario – A
Matteo 5,17-37

NO ALLA GUERRA TRA NOI

Gli ebrei parlavano con orgoglio della Legge di Mosè. Secondo la tradizione, Dio stesso l’aveva donata al suo popolo. Era la cosa più bella che avevano avuto da lui. In questa Legge si racchiude la volontà dell’unico vero Dio. Lì possono trovare tutto quello di cui hanno bisogno per essere fedeli a Dio.
Anche per Gesù la Legge è importante, ma non occupa più il posto centrale. Egli vive e comunica un’altra esperienza: sta arrivando il Regno di Dio; il Padre sta cercando di aprirsi una via in mezzo a noi per fare un mondo più umano. Non basta accontentarci di compiere la Legge di Mosè. È necessario aprirci al Padre e collaborare con lui nel fare una vita più giusta e fraterna.
Per questo, secondo Gesù, non basta compiere la legge che ordina «Non ucciderai». È necessario, in più, strappare dalla nostra vita l’aggressività, il disprezzo dell’altro, gli insulti o le vendette. Chi non uccide, compie la Legge, ma se non si libera dalla violenza, nel suo cuore non regna ancora quel Dio che cerca di costruire con noi una vita più umana.
Secondo alcuni osservatori, si sta estendendo nella società attuale un linguaggio che riflette l’aumento dell’aggressività. Sono sempre più frequenti gli insulti offensivi proferiti solo per umiliare, disprezzare e ferire. Parole nate dal rifiuto, dal risentimento, dall’odio o dalla vendetta.
D’altra parte, le conversazioni sono frequentemente intessute di parole ingiuste che diffondono condanne e seminano sospetti. Parole dette senza amore e senza rispetto, che avvelenano la convivenza e fanno male. Parole nate quasi sempre dall’irritazione, dalla meschinità o dalla bassezza.
Questo non è un fatto che avviene solo nella convivenza sociale. È anche un grave problema all’interno della Chiesa. Papa Francesco soffre nel vedere divisioni, conflitti e scontri di «cristiani in guerra contro altri cristiani». È una situazione tanto contraria all’Evangelo che ha sentito la necessità di rivolgerci un appello urgente: «No alla guerra tra noi».
Così parla il Papa: «Mi fa male costatare come in alcune comunità cristiane, e anche tra persone consacrate, consentiamo a diverse forme di odio, calunnie, diffamazioni, vendette, gelosie, desideri di imporre le proprie idee ad ogni costo, e fin persecuzioni che sembrano un’implacabile caccia alle streghe. Chi andiamo a evangelizzare con questi comportamenti?». Il Papa vuole lavorare per una Chiesa nella quale «tutti possano vedere come vi prendete cura gli uni degli altri, come vi incoraggiate vicendevolmente, e come vi accompagnate».

José Antonio Pagola
Traduzzione: Mercedes Cerezo

HOMILIA - FR

12-02-2017
6 Temps ordinaire – A
Matthieu 5,17-37

NON À LA GUERRE ENTRE NOUS

C’est avec fierté que les juifs parlaient de la Loi de Moïse. D’après la tradition, c’est Dieu, lui-même, qui l’avait offerte à son peuple; le meilleur cadeau qu’ils avaient reçu de lui. C’est cette Loi qui contient la volonté du seul vrai Dieu. Ils y peuvent trouver tout ce dont ils ont besoin pour être fidèles à Dieu.
Pour Jésus aussi la Loi est importante, mais elle n’a plus une place centrale. Jésus vit et communique une autre expérience: le règne de Dieu est en train d’arriver; le Père cherche à se frayer un chemin parmi nous pour rendre ce monde plus humain. L’accomplissement de la Loi de Moïse ne suffit plus. Il nous faut nous ouvrir au Père et collaborer avec lui pour que notre vie soit plus juste et plus fraternelle.
C’est pourquoi, d’après Jésus, il ne suffit pas d’accomplir la Loi qui prescrit: «Tu ne tueras point». Il faut, en plus, enlever de notre vie l’agressivité, le mépris de l’autre, les insultes, les vengeances. Car celui qui ne tue pas accomplit la Loi, mais s’il ne se libère pas de la violence, ce Dieu qui cherche à bâtir avec nous une vie plus humaine, ne règne pas encore dans son coeur.
D’après quelques observateurs, il se répand de plus en plus dans notre société un langage qui montre un accroissement d’agressivité. Elles sont de plus en plus fréquentes les insultes offensantes, rien que pour humilier, mépriser et blesser. Des paroles jaillies du rejet, du ressentiment, de la haine ou de la vengeance.
Par ailleurs, nos conversations sont souvent tissées de paroles injustes qui distribuent des condamnations et qui sèment des soupçons. Des paroles prononcées sans amour et sans respect, qui enveniment la vie en commun et qui font du mal. Des paroles nées presque toujours de l’irritation, de la mesquinerie ou de la bassesse.
C’est un fait que l’on constate non seulement dans la vie sociale. C’est aussi un problème grave à l’intérieur de l’Eglise. Le pape François souffre en constatant ces divisions, ces conflits et affrontements «des chrétiens en guerre contre d’autres chrétiens». C’est une situation tellement contraire à l’Evangile qu’il a senti le besoin de nous adresser un appel urgent: «Non à la guerre entre nous».
Voici les paroles du pape: «Cela me fait mal de constater comment certaines communautés chrétiennes, et même parmi les personnes consacrées, nous consentons diverses formes de haine, de calomnies, de diffamations, de vengeances, de jalousies, de désirs d’imposer nos propres idées quoi qu’il en coûte, et même des persécutions qui ressemblent à une implacable chasse aux sorcières. Qui pourrons-nous évangéliser avec des tels comportements?» Le pape veut travailler pour une Eglise où «tous pourront admirer comment les uns prennent soin des autres, comment on s’encourage et on s’accompagne mutuellement».

