viernes, 12 de agosto de 2016

08-15-2016 - Assumption of Mary – C

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Llegamos al millón de visitas en nuestro blog. Gracias de corazón.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El pasado 2 de octubre de 2014, José Antonio Pagola nos visitó  en la Parroquia de San Pedro Apóstol de la Iglesia de Sopela, dándonos  la conferencia: Volver a Jesucristo. Iniciar la reacción.
Pulsando aquí podréis disfrutar de ella.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Antonio Pagola:  EL recibido estafa Satisfacción la  Resolución definitiva de la Congregación Romana Parr la Doctrina de la Fe  sobre mi Libro,  Jesús.Aproximación Histórica .
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------
Pulsando en la lista de los títulos de las homilías en diferentes idiomas podemos leer más homilías de años anteriores.
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------


HOMILIA - ES

15-08-2016
Asunción de María – C
Lucas 1,39-56

SEGUIDORA FIEL DE JESÚS

Los evangelistas presentan a la Virgen con rasgos que pueden reavivar nuestra devoción a María, la Madre de Jesús. Su visión nos ayuda a amarla, meditarla, imitarla, rezarla y confiar en ella con espíritu nuevo y más evangélico.
María es la gran creyente. La primera seguidora de Jesús. La mujer que sabe meditar en su corazón los hechos y las palabras de su Hijo. La profetisa que canta al Dios, salvador de los pobres, anunciado por él. La madre fiel que permanece junto a su Hijo perseguido, condenado y ejecutado en la cruz. Testigo de Cristo resucitado, que acoge junto a los discípulos al Espíritu que acompañará siempre a la Iglesia de Jesús.
Lucas, por su parte, nos invita a hacer nuestro el canto de María, para dejarnos guiar por su espíritu hacia Jesús, pues en el «Magníficat» brilla en todo su esplendor la fe de María y su identificación maternal con su Hijo Jesús.
María comienza proclamando la grandeza de Dios: «mi espíritu se alegra en Dios, mi salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava». María es feliz porque Dios ha puesto su mirada en su pequeñez. Así es Dios con los sencillos. María lo canta con el mismo gozo con que bendice Jesús al Padre, porque se oculta a «sabios y entendidos» y se revela a «los sencillos». La fe de María en el Dios de los pequeños nos hace sintonizar con Jesús.
María proclama al Dios «Poderoso» porque «su misericordia llega a sus fieles de generación en generación». Dios pone su poder al servicio de la compasión. Su misericordia acompaña a todas las generaciones. Lo mismo predica Jesús: Dios es misericordioso con todos. Por eso dice a sus discípulos de todos los tiempos: «sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso». Desde su corazón de madre, María capta como nadie la ternura de Dios Padre y Madre, y nos introduce en el núcleo del mensaje de Jesús: Dios es amor compasivo.
María proclama también al Dios de los pobres porque «derriba del trono a los poderosos» y los deja sin poder para seguir oprimiendo; por el contrario, «enaltece a los humildes» para que recobren su dignidad. A los ricos les reclama lo robado a los pobres y «los despide vacíos»; por el contrario, a los hambrientos «los colma de bienes» para que disfruten de una vida más humana. Lo mismo gritaba Jesús: «los últimos serán los primeros». María nos lleva a acoger la Buena Noticia de Jesús: Dios es de los pobres.
María nos enseña como nadie a seguir a Jesús, anunciando al Dios de la compasión, trabajando por un mundo más fraterno y confiando en el Padre de los pequeños.

