lunes, 27 de noviembre de 2017

12-03-2017 - 1st Sunday of Advent – B

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Llegamos al millón de visitas en nuestro blog. Gracias de corazón.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El pasado 2 de octubre de 2014, José Antonio Pagola nos visitó  en la Parroquia de San Pedro Apóstol de la Iglesia de Sopela, dándonos  la conferencia: Volver a Jesucristo. Iniciar la reacción.
Pulsando aquí podréis disfrutar de ella.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Antonio Pagola:  EL recibido estafa Satisfacción la  Resolución definitiva de la Congregación Romana Parr la Doctrina de la Fe  sobre mi Libro,  Jesús.Aproximación Histórica .
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------
Pulsando en la lista de los títulos de las homilías en diferentes idiomas podemos leer más homilías de años anteriores.
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------


HOMILIA – ES

03-12-2017
Domingo 1 Adviento – B
Marcos 13,33-37

UNA IGLESIA DESPIERTA

Jesús está en Jerusalén, sentado en el monte de los Olivos, mirando hacia el Templo y conversando confidencialmente con cuatro discípulos: Pedro, Santiago, Juan y Andrés. Los ve preocupados por saber cuándo llegará el final de los tiempos. A él, por el contrario, le preocupa cómo vivirán sus seguidores cuando ya no lo tengan entre ellos.

Por eso, una vez más, les descubre su inquietud: «Mirad, vivid despiertos». Después, dejando de lado el lenguaje terrorífico de los visionarios apocalípticos, les cuenta una pequeña parábola que ha pasado casi inadvertida entre los cristianos.

«Un señor se fue de viaje y dejó su casa». Pero, antes de ausentarse, «confió a cada uno de sus criados su tarea». Al despedirse solo les insistió en una cosa: «Vigilad, pues no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa». Que, cuando venga, no os encuentre dormidos.

El relato sugiere que los seguidores de Jesús formarán una familia. La Iglesia será «la casa de Jesús» que sustituirá a «la casa de Israel». En ella, todos son servidores. No hay señores. Todos vivirán esperando al único Señor de la casa: Jesús, el Cristo. No lo han de olvidar jamás.

En la casa de Jesús nadie ha de permanecer pasivo. Nadie se ha de sentir excluido, sin responsabilidad alguna. Todos somos necesarios. Todos tenemos alguna misión confiada por él. Todos estamos llamados a contribuir a la gran tarea de vivir como Jesús. Él vivió siempre dedicado a servir al reino de Dios.

Los años irán pasando. ¿Se mantendrá vivo el espíritu de Jesús entre los suyos? ¿Seguirán recordando su estilo servicial a los más necesitados y desvalidos? ¿Le seguirán por el camino abierto por él? Su gran preocupación es que su Iglesia se duerma. Por eso les insiste hasta tres veces: «Vivid despiertos». No es una recomendación a los cuatro discípulos que le están escuchando, sino un mandato a los creyentes de todos los tiempos: «Lo que os digo a vosotros os lo digo a todos: velad».

El rasgo más generalizado de los cristianos que no han abandonado la Iglesia es seguramente la pasividad. Durante siglos hemos educado a los fieles para la sumisión y la obediencia. En la casa de Jesús, solo una minoría se siente hoy con alguna responsabilidad eclesial.

Ha llegado el momento de reaccionar. No podemos seguir aumentando aún más la distancia entre «los que mandan» y «los que obedecen». Es pecado promover el desafecto, la mutua exclusión o la pasividad. Jesús nos quería ver a todos despiertos, activos, colaborando con lucidez y responsabilidad en su proyecto del reino de Dios.

José Antonio Pagola

HOMILIA – EU

2017-12-03
Abendualdiko 1. igandea –B
Markos 13,33-37

ELIZA ESNA BIZI

Jesus Jerusalemen dago, Oliamendin eseria, Tenplura begira eta lau adiskiderekin bakarrik, solasean: Pedro, Santiago, Joan eta Andres. Kezkaturik nabari ditu, aldien azkena noiz izango den. Berari, berriz, besterik zaio axola: nola biziko diren bere jarraitzaileak bera beren artean ez dutenean izango.

