lunes, 10 de noviembre de 2014

11/16/2014 - 33rd Sunday in Ordinary Time (A)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El pasado 2 de octubre, José Antonio Pagola nos visitó en la Parroquia de San Pedro Apóstol de la Iglesia de Sopela, dándonos la conferencia:
"Volver a Jesucristo. Iniciar la reacción". 
Pulsando aquí podréis disfrutar de ella.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Antonio Pagola:  EL recibido estafa Satisfacción la  Resolución definitiva de la Congregación Romana Parr la Doctrina de la Fe  sobre mi Libro,  Jesús.Aproximación Histórica .

Pulsando en la lista de los títulos de las homilías en diferentes idiomas podemos leer más homilías de años anteriores.
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------


HOMILIA - ES

16 de noviembre de 2014
33 Tiempo ordinario(A)
Mateo 25, 14-30

BÚSQUEDA CREATIVA

A pesar de su aparente inocencia, la parábola de los talentos encierra una carga explosiva. Sorprendentemente, el “tercer siervo” es condenado sin haber cometido ninguna acción mala. Su único error consiste en “no hacer nada”: no arriesga su talento, no lo hace fructificar, lo conserva intacto en un lugar seguro.
El mensaje de Jesús es claro. No al conservadurismo, sí a la creatividad. No a una vida estéril, sí a la respuesta activa a Dios. No a la obsesión por la seguridad, sí al esfuerzo arriesgado por transformar el mundo. No a la fe enterrada bajo el conformismo, sí al trabajo comprometido en abrir caminos al reino de Dios.
El gran pecado de los seguidores de Jesús puede ser siempre el no arriesgarnos a seguirlo de manera creativa. Es significativo observar el lenguaje que se ha empleado entre los cristianos a lo largo de los años para ver en qué hemos centrado con frecuencia la atención: conservar el depósito de la fe; conservar la tradición; conservar las buenas costumbres; conservar; la gracia; conservar la vocación...
Esta tentación de conservadurismo es más fuerte en tiempos de crisis religiosa. Es fácil entonces invocar la necesidad de controlar la ortodoxia, reforzar la disciplina y la normativa; asegurar la pertenencia a la Iglesia... Todo puede ser explicable, pero ¿no es con frecuencia una manera de desvirtuar el evangelio y congelar la creatividad del Espíritu?
Para los dirigentes religiosos y los responsables de las comunidades cristianas puede ser más cómodo “repetir” de manera monótona los caminos heredados del pasado, ignorando los interrogantes, las contradicciones y los planteamientos del hombre moderno, pero ¿de qué sirve todo ello si no somos capaces de transmitir luz y esperanza a los problemas y sufrimientos que sacuden a los hombres y mujeres de nuestros días?
Las actitudes que hemos de cuidar hoy en el interior de la Iglesia no se llaman “prudencia”, “fidelidad al pasado”, “resignación”... Llevan más bien otro nombre: “búsqueda creativa”, “audacia”, “capacidad de riesgo”, “escucha al Espíritu” que todo lo hace nuevo.
Lo más grave puede ser que, lo mismo que le sucedió al tercer siervo de la parábola, también nosotros creamos que estamos respondiendo fielmente a Dios con nuestra actitud conservadora, cuando estamos defraudando sus expectativas. El principal quehacer de la Iglesia hoy no puede ser conservar el pasado, sino aprender a comunicar la Buena Noticia de Jesús en una sociedad sacudida por cambios socioculturales sin precedentes.

José Antonio Pagola

Red evangelizadora BUENAS NOTICIAS.
Difunde la llamada de Jesús a la creatividad.
Pásalo.