José Antonio Pagola

HOMILIA - EU

2016-08-15
Andre Mariaren Jasokundea – C
Lukas 1,39-56

JESUSEN JARRAITZAILE LEIALA

Ebanjelariek, Ama Maria aurkeztean, Jesusen Amaganako gure debozioa errepiztu dezaketen moduko ezaugarriez horniturik agertzen digute. Ikuspegi horrek Maria maitatzen laguntzen digu, hartaz gogoeta egiten, hura imitatzen, hari otoitz egiten, harengan konfiantza izaten, espiritu berriaz eta ebanjelikoagoaz.
Fededun handia da Maria. Jesusen lehen jarraitzailea. Bere Semearen egintzak eta hitzak bihotzean hausnartzeko gai izan den emakumea. Semeak iragarri duen eta pobreen salbatzailea den Jainkoa kantatu duena. Ama leiala, bere Semea pertsegitua, gaitzetsia, gurutzean josia izan denean  haren ondoan jarraitu duen Ama. Kristo berpiztuaren lekukoa, ikasleekin batean Espirituari, Jesusen Elizak beti bidelagun izanen duen Espirituari, ongi etorri egin diona.
Lukasek, bere aldetik, Mariaren kantika geure egitera gonbidatzen gaitu, Jesusenganako geure bidean kantika haren espirituak gida gaitzan uztera, zeren «Magnificat» kantikan distiratzen baitu bere dirdira osoan Mariaren fedeak eta hark identifikatzen baitu bete-betean bere Seme Jesusekiko ama bezala.
Jainkoaren handitasuna aldarrikatuz hasi da Maria: «pozik da nire bihotza Jainkoagan, ene salbatzaileagan, zeren bere zerbitzari honen apaltasunean ezarri baititu bere begiak». Zoriontsu da Maria, Jainkoa bere xumetasunari begira jarri dela sumatu duelako. Horrelakoxea da Jainkoa apalekin. Bere Aita bedeinkatzean Jesusek agertu duen gozotasun bera agertu du Mariak bere kantikan, «jakintsuei eta adituei» ezkutatu eta «jende xumeari» agertzen zaiolako. Mariak xumeen Jainkoagan duen fedeak Jesusekin sintonizatzeko era eman digu.
Jainko «ahaltsua» aldarrikatzen du Mariak, «haren errukia haren fededunengana iristen delako belaunez belaun». Jainkoak bere errukiaren zerbitzura jarri du bere ahalmena. Haren errukia belaunaldi guztietara iristen da. Gauza bera diosku Jesusek: guztiekin da errukitsu Jainkoa. Horregatik diotse aldi guztietako bere ikasleei: «izan zaitezte errukitsu, zuen Aita errukitsu den bezala». Bere ama-bihotzetik, beste inork ez bezala sumatu du Mariak Aita eta Ama den Jainkoaren samurtasuna, eta Jesusen mezuaren giharrean sarrarazi gaitu: Jainkoa maitasun errukitsua da.
Mariak, orobat, pobreen Jainkoa aldarrikatu du, zere «boteretsuak beren aulkitik botatzen dituelako» eta zapaltzen jarraitzeko indarrik gabe uzten; aitzitik, «apalak goratzen ditu», beren duintasuna eskura dezaten. Pobreei lapurtu izan dietena eskatzen die aberatsei eta «esku hutsik uzten ditu»; aitzitik, gose direnak «ondasunez bete ditu», bizi gizatarragoaz goza dezaten. Gauza bera oihukatzen zuen Jesusek: «azkenak lehenengo izanen dira». Jesusen Berri Onari ongi etorri egitera garamatza Mariak: Jainkoa pobreen Jainko da.
Beste inork ez bezala erakutsi digu Mariak Jesusi jarraitzen, Jainkoa errukitsu dela hots eginez, mundu haurridetsuagoa izan dadin lan eginez eta xumeen Aitagan konfiantza izanez.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