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna

HOMILIA - PT

12-02-2017
6 Tempo ordinário – A
Mateus 5,17-37

NÃO À GUERRA ENTRE NÓS

Os judeus falavam com orgulho da Lei de Moisés. Segundo a tradição, Deus mesmo a tinha oferecido ao seu povo. Era o melhor que haviam recebido Dele. Nessa Lei está a vontade do único Deus verdadeiro. Aí podem encontrar tudo o que necessitam para ser fiéis a Deus.
Também para Jesus a Lei é importante, mas já não ocupa o lugar central. Ele vive e comunica outra experiência: está a chegar o reino de Deus; o Pai está procurando abrir caminho entre nós para fazer um mundo mais humano. Não basta ficarmos com cumprir a Lei de Moisés. É necessário abrir-nos ao Pai e colaborar com Ele para fazer a vida mais justa e fraterna.
Por isso, segundo Jesus, não basta cumprir a Lei, que ordena «não matarás». É necessário, também, arrancar da nossa vida a agressividade, o desprezo pelo outro, os insultos ou as vergonhas. Aquele que não mata cumpre a Lei, mas, se não se liberta da violência, no seu coração não reina todavia esse Deus que procura construir connosco uma vida mais humana.
Segundo alguns observadores, tem estado a estender-se na sociedade atual uma linguagem que reflete o crescimento da agressividade. Cada vez são mais frequentes os insultos ofensivos, proferidos só para humilhar, desprezar e ferir. Palavras nascidas da rejeição, do ressentimento, do ódio ou da vergonha.
Por outra parte, as conversações estão frequentemente tecidas de palavras injustas que distribuem condenações e semeia suspeitas. Palavras ditas sem amor e sem respeito que envenenam a convivência e fazem mal. Palavras nascidas quase sempre da irritação, da mesquinhez ou da baixeza.
Não é esta uma situação que se dê apenas na convivência social. É também um grave problema no interior da Igreja. O Papa Francisco sofre ao ver divisões, conflitos e confrontos de «cristãos em guerra contra outros cristãos». É um estado de coisas tão contrário ao Evangelho que sentiu a necessidade de dirigir-nos uma chamada urgente: «Não à guerra entre nós».
Assim fala o Papa: «Dói-me comprovar como em algumas comunidades cristãs, e entre pessoas consagradas, consentimos diversas formas de ódios, calunias, difamações, vinganças, ciúmes, desejo de impor-se as próprias ideias à custa de qualquer coisa, e até perseguições que parecem uma implacável caça às bruxas. A quem vamos evangelizar com esses comportamentos?». O Papa quer trabalhar por uma Igreja em que «todos podem admirar como vos cuidais uns aos outros, como vos dais alento mutuamente e como vos acompanhais».

José Antonio Pagola
Tradutor: Antonio Manuel Álvarez Perez

HOMILIA - EN

02-12-2017
6th Ordinary Time – A
Matthew 5,17-37

NO! TO THE WAR AMONG OURSELVES

The Jews spoke proudly about the Law of Moses. According to tradition, God Self had given it to God’s people. It was the best they had received from God. In that Law was contained the will of the one true God. There they could find all that they needed to be faithful to God.
For Jesus also the Law is important, but now it’s not in the center. Jesus lives and communicates another experience: God’s Reign is coming, the Father is looking to open a path among us for the building of a more human world. It’s not enough for us to just keep Moses’ Law. It’s necessary to open ourselves to the Father and to collaborate with God in building a more just and fraternal life.
That’s why, according to Jesus, it’s not enough to fulfill the law that orders: «Don’t kill». It’s also necessary to root out of our lives aggression, looking down on others, insults or revenge. Whoever doesn’t kill fulfills the law, but if we don’t free ourselves from violence, then that God who seeks to build a more human world with us still doesn’t reign in our hearts.
According to some observers, there’s a growing tendency in our current society to speak in ways that express aggression. More and more we see offensive insults cast about just to humiliate, look down on, wound. Words born of rejection, resentment, hate or revenge.
Even more, our conversations are often woven from unjust words that spread condemnation and sow suspicion. Words spoken without love or respect, that poison our living together and cause damage. Words born almost always of irritation, meanness or baseness.
This isn’t just something that one finds in our social living together. It’s also a serious problem in today’s Church. Pope Francis suffers when he sees divisions, conflicts and confrontations of «Christians at war against other Christians». This is a situation so contrary to the Gospel that he has felt it necessary to send us an urgent message: «No! to the war among ourselves».
Thus speaks the Pope: «It always pains me greatly to discover how some Christian communities, and even consecrated persons, can tolerate different forms of enmity, division, calumny, defamation, vendetta, jealousy, and the desire to impose certain ideas at all costs, even to persecutions which appear as veritable witch hunts. Whom are we going to evangelize if this is the way we act?». The Pope wants to work for a Church in which «everyone can admire how you care for one another, and how you encourage and accompany one another».

José Antonio Pagola
Translator: Fr. Jay VonHandorf
Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com

Para ver videos de las Conferencias de José Antonio Pagola
                        http://iglesiadesopelana3v.blogspot.com


No hay comentarios:

Publicar un comentario