HOMILIA - EU

2014ko azaroaren 16a
Urteko 33. igandea A
Mateo 25,14-30

BILATZE SORTZAILEA

Oso xaloa ematen duen arren, karga eztandagarria du talentuen parabolak. Harrigarriro, «hirugarren morroia» inolako egintza txarrik egin gabe gaitzetsi du nagusiak. Bere oker bakarra morroiak «ezer ez egitea» izan du: ez du arriskatu bere talentua, ez dio fruiturik kendu, leku seguru batean gorde du bere hartan.
Argia da Jesusen mezua. Ez kontserbatismoari, bai sormenari. Ez bizitza agor bati, bai Jainkoari emandako erantzun eginkor bati. Ez segurtasun-obsesioari, bai mundua aldarazteko ahalegin arriskutsuari. Ez konformismoan hesitutako fedeari, bai lan konprometituari, Jainkoaren erreinuari bideak urratzeko.
Jesusen jarraitzaileen bekatu handia izan liteke hari era sortzailean jarraitzeko arriskurik ez hartzea. Esanguratsua da urtetan eta urtetan kristauen artean erabili izan den hizkuntza, ikusteko, zertan ardaztu izan dugun geure arreta: fedearen gordailua gorde; tradizioa gorde; ohitura onak gorde; grazia gordeko; bokazioa gorde…
Kontserbatismoaren tentazio hau indartsuagoa izan ohi da krisi erlijiosoaren boladetan. Erraz gertatzen da orduan ortodoxia kontrolatu beharra, diziplina eta araudia sendotu beharra; Elizako izatea segurtatu beharra… Dena izan daiteke ulergarri, baina ez al da izaten askotan ebanjelioa desitxuratzeko eta Espirituaren sormena izozteko era bat?
Gidari erlijioentzat eta kristau-elkarteentzat gauza errazagoa izan liteke iraganetik jasotako bideak «errepikatzea» era aspergarri batean, kasurik egin gabe gizaki modernoaren galderei, kontraesanei eta planteamenduei; baina zertako izango genuke on geure lan hori guztia, gai ez bada argia eta esperantza emateko, gaur eguneko gizon-emakumeek bizi dituzten problemei eta sufrimenei?
Gaur egun Eliza barruan zaindu behar dugun jarrerari ez dagozkio izen hauek, ez «zuhurtzia», ez «iraganarekiko leialtasuna», ez «amore ematea»… Ostera, beste izen batzuk dagozkio: «bilatzeko sortzailea», «ausardia», «arriskatzeko gaitasuna», dena berri egin dezakeen «Espirituari entzutea».
Beste hau izan liteke, ordea, gauzarik larriena: parabolako morroiari gertatu zaion bezala, guk ere uste izatea, Jainkoari leial erantzuten ari garela geure kontserbatismo-jarreraz, egiaz egiten ari garena hark espero duenari huts egitea delarik. Gaur egun, Elizan egin beharreko zereginik garrantzizkoena, ez da iragana gordetzea, baizik Jesusen Berri Ona komunikatzen jakitea, inoiz ez bezalako kanbio sozio-kulturalak bizitzen ari de gizartean.

José Antonio Pagola

BERRI ONAK Sare Ebanjelizatzailea.
Zabaldu Jesusen sormenerako deia.
Bidali hau.