HOMILIA - CA

15-08-2016
Assumpció de Maria – C
Lluc 1,39-56

SEGUIDORA FIDEL DE JESÚS

Els evangelistes presenten la Verge amb trets que poden revifar la nostra devoció a Maria, la Mare de Jesús. La seva visió ens ajuda a estimar-la, meditar-la, imitar-la, resar i confiar-hi amb esperit nou i més evangèlic.
Maria és la gran creient. La primera seguidora de Jesús. La dona que sap meditar en el seu cor els fets i les paraules del seu Fill. La profetessa que canta al Déu, salvador dels pobres, anunciat per ell. La mare fidel que roman al costat del seu Fill perseguit, condemnat i executat a la creu. Testimoni de Crist ressuscitat, que acull al costat dels deixebles l’Esperit que acompanyarà sempre l’Església de Jesús.
Lluc, per la seva banda, ens convida a fer nostre el cant de Maria, per deixar-nos guiar pel seu esperit cap a Jesús, ja que en el «Magnificat» brilla en tot el seu esplendor la fe de Maria i la seva identificació maternal amb el seu Fill Jesús.
Maria comença proclamant la grandesa de Déu: «el meu esperit celebra Déu que em salva, perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa». Maria és feliç perquè Déu ha posat la seva mirada en la seva petitesa. Així és Déu amb els senzills. Maria el canta amb el mateix goig amb què beneeix Jesús al Pare, perquè s’oculta a «savis i entesos» i es revela «als senzills». La fe de Maria en el Déu dels petits ens fa sintonitzar amb Jesús.
Maria proclama al Déu «Poderós» perquè «l’amor que té als qui creuen en ell s’estén de generació en generació». Déu posa el seu poder al servei de la compassió. La seva misericòrdia acompanya totes les generacions. El mateix predica Jesús: Déu és misericordiós amb tothom. Per això diu als seus deixebles de tots els temps: «sigueu compassius com el vostre Pare és compassiu». Des del seu cor de mare, Maria capta com ningú la tendresa de Déu Pare i Mare, i ens introdueix en el nucli del missatge de Jesús: Déu és amor compassiu.
Maria proclama també el Déu dels pobres perquè «derroca els poderosos del soli» i els deixa sense poder per seguir oprimint; per contra, «exalta els humils» perquè recobrin la seva dignitat. Als rics els reclama el que han robat als pobres i «se’n tornen sense res»; per contra, als famolencs «els omple de béns» perquè gaudeixin d’una vida més humana. El mateix anunciava Jesús: «els darrers seran els primers». Maria ens porta a acollir la Bona Notícia de Jesús: Déu és dels pobres.
Maria ens ensenya com ningú a seguir Jesús, anunciant el Déu de la compassió, treballant per un món més fratern i confiant en el Pare dels petits.

José Antonio Pagola
Traductor: Francesc Bragulat

HOMILIA - GL

15-08-2016
Asunción de María – C
Lucas 1,39-56

SEGUIDORA FIEL DE XESÚS

Os evanxelistas presentan á Virxe con trazos que poden reavivar a nosa devoción a María, a Nai de Xesús. A súa visión axúdanos a amala, meditala, imitala, rezala e confiar nela con espírito novo e máis evanxélico.
María é a grande crente. A primeira seguidora de Xesús. A muller que sabe meditar no seu corazón os feitos e as palabras do seu Fillo. A profetisa que canta ao Deus, salvador dos pobres, anunciado por el. A nai fiel que permanece xunto ao seu Fillo perseguido, condenado e executado na cruz. Testemuña de Cristo resucitado, que acolle xunto aos discípulos ao Espírito que acompañará sempre á Igrexa de Xesús.
Lucas, pola súa banda, invítanos a facer noso o canto de María, para deixarnos guiar polo seu espírito cara a Xesús, pois no «Magníficat» brilla en todo o seu esplendor a fe de María e a súa identificación maternal co seu Fillo Xesús.
María comeza proclamando a grandeza de Deus: «o meu espírito alégrase en Deus, o meu salvador, porque mirou a humillación da súa escrava». María é feliz porque Deus puxo a súa mirada na súa pequenez. Así é Deus cos sinxelos. María cántao co mesmo gozo con que bendí Xesús ao Pai, porque se oculta a «sabios e entendidos» e revélase a «os sinxelos». A fe de María no Deus dos pequenos fainos sintonizar con Xesús.
María proclama ao Deus «Poderoso» porque «a súa misericordia chega aos seus fieis de xeración en xeración». Deus pon o seu poder ao servizo da compaixón. A súa misericordia acompaña todas as xeracións. O mesmo predica Xesús: Deus é misericordioso con todos. Por iso di aos seus discípulos de todos os tempos: «sede misericordiosos como o voso Pai é misericordioso». Desde o seu corazón de nai, María capta como ninguén a tenrura de Deus Pai e Nai, e introdúcenos no núcleo da mensaxe de Xesús: Deus é amor compasivo.
María proclama tamén ao Deus dos pobres porque «derruba do trono aos poderosos» e déixaos sen poder para seguiren oprimindo; pola contra, «enaltece aos humildes» para que recobren a súa dignidade. Aos ricos reclámalles o roubado aos pobres e «despídeos baleiros»; pola contra, aos famentos «cólmaos de bens» para que gocen dunha vida máis humana. O mesmo gritaba Xesús: «os últimos serán os primeiros». María lévanos a acollermos a Boa Noticia de Xesús: Deus é dos pobres.
María ensínanos como ninguén a seguirmos a Xesús, anunciando ao Deus da compaixón, traballando por un mundo máis fraterno e confiando no Pai dos pequenos.

