martes, 11 de abril de 2017

04-16-2017 - Easter Sunday (A-B-C)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Llegamos al millón de visitas en nuestro blog. Gracias de corazón.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El pasado 2 de octubre de 2014, José Antonio Pagola nos visitó  en la Parroquia de San Pedro Apóstol de la Iglesia de Sopela, dándonos  la conferencia: Volver a Jesucristo. Iniciar la reacción.
Pulsando aquí podréis disfrutar de ella.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Antonio Pagola:  EL recibido estafa Satisfacción la  Resolución definitiva de la Congregación Romana Parr la Doctrina de la Fe  sobre mi Libro,  Jesús.Aproximación Histórica .
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------
Pulsando en la lista de los títulos de las homilías en diferentes idiomas podemos leer más homilías de años anteriores.
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------

ES - ¿DÓNDE BUSCAR AL QUE VIVE?
EU - NON IBILI BIZI DENAREN BILA?
CA - ON CERCAR EL QUI ÉS VIU?
GL - ONDE BUSCAR AO QUE VIVE?
IT - DOVE CERCARE COLUI CHE VIVE?
FR - OÙ CHERCHER CELUI QUI EST VIVANT?
PT - ONDE PROCURAR O QUE VIVE?
EN - WHERE TO SEEK THE ONE WHO LIVES?
ES – EU – CA – GL – IT – FR – PT – EN

HOMILIA - ES

27-03-2016
Domingo de Resurrección – (A-B-C)
Juan 20,1-9

¿DÓNDE BUSCAR AL QUE VIVE?

La fe en Jesús, resucitado por el Padre, no brotó de manera natural y espontánea en el corazón de los discípulos. Antes de encontrarse con él, lleno de vida, los evangelistas hablan de su desorientación, su búsqueda en torno al sepulcro, sus interrogantes e incertidumbres.
María de Magdala es el mejor prototipo de lo que acontece probablemente en todos. Según el relato de Juan, busca al crucificado en medio de tinieblas, «cuando aún estaba oscuro». Como es natural, lo busca «en el sepulcro». Todavía no sabe que la muerte ha sido vencida. Por eso, el vacío del sepulcro la deja desconcertada. Sin Jesús, se siente perdida.
Los otros evangelistas recogen otra tradición que describe la búsqueda de todo el grupo de mujeres. No pueden olvidar al Maestro que las ha acogido como discípulas: su amor las lleva hasta el sepulcro. No encuentran allí a Jesús, pero escuchan el mensaje que les indica hacia dónde han de orientar su búsqueda: «¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado».
La fe en Cristo resucitado no nace tampoco hoy en nosotros de forma espontánea, solo porque lo hemos escuchado desde niños a catequistas y predicadores. Para abrirnos a la fe en la resurrección de Jesús, hemos de hacer nuestro propio recorrido. Es decisivo no olvidar a Jesús, amarlo con pasión y buscarlo con todas nuestras fuerzas, pero no en el mundo de los muertos. Al que vive hay que buscarlo donde hay vida.
Si queremos encontrarnos con Cristo resucitado, lleno de vida y de fuerza creadora, lo hemos de buscar, no en una religión muerta, reducida al cumplimiento y la observancia externa de leyes y normas, sino allí donde se vive según el Espíritu de Jesús, acogido con fe, con amor y con responsabilidad por sus seguidores.
Lo hemos de buscar, no entre cristianos divididos y enfrentados en luchas estériles, vacías de amor a Jesús y de pasión por el Evangelio, sino allí donde vamos construyendo comunidades que ponen a Cristo en su centro porque, saben que «donde están reunidos dos o tres en su nombre, allí está él».
Al que vive no lo encontraremos en una fe estancada y rutinaria, gastada por toda clase de tópicos y fórmulas vacías de experiencia, sino buscando una calidad nueva en nuestra relación con él y en nuestra identificación con su proyecto. Un Jesús apagado e inerte, que no enamora ni seduce, que no toca los corazones ni contagia su libertad, es un «Jesús muerto». No es el Cristo vivo, resucitado por el Padre. No es el que vive y hace vivir.