HOMILIA - CA

16 de novembre de 2014
Diumenge XXXIII durant l'any(A)
Mateu 25, 14-30

RECERCA CREATIVA

Malgrat la seva aparent innocència, la paràbola dels talents conté una càrrega explosiva. Sorprenentment, el "tercer servent" és condemnat sense haver comès cap acció dolenta. El seu únic error consisteix a "no fer res": no arrisca el seu talent, no el fa fructificar, el conserva intacte en un lloc segur.
El missatge de Jesús és clar. No al conservadorisme, sí a la creativitat. No a una vida estèril, sí a la resposta activa a Déu. No a l'obsessió per la seguretat, sí a l'esforç arriscat per transformar el món. No a la fe enterrada sota el conformisme, sí al treball compromès a obrir camins al regne de Déu.
El gran pecat dels seguidors de Jesús pot ser sempre el no arriscar-nos a seguir-lo de manera creativa. És significatiu observar el llenguatge que s'ha emprat entre els cristians al llarg dels anys per veure en què hem centrat sovint l'atenció: conservar el dipòsit de la fe; conservar la tradició; conservar els bons costums; conservar; la gràcia; conservar la vocació...
Aquesta temptació de conservadorisme és més fort en temps de crisi religiosa. És fàcil llavors invocar la necessitat de controlar l'ortodòxia, reforçar la disciplina i la normativa; assegurar la pertinença a l'Església... Tot pot ser explicable, però no és sovint una manera de desvirtuar l'evangeli i congelar la creativitat de l'Esperit?
Per als dirigents religiosos i els responsables de les comunitats cristianes pot ser més còmode "repetir" de manera monòtona els camins heretats del passat, ignorant els interrogants, les contradiccions i els plantejaments de l'home modern, però ¿de què serveix tot això si no som capaços de transmetre llum i esperança als problemes i patiments que sacsegen els homes i dones dels nostres dies?
Les actituds que hem de cuidar avui a l'interior de l'Església no es diuen "prudència", "fidelitat al passat", "resignació"... Porten més aviat un altre nom: "recerca creativa", "audàcia", "capacitat de risc ", "escolta a l'Esperit" que tot ho fa nou.
El més greu pot ser que, el mateix que li va passar al tercer servent de la paràbola, també nosaltres creiem que estem responent fidelment a Déu amb la nostra actitud conservadora, quan estem defraudant les seves expectatives. La principal ocupació de l'Església avui no pot ser conservar el passat, sinó aprendre a comunicar la Bona Notícia de Jesús en una societat sacsejada per canvis socioculturals sense precedents.

José Antonio Pagola

Xarxa evangelitzadora BONES NOTÍCIES.
Difon la crida de Jesús a la creativitat.
Passa-ho!

HOMILIA - GL

DOMINGO, 16-11-2014
33º T.O.(A)
Mt 25, 14-30

A PROCURA CREATIVA

Malia á súa aparente inocencia, a parábola dos talentos encerra unha carga explosiva. Sorprendentemente, o “terceiro servo” é condenado sen cometer ningunha acción mala. O seu único erro consiste en “non facer nada”: non arrisca o seu talento; non o fai frutificar; consérvao intacto nun lugar seguro.
A mensaxe de Xesús é clara. Non ao conservadorismo; si á creatividade. Non a unha vida estéril; si á resposta activa a Deus. Non á obsesión pola seguridade; si ao esforzo arriscado por transformar o mundo. Non á fe enterrada baixo o conformismo, si ao traballo comprometido en abrir camiños ao reino de Deus.
O gran pecado dos seguidores de Xesús pode ser sempre o non arriscármonos a seguilo de xeito creativo. É significativo observar a linguaxe que se empregou entre os cristiáns ao longo dos anos para ver en que centramos con frecuencia a atención: conservar o depósito da fe; conservar a tradición; conservar os bos costumes; conservar; a graza; conservar a vocación...
Esta tentación de conservadorismo é máis forte en tempos de crise relixiosa. É fácil entón invocar a necesidade de controlar a ortodoxia; reforzar a disciplina e a normativa; asegurar a pertenza á Igrexa... Todo pode ser explicábel. Pero non é con frecuencia un xeito de desvirtuar o evanxeo e conxelar a creatividade do Espírito?
Para os dirixentes relixiosos e os responsábeis das comunidades cristiás pode ser máis cómodo “repetir” de xeito monótona os camiños herdados do pasado, ignorando os interrogantes, as contradicións e as formulacións do home moderno. Pero de que serve todo iso si non somos capaces de transmitirmos luz e esperanza aos problemas e sufrimentos que sacoden aos homes e mulleres dos nosos días?
As actitudes que temos de coidar hoxe no interior da Igrexa non se chaman “prudencia”, “fidelidade ao pasado”, “resignación” ... Levan máis ben outro nome: “procura creativa”, “audacia”, “capacidade de risco”, “escoitar ao Espírito” que todo o fai novo.
O máis grave pode ser que, o mesmo que lle sucedeu ao terceiro servo da parábola, tamén nós creamos que estamos respondendo fielmente a Deus coa nosa actitude conservadora, cando estamos defraudando as súas expectativas. O principal quefacer da Igrexa hoxe non pode ser conservar o pasado, senón aprender a comunicar a Boa Nova de Xesús nunha sociedade sacudida por cambios socioculturais sen precedentes.