Horregatik, beste behin agertu die bere kezka: «Kontu egizue, bizi esna». Ondoren, ikusle apokaliptikoen hizkuntza ikaratzailea alde batera utzirik, parabola labur bat kontatu die, kristauentzat ia oharkabeko gertatu izan dena.

«Jaun bat bidaiari joan zen, etxea utzirik». Baina alde egin aurretik, «bere morroietako bakoitzari bere egitekoa gomendatu zion». Agur egitean, gauza bat azpimarratu zien: «Egon erne, ez baitakizue etxejabea noiz etorriko den». Etortzean, ez zaitzatela lo aurkitu.

Kontakizunak iradokitzen du ezen Jesusen jarraitzaileek familia bat osatzen dutela. «Jesusen etxe» izango da Eliza, eta «Israelen etxea» ordezkatuko du. Elizan denak dira zerbitzari. Ez da jaunik. Denak biziko dira etxeko Jaun bakarraren zain: Jesu Kristoren zain. Ez dira ahaztuko sekula hartaz.

Jesusen etxean ezin da inor alfer egon. Inork ez du sentitu behar bere burua zokoratua, inolako erantzukizunik gabe. Guztiak dira premiazko. Guztiek dute egitekoren bat, Jesusek emana. Guztiak dira deituak zeregin handira, Jesus bezala bizitzeko, zeina Jainkoaren erreinuari emanik ikusi baitute.

Urteak igaroko dira. Bizirik eutsiko ote diote Jesusen espirituari beraren jarraitzaileek? Premiarik handiena dutenentzat eta ezgaituenak direnentzat hark bizi izan duen zerbitzu-espirituari gogoan eutsiko ote diote? Hark urratu duen bideari jarraituko ote diote? Beraren kezka nagusia Eliza lokartuko ote den izan da. Horregatik, hiruraino errepikatu die: «bizi zaitezte esna». Ez da momentuan entzuten ari diren lau ikasleei egindako gomendioa, baizik eta aldi guztietako fededunei emandako agindua: «Zuei esaten dizuedana, jende guztiari diot esaten: egon esna».

Eliza bertan behera utzi ez duten kristauen ezaugarririk orokorrena pasibotasuna da segur aski. Mendetan hezi ditugu fededunak menpeko eta esaneko izaten. Jesusen etxean gutxi batzuek soilik sentitzen dute gaur egun eliz erantzukizunen bat dutela.

Iritsia da erreakzionatzeko unea. Ezin jarraitu dugu «agintzen dutenen» eta «obeditzen dutenen» arteko aldea oraino handiago egiten. Hoztasuna, elkar zokoratzea edo pasibotasuna sustatzea bekatua da. Guztiok esna ikusi nahi gintuen Jesusek, guziok eginkor, argi eta erantzukizunez auzolanean.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

HOMILIA – CA

03-12-2017
Diumenge 1 d’Advent – B
Marc 13,33-37

UNA ESGLÉSIA DESPERTA

Jesús és a Jerusalem, assegut a la muntanya de les Oliveres, mirant cap al Temple i conversant confidencialment amb quatre deixebles: Pere, Jaume, Joan i Andreu. Els veu preocupats per saber quan arribarà la fi dels temps. A ell, per contra, li preocupa com viuran els seus seguidors quan ja no el tinguin entre ells.

Per això, un cop més, els descobreix la seva inquietud: «Estigueu alerta, vetlleu». Després, deixant de banda el llenguatge terrorífic dels visionaris apocalíptics, els explica una petita paràbola que ha passat gairebé inadvertida entre els cristians.

«Un home que se’n va anar a terres llunyanes i va deixar casa seva». Però, abans d’anar-se’n, «va donar facultats al seus servents i va confiar a cada un la seva tasca». En acomiadar-se només els va recomanar una cosa: «Vetlleu, doncs, perquè no sabeu quan vindrà l’amo de la casa». Que, quan vingui, no us trobés dormint.