José Antonio Pagola

HOMILIA - EU

2016-03-27
Pazko Igandea – (A-B-C)
Joan 20,1-9

NON IBILI BIZI DENAREN BILA?

Aitak piztu zuen Jesusekiko fedea ez zen jaio ikasleen bihotzean berez eta bere kasa. Bizi zen harekin topo egin aurretik, ebanjelariek diotenez, ikasleak noraezean ibili ziren haren bila, hilobi inguruan, galde eta duda asko zutela.
Magdalako Maria da prototiporik hobena, guztiei ere zer gertatu zaien jakiteko. Joanen kontakizunean datorrenez, goizean goiz dabil Maria gurutziltzatuaren bila: «artean ilun zela». Jakina, «hilobira» joan da bila. Artean ez daki herioa garaitua izan dela. Horregatik, nahasarazi egin du hilobia hutsik ikusteak. Jesus gabe, galdua ikusi du bere burua.
Beste ebanjelariak beste tradizio batez mintzo dira: emakume-talde osoa bila dabilela dioenaz. Ezin ahaztu dira Maisuaz, ikasletzat hartu dituen hartaz, eta harekiko maitasunak hilobira eraman ditu. Han ez dute aurkitu Jesus; alabaina, haren bila nora jo adierazi dien mezua entzun dute: «Zertan zabiltzate hildakoen artean bizi denaren bila? Ez da hemen. Piztu da».
Kristo berpiztuarekiko fedea ez da pizten gugan gaur ere berez, haurtzarotik katekistei eta predikariei entzun diegulako soilik. Jesusen piztuerarekiko federa bihotza irekitzeko, nork bere ibilbidea egin behar du. Ezinbestekoa da Jesusez ez ahaztea, hura grinatsuki maitatzea, indar guztiz aren bila ibiltzea, baina ez hildakoen munduan. Bizi den haren bila, bizia den lekuan behar da ibili.
Bizi den eta kreatzaile den Kristo berpiztuarekin topo egin nahi badugu, ez dugu bilatu behar hila den erlijio batean, legeak eta arauak betetze hutsera emana den erlijio batean, baizik Jesusen Espirituaren arabera bizi ohi den lekuan, jarraitzaileek Jesus fedez, maitasunez eta erantzukizunez onartzen duten lekuan.
Ez dugu ibili behar haren bila borroka agor batek, Jesusekiko maitasunik eta Ebanjelioarekiko gogorik ezak banaturik eta muturka jarriak dituen kristauen artean; baizik eta kristau-elkartea eraikitzen ari garen lekuan ibili behar dugu haren bila, beren erdian Jesus jarria dutenen artean, ezen badakiten «bi edo hiru haren izenean bildu diren lekuan, han dela hura».
Bizi den hura ez dugu aurkituko fede zurrun eta ohikeriazko batean, topiko-mota guztiek eta esperientziarik gabeko formula hutsalek higatua duten hartan; hura aurkitzeko, beste kalitate bateko harremanak behar ditugu harekin eta haren egitasmoarekin. Itzalia eta zurruna den Jesus bat, maiteminik eta lilurarik eragiten ez duen bat, bihotza hunkitzen ez duen eta bere askatasuna kutsatzen ez duen bat: halako Jesus hura «hila den Jesus» da. Ez da bizi den Kristo, ez da Aitak piztu duen hura. Ez da bizi den eta biziarazten duen hura.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

HOMILIA - CA

27-03-2016
Diumenge de Pasqua – (A-B-C)
Joan 20,1-9

ON CERCAR EL QUI ÉS VIU?