José Antonio Pagola
Traduciu: Xaquín Campo Freire

BOA AVISO rede evanxélica.
Estender o chamado Xesús para a creatividade.
Pase adiante!

HOMILIA -IT

16 novembre 2014
XXXIII T. O. (A)
Mt 25, 14-30

RICERCA CREATIVA

Nonostante la sua apparente ingenuità, la parabola dei talenti racchiude una carica esplosiva. Sorprendentemente, il “terzo servo” è condannato senza aver commesso nessuna azione cattiva. Il suo unico errore consiste nel “non fare nulla”, non mettere a rischio il suo talento, non farlo fruttificare; lo conserva intatto in un luogo sicuro.
Il messaggio di Gesù è chiaro. No al conservatorismo, sì alla creatività. No a una vita sterile, sì alla risposta attiva a Dio. No all’ossessione della sicurezza, sì allo sforzo arrischiato per trasformare il mondo. No alla fede seppellita sotto il conservatorismo, sì al lavoro impegnato nell’aprire vie al Regno di Dio.
Il grande peccato dei seguaci di Gesù può essere sempre non arrischiarci a seguirlo in maniera creativa. È significativo osservare il linguaggio impiegato tra i cristiani lungo gli anni per vedere in che cosa abbiamo concentrato con frequenza l’attenzione: conservare il deposito della fede, conservare la tradizione, conservare i buoni costumi, conservare la grazia, conservare la vocazione…
Questa tentazione di conservatorismo è molto forte in tempi di crisi religiosa. È facile allora invocare la necessità di controllare l’ortodossia, rafforzare la disciplina e la normativa, assicurare l’appartenenza alla Chiesa… Tutto può essere spiegabile, ma non è spesso una maniera di svigorire l’Evangelo e congelare la creatività dello Spirito?
Per i capi religiosi e i responsabili delle comunità cristiane può essere più comodo “ripetere” in maniera monotona le strade ereditate dal passato, ignorando gli interrogativi, le contradizioni e le proposte dell’uomo moderno, ma a che serve tutto questo se non siamo capaci di trasmettere luce e speranza ai problemi e alle sofferenze che scuotono gli uomini e le donne dei nostri giorni?
Gli atteggiamenti che dobbiamo curare oggi all’interno della Chiesa non si chiamano “prudenza”, “fedeltà al passato”, “rassegnazione”…Hanno piuttosto un altro nome: “ricerca creativa”, “audacia”, “capacità di rischio”, “ascolto dello Spirito” che fa tutto nuovo.
La cosa più grave può essere quella che accade al terzo servo della parabola: anche noi crediamo di stare rispondendo fedelmente a Dio con il nostro atteggiamento conservatore, mentre stiamo deludendo le sue aspettative. L’occupazione principale della Chiesa oggi non può essere conservare il passato, ma imparare a comunicare la Buona Notizia di Gesù in una società scossa da cambiamenti socioculturali senza precedenti.

José Antonio Pagola

Rete di evangelizzazione BUONE NOTIZIE.
Diffondi l’appello di Gesù alla creatività.
Diffondilo.