El relat suggereix que els seguidors de Jesús formaran una família. L’Església serà «la casa de Jesús» que substituirà «la casa d’Israel». En ella, tots són servidors. No hi ha senyors. Tots viuran esperant l’únic Senyor de la casa: Jesús, el Crist. No ho han d’oblidar mai.

A la casa de Jesús ningú ha de romandre passiu. Ningú s’ha de sentir exclòs, sense cap responsabilitat. Tots som necessaris. Tots tenim alguna missió confiada per ell. Tots estem cridats a contribuir a la gran tasca de viure com Jesús. Ell va viure sempre dedicat a servir el Regne de Déu.

Els anys aniran passant. ¿Es mantindrà viu l’esperit de Jesús entre els seus? Seguiran recordant el seu estil servicial als més necessitats i desvalguts? El seguiran pel camí obert per ell? La seva gran preocupació és que la seva Església s’adormi. Per això els insisteix fins a tres vegades: «Vetlleu». No és una recomanació als quatre deixebles que l’estan escoltant, sinó un mandat als creients de tots els temps: «El que us dic a vosaltres, ho dic a tothom: Vetlleu!».

El tret més generalitzat dels cristians que no han abandonat l’Església és segurament la passivitat. Durant segles hem educat als fidels per a la submissió i l’obediència. A la casa de Jesús, només una minoria se sent avui amb alguna responsabilitat eclesial.

Ha arribat el moment de reaccionar. No podem continuar augmentant encara més la distància entre «els que manen» i «els que obeeixen». És pecat promoure el desafecte, la mútua exclusió o la passivitat. Jesús ens volia veure a tots desperts, actius, col·laborant amb lucidesa i responsabilitat en el seu projecte del regne de Déu.


José Antonio Pagola
Traductor: Francesc Bragulat

HOMILIA – GL

03-12-2017
Domingo 1 Advento – B
Marcos 13,33-37

UNHA IGREXA ESPERTA

Xesús está en Xerusalén, sentado no monte das Oliveiras, fitando cara ao Templo e conversando confidencialmente con catro discípulos: Pedro, Santiago, Xoán e André. Obsérvaos preocupados por saber cando chegará o final dos tempos. A el, pola contra, preocúpalle como vivirán os seus seguidores cando xa non o teñan entre eles.

Por iso, máis unha vez, descóbrelles a súa inquietude: «Mirade, vivide espertos». Despois, deixando de lado a linguaxe terrorífica dos visionarios apocalípticos, cóntalles unha pequena parábola que pasou case inadvertida entre os cristiáns.

«Un señor foise de viaxe e deixou a súa casa». Pero, antes de ausentarse, «confiou a cada un dos seus criados a súa tarefa». Ao despedirse insistiulles só nunha cousa: «Vixiade, pois non sabedes cando virá o dono da casa». Que, cando chegue, non vos atope durmidos.

O relato suxire que os seguidores de Xesús formarán unha familia. A Igrexa será «a casa de Xesús» que substituirá «á casa de Israel». Nela, todos son servidores. Non hai señores. Todos vivirán esperando ao único Señor da casa: Xesús, o Cristo. Non o teñen de esqueceren xamais.

Na casa de Xesús ninguén ha permanecer pasivo. Ninguén se ha sentir excluído, sen responsabilidade algunha. Todos somos necesarios. Todos temos algunha misión confiada por el. Todos estamos chamados a contribuirmos á gran tarefa de vivirmos coma Xesús. El viviu sempre dedicado a servir ao reino de Deus.

Os anos irán pasando. Manterase vivo o espírito de Xesús entre os seus? Seguirán recordando o seu estilo servizal aos máis necesitados e desvalidos? Seguirano polo camiño aberto por el? A súa grande preocupación é que a súa Igrexa adormeza. Por iso insístelles ata tres veces: «Vivide espertos». Non é unha recomendación aos catro discípulos que o están escoitando, senón un mandato aos crentes de todos os tempos: «O que vos digo a vós dígovolo a todos: velade».