José Antonio Pagola
Tradutor: Xaquin Campo Freire

HOMILIA -IT

15-08-2016
Assunzione di Maria – C
Luca 1,39-56

FEDELE SEGUACE DI GESÙ

Gli evangelisti presentano la Vergine con tratti che possono ravvivare la nostra devozione a Maria, la Madre di Gesù. La loro visione ci aiuta ad amarla, meditarla, imitarla, pregarla e confidare in lei con spirito nuovo e più evangelico.
Maria è la grande credente. La prima seguace di Gesù. La donna che sa meditare nel suo cuore i fatti e le parole del Figlio. La profetessa che canta a Dio, salvatore dei poveri, annunciato da lui. La madre fedele che rimane accanto al Figlio perseguitato, condannato e giustiziato sulla croce. La testimone di Cristo risorto, che accoglie insieme ai discepoli lo Spirito che accompagnerà sempre la Chiesa di Gesù.
Luca, da parte sua, ci invita a far nostro il canto di Maria, per lasciarci guidare dal suo spirito verso Gesù, poiché nel «Magnificat» brilla in tutto il suo splendore la fede di Maria e la sua identificazione materna con il Figlio Gesù.
Maria comincia proclamando la grandezza di Dio: «il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva». Maria è felice perché Dio ha rivolto lo sguardo sulla sua piccolezza. Così è Dio con i semplici. Maria lo canta con la stessa gioia con cui Gesù benedice il Padre, perché si nasconde ai «sapienti e intelligenti» e si rivela ai «semplici». La fede di Maria nel Dio dei piccoli ci fa sintonizzare con Gesù.
Maria proclama Dio «Potente» perché «la sua misericordia si estende di generazione in generazione». Dio pone il suo potere a servizio della compassione. La sua misericordia accompagna tutte le generazioni. Lo stesso predica Gesù: Dio è misericordioso con tutti. Per questo dice ai suoi discepoli di tutti i tempi: «Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso». Col suo cuore di madre, Maria capta come nessun altro la tenerezza di Dio Padre e Madre, e ci introduce nel nucleo del messaggio di Gesù: Dio è amore compassionevole.
Maria proclama il Dio dei poveri anche perché «sbalza dal trono i potenti» e li lascia senza il potere di continuare ad opprimere; al contrario «innalza gli umili» perché riacquistino la loro dignità. Dai ricchi reclama quanto hanno rubato ai poveri e «li lascia a mani vuote»; al contrario gli affamati «li colma di beni» perché godano di una vita più umana. Lo stesso gridava Gesù: «gli ultimi saranno i primi». Maria ci porta ad accogliere la Buona Notizia di Gesù: Dio è dei poveri.
Maria ci insegna come nessun altro a seguire Gesù, annunciando il Dio della compassione, lavorando per un mondo più fraterno e confidando nel Padre dei piccoli.