HOMILIA - FR

16 novembre  2014
33 Temps ordinaire (A)
Matthieu 25, 14-30

RECHERCHE  CREATIVE

Malgré son apparente innocence, la parabole des talents renferme une charge explosive. Étonnamment, le ‘’troisième serviteur’’ est condamné sans avoir commis aucune action mauvaise.  Sa seule erreur c’est de ‘’n’avoir rien fait’’ : il n’a pas risqué son talent, il ne l’a pas fait fructifier, il l’a conservé intact en  lieu sûr.
Le message de Jésus est clair. Non au conservatisme, oui à la créativité. Non à une vie stérile, oui à une réponse active donnée à Dieu. Non à l’obsession pour la sécurité, oui à l’effort risqué pour transformer le monde. Non à une foi enterrée sous le conformisme, oui au travail engagé pour ouvrir des chemins au royaume de Dieu.
Le grand péché des disciples de Jésus peut toujours être celui de ne pas prendre le risque de le suivre d’une façon créative. Il est révélateur d’observer  le langage utilisé parmi les chrétiens pendant des années pour découvrir  sur quoi nous avons souvent centré notre attention : conserver le dépôt de la foi ; conserver la tradition ; conserver les bonnes mœurs ; conserver la grâce ; conserver la vocation…
Cette tentation de conservatisme devient plus forte en temps de crise religieuse. Il est alors facile d’évoquer le besoin de contrôler l’orthodoxie, de renforcer la discipline et la règlementation ; d’assurer l’appartenance à l’Eglise…Tout cela peut s’expliquer, mais n’est-ce pas souvent une manière de dénaturer l’évangile et de congeler la créativité de l’Esprit ?
Pour les dirigeants religieux et pour les responsables des communautés chrétiennes il peut être plus commode de ‘’répéter’’ d’une manière monotone les chemins hérités du passé, tout en ignorant les questions, les contradictions et les problèmes de l’homme moderne ; mais à quoi cela sert-il,  si nous sommes incapables de projeter de la  lumière et de l’espérance sur les problèmes et sur les souffrances  qui secouent les hommes et les femmes de notre temps ?
Les attitudes que nous devons soigner aujourd’hui à l’intérieur de l’Eglise ne s’appellent pas  ‘’prudence’’, ‘’fidélité au passé’’, résignation’’…Elles se nomment plutôt : ‘’recherche créative’’, ‘’audace’’, ‘’capacité de risque’’, ‘’écoute de l’Esprit’’ qui fait toute chose nouvelle.
Le plus grave peut-être, c’est qu’à l’instar de ce qui est arrivé au troisième serviteur de la parabole, nous pensions, nous aussi, que nous sommes en train de répondre fidèlement à Dieu avec notre attitude conservatrice, alors que nous sommes en train de décevoir ses attentes. La principale tâche de l’Eglise aujourd’hui ne peut être celle de conserver le passé mais d’apprendre à communiquer la Bonne Nouvelle de Jésus dans une société bouleversée par des changements socioculturels sans précédent.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos orduna, csv

Réseau d’évangélisation BONNES NOUVELLES.
Répands l’appel de Jésus à la créativité.
Fais passer ce message !