O trazo máis xeneralizado dos cristiáns que non abandonaron a Igrexa é seguramente a pasividade. Durante séculos educamos aos fieis para a submisión e a obediencia. Na casa de Xesús, só unha minoría se sente hoxe con algunha responsabilidade eclesial.

Chegou o momento de reaccionarmos. Non podemos seguir aumentando aínda máis a distancia entre «os que mandan» e «os que obedecen». É pecado promovermos o desafecto, a mutua exclusión ou a pasividade. Xesús queríanos ver a todos espertos, activos, colaborando con lucidez e responsabilidade no seu proxecto do reino de Deus.


José Antonio Pagola
Tradutor: Xaquin Campo Freire

HOMILIA –IT

03-12-2017
1 Avvento – B
Marco 13,33-37

UNA CHIESA SVEGLIA

Gesù è in Gerusalemme, seduto sul monte degli Ulivi, mentre guarda verso il Tempio e conversa confidenzialmente con quattro discepoli: Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea. Li vede preoccupati di sapere quando arriverà la fine dei tempi. Lui invece si preoccupa di come vivranno i suoi seguaci quando non lo avranno più tra loro.

Per questo, una volta ancora, mostra loro la sua inquietudine: «Fate attenzione, vegliate». Poi, lasciando da parte il linguaggio terrificante dei visionari apocalittici, racconta loro una piccola parabola che è passata quasi inosservata fra i cristiani.

«Un signore si mise in viaggio e lasciò la sua casa». Ma prima di assentarsi, «diede il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito». Nel congedarsi, insistette con loro solo su una cosa: «Vegliate, perché non sapete quando il padrone di casa tornerà». Che quando venga, non vi trovi addormentati.

Il racconto suggerisce che i seguaci di Gesù formeranno una famiglia. La Chiesa sarà «la casa di Gesù» che sostituirà «la casa d’Israele». In essa tutti sono servi. Non ci sono signori. Tutti vivranno aspettando l’unico Signore della casa: Gesù il Cristo. Non devono dimenticarlo mai.

Nella casa di Gesù nessuno deve rimanere passivo. Nessuno deve sentirsi escluso, senza alcuna responsabilità. Tutti siamo necessari. Tutti abbiamo qualche missione affidata da lui. Tutti siamo chiamati a contribuire al grande compito di vivere come Gesù. Egli ha vissuto sempre dedito a servire il regno di Dio.

Gli anni andranno passando. Si manterrà vivo lo spirito di Gesù fra i suoi? Continueranno a ricordare il suo stile di servizio ai più bisognosi e derelitti? Lo seguiranno nel cammino aperto da lui? La sua grande preoccupazione è che la sua Chiesa si addormenti. Per questo insiste con loro per tre volte: «Vegliate». Non è una raccomandazione ai quattro discepoli che lo stanno ascoltando, ma un mandato ai credenti di tutti i tempi: «Quello che dico a voi, lo dico a tutti: Vegliate».

Il tratto più generalizzato dei cristiani che non hanno abbandonato la Chiesa è sicuramente la passività. Per secoli abbiamo educato i fedeli alla sottomissione e all’obbedienza. Nella casa di Gesù solo una minoranza si sente oggi con qualche responsabilità ecclesiale.

È arrivato il momento di reagire. Non possiamo continuare a far crescere più ancora la distanza fra «quelli che comandano» e «quelli che obbediscono». È peccato promuovere la disaffezione, la mutua esclusione o la passività. Gesù ci vorrebbe vedere tutti svegli, attivi, collaborando con lucidità e responsabilità nel suo progetto del Regno di Dio.


José Antonio Pagola
Traduzzione: Mercedes Cerezo

HOMILIA – FR

03-12-2017
Dimanche 1 Avent – B
Marc 13,33-37

UNE ÉGLISE ÉVEILLÉE

Jésus se trouve à Jérusalem, assis au mont des Oliviers, en train de regarder le Temple et de parler confidentiellement avec quatre de ces disciples: Pierre, Jacques, Jean et André. Il les sent préoccupés de savoir quand la fin des temps arrivera. Lui, par contre est soucieux de savoir comment ses disciples vont-ils vivre lorsqu’il ne sera plus parmi eux.