La fe en Jesús, ressuscitat pel Pare, no va sorgir de manera natural i espontània en el cor dels deixebles. Abans de trobar-se amb ell, ple de vida, els evangelistes parlen de la seva desorientació, la cerca al voltant del sepulcre, els seus interrogants i incerteses.
Maria de Magdala és el millor prototip del que passa probablement a tots. Segons el relat de Joan, cerca el crucificat enmig de tenebres, «quan encara era fosc». Com és natural, el busca «al sepulcre». Encara no sap que la mort ha estat vençuda. Per això, el sepulcre buit la deixa desconcertada. Sense Jesús, se sent perduda.
Els altres evangelistes recullen una altra tradició que descriu la recerca de tot el grup de dones. No poden oblidar el Mestre que les ha acollit com deixebles: el seu amor les porta fins al sepulcre. No hi troben Jesús, però escolten el missatge que els indica cap on han d’orientar la cerca: «Per què busqueu entre els morts aquell qui viu? No és aquí: ha ressuscitat».
La fe en Crist ressuscitat no neix tampoc avui en nosaltres de forma espontània, només perquè ho hem sentit des de petits a catequistes i predicadors. Per obrir-nos a la fe en la resurrecció de Jesús, hem de fer el nostre propi recorregut. És decisiu no oblidar Jesús, estimar-lo amb passió i buscar amb totes les nostres forces, però no en el món dels morts. El qui viu s’ha de cercar on hi ha vida.
Si volem trobar-nos amb Crist ressuscitat, ple de vida i de força creadora, l’hem de cercar, no en una religió morta, reduïda al compliment i l’observança externa de lleis i normes, sinó allà on es viu segons l’Esperit de Jesús, acollit amb fe, amb amor i amb responsabilitat pels seus seguidors.
L’hem de cercar, no entre cristians dividits i enfrontats en lluites estèrils, buides d’amor a Jesús i de passió per l’Evangeli, sinó allà on anem construint comunitats que posen Crist al seu centre perquè, saben que «on n’hi ha dos o tres de reunits en el seu nom, allí hi és ell».
El qui és viu no el trobarem en una fe estancada i rutinària, gastada per tota mena de tòpics i de fórmules buides d’experiència, sinó cercant una qualitat nova en la nostra relació amb ell i en la nostra identificació amb el seu projecte. Un Jesús apagat i inert, que no enamora ni sedueix, que no toca els cors ni encomana la seva llibertat, és un «Jesús mort». No és el Crist viu, ressuscitat pel Pare. No és el que viu i fa viure.

José Antonio Pagola
Traductor: Francesc Bragulat

HOMILIA - GL

27-03-2016
Domingo de Resurrección – (A-B-C)
Xoán 20,1-9

ONDE BUSCAR AO QUE VIVE?

A fe en Xesús, resucitado polo Pai, non manou de xeito natural e espontáneo no corazón dos discípulos. Antes de atopárense con el, cheo de vida, os evanxelistas falan da súa desorientación, da súa procura en torno ao sepulcro, aos seus interrogantes e incertezas.
María de Magdala é o mellor prototipo do que acontece probabelmente en todos. Segundo o relato de Xoán, busca ao crucificado no medio das tebras, «cando aínda estaba escuro». Como é natural, búscao «no sepulcro». Aínda non sabe que a morte foi vencida. Por iso, o baleiro do sepulcro déixaa desconcertada. Sen Xesús, séntese perdida.
Os outros evanxelistas recollen outra tradición que describe a procura de todo o grupo de mulleres. Non poden esquecer ao Mestre que as acolleu como discípulas: o seu amor lévaas ata o sepulcro. Non atopan alí a Xesús, pero escoitan a mensaxe que lles indica cara a onde han orientar a súa procura: «Por que buscades entre os mortos ao que vive? Non está aquí. resucitou».
A fe en Cristo resucitado non nace tampouco hoxe en nós de forma espontánea, só porque o escoitamos desde nenos a catequistas e predicadores. Para abrírmonos á fe na resurrección de Xesús, habemos facer o noso propio percorrido. É decisivo non esquecer a Xesús, amalo con paixón e buscalo con todas as nosas forzas, pero non no mundo dos mortos. Ao que vive hai que buscalo onde hai vida. Se queremos atopármonos con Cristo resucitado, cheo de vida e de forza creadora, habémolo buscar, non nunha relixión morta, reducida ao cumprimento e a observancia externa de leis e normas, senón alí onde se vive segundo o Espírito de Xesús, acollido con fe, con amor e con responsabilidade polos seus seguidores.
Habémolo buscar, non entre cristiáns divididos e enfrontados en loitas estériles, baleiras de amor a Xesús e de paixón polo Evanxeo, senón alí onde imos construíndo comunidades que poñen a Cristo no seu centro porque, saben que «onde están reunidos dous ou tres no seu nome, alí está el».
Ao que vive non o atoparemos nunha fe estancada e rutineira, gastada por toda clase de tópicos e fórmulas baleiras de experiencia, senón buscando unha calidade nova na nosa relación con el e na nosa identificación co seu proxecto. Un Xesús apagado e inerte, que non namora nin seduce, que non toca os corazóns nin contaxia a súa liberdade, é un «Xesús morto». Non é o Cristo vivo, resucitado polo Pai. Non é o que vive e fai vivir.