HOMILIA - PT

16 de Novembro de 2014
33 Tempo ordinário (A)
Mateus 25, 14-30

BUSCA CRIATIVA

Apesar da sua aparente inocência, a parábola dos talentos encerra uma carga explosiva. Surpreendentemente, o “terceiro servo” é condenado sem ter cometido nenhuma ação má. O seu único erro consiste em “não fazer nada”: não arrisca o seu talento, não o faz frutificar, conserva-o intacto num local seguro.
A mensagem de Jesus é clara. Não ao conservadorismo, sim à criatividade. Não a uma vida estéril, sim à resposta ativa a Deus. Não à obsessão pela segurança, sim ao esforço arriscado por transformar o mundo. Não à fé enterrada debaixo do conformismo, sim ao trabalho comprometido em abrir caminhos para o reino de Deus.
O grande pecado dos seguidores de Jesus pode ser sempre o de não nos arriscarmos a segui-lo de forma criativa. É significativo observar a linguagem que se utilizou entre os cristãos ao longo dos anos para ver em que temos centrado com frequência a atenção: conservar o depósito da fé; conservar a tradição; conservar os bons hábitos; conservar a graça; conservar a vocação...
Esta tentação de conservadorismo é mais forte em tempos de crise religiosa. É fácil então invocar a necessidade de controlar a ortodoxia, reforçar a disciplina e a norma; assegurar a pertença à Igreja... Tudo pode ser explicável, mas não é com frequência uma forma de desvirtuar o evangelho e congelar a criatividade do Espírito?
Para os dirigentes religiosos e os responsáveis das comunidades cristãs pode ser mais cómodo “repetir” de forma monótona os caminhos herdados do passado, ignorando as interrogações, as contradições e as abordagens do homem moderno, mas de que serve tudo isto se não somos capazes de transmitir luz e esperança aos problemas e sofrimentos que sacodem os homens e mulheres dos nossos dias?
As atitudes que temos de cuidar hoje no interior da Igreja não se chamam “prudência”, “fidelidade ao passado”, “resignação”... Levam antes outro nome: “busca criativa”, “audácia”, “capacidade de risco”, “escuta ao Espírito” que tudo faz novo.
O mais grave pode ser que, o mesmo que sucedeu ao terceiro servo da parábola, também nós acreditemos que estamos a responder fielmente a Deus com a nossa atitude conservadora, quando estamos defraudando as Suas expectativas. O principal a fazer da Igreja hoje não pode ser conservar o passado, mas aprender a comunicar a Boa Nova de Jesus numa sociedade sacudida por mudanças socioculturais sem precedentes.

José Antonio Pagola

Rede evangelizadora BUENAS NOTICIAS.
Difunde a chamada de Jesus à criatividade.
Passa-o.

HOMILIA - EN

Nov. 16, 2014
33rd Sunday in Ordinary Time (A)
Matthew 25:14-30

CREATIVE SEARCHING

In spite of its apparent innocence, the parable of the talents holds an explosive power.  Surprisingly, the ‘third servant’ is condemned without having done anything bad.  His only mistake consists in ‘not doing anything’: he doesn’t take risks with his talent, he doesn’t get it to bear fruit, he preserves it intact in its safe place.
Jesus’ message is clear.  No to conservatism, yes to creativity.  No to a sterile life, yes to the active response to God.  No to the obsession for security, yes to the effort that dares to transform the world.  No to a faith buried under conformism, yes to work committed to opening up paths to God’s Reign.
The great sin of Jesus’ followers would always be not daring to follow him in a creative way.  It’s significant to observe the language that has been used among Christians over the years, in order to see on what we have often focused our attention: preserving the deposit of faith, preserving our tradition, preserving our good habits, preserving grace, preserving our vocation…
This temptation of conservatism is stronger in times of religious crisis.  It’s easy in such times to invoke the need to control orthodoxy, to strengthen discipline and norms, to keep people in the Church…  All this can be justified, but isn’t it all too frequently a way of weakening the Gospel and freezing the creativity of the Spirit?
For religious leaders and those responsible for Christian communities, it could be safer to monotonously ‘repeat’ the inherited ways of the past, ignoring today’s questions, contradictions, and thinking; but where does all this get us if we aren’t capable of transmitting light and hope to the problems and sufferings that shake the lives of men and women of today?
The attitudes we need to cultivate today within the Church aren’t called ‘prudence’, ‘faithfulness to the past’, ‘resignation’…  They go rather by other names: ‘creative searching’, ‘boldness’, ‘risk-taking’, ‘listening to the Spirit’, things that make everything new.
What’s most serious could be what happened to the parable’s third servant: we too believe that we are faithfully responding to God with our preserving attitude, when we are actually betraying God’s expectations.  The main task of the Church today can’t be to conserve the past, but to learn to communicate the Good News of Jesus in a society shaken by unprecedented socio-cultural changes.

José Antonio Pagola

Evangelization Network BUENAS NOTICIAS.
Spread Jesus’ call to creativity.
Pass it on
Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com

Para ver videos de las Conferencias de José Antonio Pagola
                        http://iglesiadesopelana3v.blogspot.com


No hay comentarios:

Publicar un comentario