C’est pourquoi, une fois de plus, il leur manifeste son inquiétude: «Prenez garde. Restez éveillés». Ensuite, laissant de côté le langage terrifiant des visionnaires apocalyptiques, il leur raconte une petite parabole qui est passée presqu’inaperçue chez les chrétiens. «Un homme quitta sa maison et partit en voyage». Mais avant de s’absenter, «il fixa à chacun de ses serviteurs son travail». En prenant congé d’eux, il insista sur une seule chose: «Veillez, car vous ne savez pas quand le maître reviendra». Lorsqu’il reviendra, il ne faut pas qu’il vous trouve endormis.

Le récit suggère que les disciples de Jésus devront former une famille. L’Eglise deviendra «la maison de Jésus» qui remplacera «la maison d’Israël». En elle, tous sont des serviteurs. Il n’y a pas de maîtres. Tous devront vivre en attente de l’Unique Seigneur de la maison: Jésus, le Christ. Ils ne devront jamais l’oublier.

Dans la maison de Jésus, personne ne doit rester passif. Personne ne doit se sentir exclu, sans aucune responsabilité. Nous sommes tous nécessaires. Nous avons tous quelque mission confiée par Jésus. Nous sommes tous appelés à contribuer à la grande tâche de vivre comme Jésus. Lui qui a toujours vécu au service du règne de Dieu.

Les années s’écouleront peu à peu. L’Esprit de Jésus restera-t-il vivant parmi les siens? Continueront-ils à se rappeler son style de vie consacrée au service des plus nécessiteux et des plus démunis? Vont-ils le suivre à travers ce chemin ouvert par lui? Sa plus grande inquiétude c’est que l’Eglise ne s’endorme pas. C’est pourquoi il insiste jusqu’à trois fois: «Restez éveillés». Ce n’est pas une recommandation adressée aux quatre disciples qui sont en train de l’écouter, mais un mandat à l’endroit des croyants de tous les temps: «Ce que je vous dis là, je le dis à tous: Veillez».

Le trait le plus commun des chrétiens qui n’ont pas quitté l’Eglise est sans doute la passivité. Pendant de siècles, nous avons formé les fidèles à la soumission et à l’obéissance. Dans la maison de Jésus, seule une minorité se sent aujourd’hui porteuse d’une quelconque responsabilité ecclésiale.

Il est temps de réagir. On ne peut pas continuer d’agrandir encore le fossé entre «ceux qui commandent» et «ceux qui obéissent». C’est un péché que de promouvoir la désaffection, la passivité ou la mutuelle exclusion. Jésus voulait nous voir tous éveillés, actifs, collaborant de façon lucide et responsable à son projet du règne de Dieu.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna


HOMILIA – PT

03-12-2017
Domingo 1 Advento – B
Marcos 13,33-37

UMA IGREJA DESPERTA

Jesus está em Jerusalém, sentado no monte das Oliveiras, olhando para o Templo e conversando confidencialmente com quatro discípulos: Pedro, Santiago, João e André. Vê-os preocupados por quererem saber quando chegará o fim dos tempos. A Ele, pelo contrário, preocupa-O como viverão os Seus seguidores quando já não O tenham entre eles.

Por isso, uma vez mais, mostra-lhes a Sua inquietude: «Olhai, vivei despertos». Depois, deixando de lado a linguagem terrorífica dos visionários apocalípticos, conta-lhes uma pequena parábola que passou quase inadvertida entre os cristãos.

«Um senhor foi de viagem e deixou a sua casa». Mas, antes de ausentar-se, «confiou a cada um dos seus criados a sua tarefa». Ao despedir-se apenas lhes insistiu numa coisa: «Vigiai, pois não sabeis quando virá o dono da casa». Que, quando venha, não vos encontre a dormir.

O relato sugere que os seguidores de Jesus formarão uma família. A Igreja será «a casa de Jesus» que substituirá «a casa de Israel». Nela, todos são servidores. Não há senhores. Todos viverão esperando o único Senhor da casa: Jesus, o Cristo. Nunca o deverão esquecer jamais.