José Antonio Pagola
Traduzzione: Mercedes Cerezo

HOMILIA - FR

15-08-2016
Assomption de Marie – C
Luc 1,39-56

DISCIPLE FIDÈLE DE JÉSUS

Les évangélistes présentent la Vierge avec des traits qui peuvent raviver notre dévotion à Marie, la Mère de Jésus. Leur vision nous aide à l’aimer, à méditer sur elle, à la prier et à lui faire confiance avec un esprit nouveau et plus évangélique.
Marie est la grande croyante. La première à suivre Jésus. La femme qui sait méditer dans son coeur les faits et les paroles de son Fils. La prophétesse qui chante le Dieu, sauveur des pauvres, annoncé par lui. La mère fidèle qui reste auprès de son Fils persécuté, condamné et exécuté sur la croix. Témoin du Christ ressuscité, accueillant avec les disciples l´Esprit qui accompagnera toujours l’Eglise de Jésus.
Luc, pour sa part, nous invite à faire nôtre le cantique de Marie, afin de nous laisser guider par son esprit vers Jésus, car c`est dans le «Magnificat» que brille dans toute sa splendeur la foi de Marie et son identification maternelle avec son Fils Jésus.
Marie commence en proclamant la grandeur de Dieu: «exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur, car il s’est penché sur son humble servante». Marie est heureuse car Dieu a posé son regard sur sa petitesse. C’est ainsi que Dieu agit à l’égard des simples et des petits. Marie exulte avec la même joie dont Jésus bénit le Père, qui reste caché aux yeux «des sages et des savants» et qui se révèle «aux tout petits». La foi de Marie au Dieu des petits nous met en syntonie avec Jésus.
Marie proclame le Dieu «Tout-puissant» car «sa miséricorde s’étend d’âge en âge». Dieu met son pouvoir au service de la compassion. Sa miséricorde accompagne toutes les générations. C’est la même chose que prêche Jésus: Dieu est miséricordieux envers tous. C’est pourquoi il dit à ses disciples de tous les temps: «soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux». Dans son coeur de mère, Marie saisit mieux que quiconque la tendresse de Dieu Père et Mère, et nous introduit dans le coeur du message de Jésus: «Dieu est amour miséricordieux».
Marie proclame aussi le Dieu des pauvres car «il renverse les puissants de leurs trônes» et leur enlève le pouvoir de continuer d’opprimer: par contre, «il élève les humbles» afin qu’ils recouvrent leur dignité. Il réclame aux riches ce qu‘ils ont volé aux pauvres et «il les renvoie les mains vides»; par contre, «il comble de biens les affamés» afin qu’ils jouissent d’une vie plus humaine. C’est la même chose que criait Jésus: «les derniers seront les premiers». Marie nous aide à accueillir la Bonne Nouvelle de Jésus: notre Dieu est le Dieu des pauvres.
Marie nous apprend mieux que personne à suivre Jésus, annonçant le Dieu de la compassion, travaillant pour un monde plus fraternel et faisant confiance au Père des petits.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna

HOMILIA - PT

15-08-2016
Ascensão de Maria – C
Lucas 1,39-56

SEGUIDORA FIEL DE JESUS

Os evangelistas apresentam a Virgem com traços que podem reavivar a nossa devoção a Maria, a Mãe de Jesus. A sua visão ajuda-nos a amá-la, meditá-la, imitá-la, rezá-la e confiar nela com espírito novo e mais evangélico.
Maria é a grande crente. A primeira seguidora de Jesus. A mulher que sabe meditar no seu coração os atos e as palavras do seu Filho. A profetisa que canta a Deus, salvador dos pobres, anunciado por Ele. A mãe fiel que permanece junto ao seu Filho perseguido, condenado e executado na cruz. Testemunha de Cristo ressuscitado, que acolhe junto aos discípulos o Espírito que acompanhará sempre a Igreja de Jesus.
Lucas, por seu lado, convida-nos a fazer nosso o canto de Maria, para nos deixarmos guiar pelo seu espírito até Jesus, pois no «Magnificat» brilha em todo o seu esplendor a fé de Maria e a sua identificação maternal com o seu Filho Jesus.
Maria começa por proclamar a grandeza de Deus: «o meu espírito alegra-se em Deus, meu salvador, porque olhou a humilhação da sua escrava». Maria é feliz porque Deus pôs o seu olhar na sua pequenez. Assim é Deus com os simples. Maria canta-o com o mesmo gozo com que bendiz Jesus ao Pai, porque se oculta a «sábios e a entendidos» e se revela «aos simples». A fé de Maria no Deus dos pequenos faz-nos sintonizar com Jesus.
Maria proclama Deus «Poderoso» porque «a Sua misericórdia chega aos Seus fiéis de geração em geração». Deus coloca o Seu poder ao serviço da compaixão. A Sua misericórdia acompanha todas as gerações. O mesmo predica Jesus: Deus é misericordioso com todos. Por isso diz aos seus discípulos de todos os tempos: «sede misericordiosos como o Vosso Pai é misericordioso». Desde o seu coração de mãe, Maria capta como ninguém a ternura de Deus Pai e Mãe, e nos introduz no núcleo da mensagem de Jesus: Deus é amor compassivo.
Maria proclama também ao Deus dos pobres porque «derruba do trono os poderosos» e os deixa sem poder para continuar a oprimir; pelo contrário, «enaltece os humildes» para que recobrem a sua dignidade. Aos ricos reclama-lhes o roubado aos pobres e «despede-os vazios»; pelo contrário, aos famintos «enche-os de coisas boas» para que desfrutem de uma vida mais humana. O mesmo gritava Jesus: «os últimos serão os primeiros». Maria leva-nos a acolher a Boa Nova de Jesus: Deus é dos pobres.
Maria ensina-nos como ninguém a seguir Jesus, anunciando o Deus da compaixão, trabalhando por um mundo mais fraterno e confiando no Pai dos pequenos.

José Antonio Pagola
Tradutor: Antonio Manuel Álvarez Perez

HOMILIA - EN

08-15-2016
Assumption of Mary – C
Luke 1,39-56

FAITHFUL FOLLOWER OF JESUS

The Gospel-writers present the Virgin with features that can enliven our devotion to Mary, Jesus’ Mother. This vision helps us to love her, meditate on her, imitate her, pray to her and trust in her with a new and evangelical spirit.
Mary is the great believer. The first follower of Jesus. The woman who knows how to meditate in her heart on her Son’s deeds and words. The prophet who sings to God, the Savior of the poor announced by Jesus. The faithful mother who stays near her Son as he is persecuted, condemned, and put to death on the cross. Witness of the risen Christ, she who joins together with the disciples of the Spirit who will always accompany Jesus’ Church.
Luke, for his part, invites us to make our own the song of Mary, in order to let ourselves be guided to Jesus by her spirit, since in the «Magnificat» shines the full splendor of Mary’s faith and her motherly identification with her Son Jesus.
Mary begins her proclamation of God’s greatness: «My soul proclaims the greatness of the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior, because he has looked upon the humiliation of his servant». Mary is happy because God has put his gaze on her lowliness. That’s how God is with the little ones. Mary sings this with the same joy with which Jesus blesses the Father, because God is hidden to «the wise and the learned» and is revealed to «the little ones». Mary’s faith in the God of the little ones puts us in tune with Jesus.
Mary proclaims the «powerful» God because «his faithful love extends age after age». God put his power at the service of compassion. His mercy accompanies all generations. Jesus preaches the same message: God is merciful with everyone. That’s why he tells his disciples of all ages: «be merciful as your Father is merciful». From her mother’s heart, Mary captures as no one else the tenderness of God Father and Mother, and introduces us into the core of Jesus’ message: God is compassionate love.
Mary also proclaims the God of the poor because «he pulls down princes from their thrones» and has left them without power to keep oppressing; on the contrary, «he raises high the lowly» so that they recover their dignity. He chastises the rich for robbing the poor and «he sends them away empty»; on the contrary, «he fills the starving with good things» so that they enjoy a more human life. Jesus shouted out the same message: «the last shall be first». Mary lets us welcome Jesus’ Good News: God is the God of the poor.
Mary teaches us as no one else to follow Jesus, announcing the God of compassion, working for a more fraternal world and trusting in the God of the little ones.

José Antonio Pagola
Translator: Fr. Jay VonHandorf
Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com

Para ver videos de las Conferencias de José Antonio Pagola
                        http://iglesiadesopelana3v.blogspot.com


No hay comentarios:

Publicar un comentario