Na casa de Jesus ninguém deverá permanecer passivo. Ninguém se há-de sentir excluído, sem qualquer responsabilidade. Todos somos necessários. Todos temos alguma missão confiada por Ele. Todos estamos chamados a contribuir para a grande tarefa de viver como Jesus. Ele viveu sempre dedicado a servir o reino de Deus.

Os anos irão passando. Manter-se-á vivo o espírito de Jesus entre os Seus? Continuarão a recordar o Seu estilo ao serviço dos mais necessitados e desamparados? Irão segui-Lo pelo caminho aberto por Ele? A Sua grande preocupação é que a Sua Igreja possa adormecer. Por isso insiste até três vezes: «Vivei despertos». Não é uma recomendação aos quatro discípulos que o estão a escutar, mas um mandato aos crentes de todos os tempos: «O que vos digo a vós digo-o a todos: velai».

O traço mais generalizado dos cristãos que não abandonaram a Igreja é seguramente a passividade. Durante séculos temos educado os fieis para a submissão e a obediência. Na casa de Jesus, só uma minoria se sente hoje com alguma responsabilidade eclesial.

Chegou o momento de reagir. Não podemos continuar a aumentar ainda mais a distância entre «os que mandam» e «os que obedecem». É pecado promover o descontentamento, a mútua exclusão ou a passividade. Jesus queria ver-nos a todos despertos, activos, colaborando com lucidez e responsabilidade no Seu projecto do reino de Deus.


José Antonio Pagola
Tradutor: Antonio Manuel Álvarez Perez

HOMILIA – EN

12-03-2017
1st Sunday of Advent – B
Mark 13,33-37

A CHURCH AWAKE

Jesus is in Jerusalem, seated on the Mount of Olives, looking toward the Temple and talking confidentially with four of his disciples: Peter, James, John and Andrew. He sees them worried about when the end of the world will come. For Jesus, on the contrary, he worries about how his followers will live when he’s no longer with them.

That’s why, one more time, he outlines his concern: «Be on your guard, stay awake». Afterwards, bypassing the terrifying language of the apocalyptic visionaries, he tells them a little parable that usually passes us Christians by unnoticed.

«A man was travelling abroad; he has gone from his home». But before leaving «he left his servants in charge, each with his own work to do». When he says goodbye, he insists on just one thing: «Stay awake, because you do not know when the master of the house is coming». So that, when he comes, he doesn’t find you asleep.

The story suggests that Jesus’ followers form a family. The Church should be «the house of Jesus» in place of «the house of Israel». In that house, all his servants are to be found. There are not masters. All will keep waiting for the one Lord of the house: Jesus, the Christ. They should never forget that.

In the house of Jesus no one should stay passive. No one should be left out, each one has some responsibility. All of us are needed. We all have some mission entrusted to us by him. We are all called to contribute to the great task of living like Jesus. He was always dedicated to serving God’s Reign.

The years have passed. Has the spirit of Jesus been kept alive in our midst? Do we keep remembering his style of serving those most in need, the ones who can’t do anything? Do we keep following him on the path he opened? His great concern is that his Church will fall asleep. That’s why he insists even three times: «Stay awake». It’s not just a recommendation for the four disciples that are listening to him, but a command for believers of all times: «What I am saying to you I say to all: stay awake!».

The general stance of Christians who haven’t left the Church is surely passivity. For centuries now we’ve educated the faithful in submission and obedience. In the house of Jesus, only a small minority finds themselves with some ecclesial responsibility.

The moment has come to react. We can’t keep increasing even more the distance between «those in charge» and «those who obey». It is sinful to promote coldness, mutual exclusion or passivity. Jesus wants us to see that everyone is awakened, active, working together conscientiously and responsibly in his project of God’s reign.

José Antonio Pagola
Translator: Fr. Jay VonHandorf
Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com

Para ver videos de las Conferencias de José Antonio Pagola
                        http://iglesiadesopelana3v.blogspot.com


No hay comentarios:

Publicar un comentario