José Antonio Pagola
Tradutor: Xaquin Campo Freire

HOMILIA -IT

27-03-2016
Domenica di Resurrezione – (A-B-C)
Giovanni 20,1-9

DOVE CERCARE COLUI CHE VIVE?

La fede in Gesù, risuscitato dal Padre, non germogliò in maniera naturale e spontanea nel cuore dei discepoli. Prima di trovarsi con lui, pieno di vita, gli evangelisti parlano del loro disorientamento, della loro ricerca intorno al sepolcro, dei loro interrogativi e delle loro incertezze.
Maria di Magdala è il miglior prototipo di quello che accade probabilmente in tutti. Secondo il racconto di Giovanni, cerca il crocifisso nell’oscurità, «quando ancora era buio». Come è naturale, lo cerca «nel sepolcro». Ancora non sa che la morte è stata vinta. Per questo il vuoto del sepolcro la lascia sconcertata. Senza Gesù, si sente perduta.
Gli altri evangelisti raccolgono un’altra tradizione che descrive la ricerca di tutto il gruppo delle donne. Non possono dimenticare il Maestro che le ha accolte come discepole: il loro amore le porta fino al sepolcro. Non trovano lì Gesù, ma ascoltano il messaggio che indica loro verso dove devono orientare la loro ricerca: «Perché cercate tra i morti colui che vive? Non è qui. È risorto».
La fede in Cristo risorto non nasce nemmeno oggi in noi in modo spontaneo, solo perché lo abbiamo ascoltato fin da bambini da catechisti e predicatori. Per aprirci alla fede nella risurrezione di Gesù, dobbiamo fare il nostro proprio percorso. È decisivo non dimenticare Gesù, amarlo con passione e cercarlo con tutte le nostre forze, ma non nel mondo dei morti. Colui che è vivo bisogna cercarlo dove c’è vita.
Se vogliamo incontrarci con Cristo risorto, pieno di vita e di forza creatrice, dobbiamo cercarlo non in una religione morta, ridotta al compimento e all’osservanza esterna di leggi e norme, ma lì dove si vive secondo lo Spirito di Gesù, accolto con fede, con amore e con responsabilità dai suoi seguaci.
Dobbiamo cercarlo non tra cristiani divisi e che si scontrano in lotte sterili, vuote di amore a Gesù e di passione per l’Evangelo, ma lì dove andiamo costruendo comunità che mettono Gesù al centro, perché sanno che «dove due o tre sono riuniti nel suo nome, egli è lì».
Colui che vive non lo troveremo in una fede stagnante e rutinaria, spesa in ogni sorta di topici e formule vuote di esperienza, ma cercando una qualità nuova nella nostra relazione con lui e nella nostra identificazione col suo progetto. Un Gesù spento e inerte, che non innamora né seduce, che non tocca i cuori né contagia la sua libertà, è un «Gesú morto». Non è il Cristo vivo, risuscitato dal Padre. Non è Colui che vive e fa vivere.

José Antonio Pagola
Traduzzione: Mercedes Cerezo

HOMILIA - FR

27-03-2016
Dimanche de Résurrection – (A-B-C)
Jean 20,1-9

OÙ CHERCHER CELUI QUI EST VIVANT?

La foi en Jésus, ressuscité par le Père, n’a pas jailli du coeur des disciples d’une façon naturelle et spontanée. Avant de le rencontrer, plein de vie, les évangélistes nous parlent de leur embarras, de leur recherche autour du tombeau, de leurs interrogations et incertitudes.
Marie de Magdala est la meilleure illustration de ce qui nous arrive probablement à tous. D’après le récit de Jean, elle cherche le crucifié au milieu des ténèbres, «lorsqu’il faisait encore noir». Naturellement, c’est «au sépulcre» qu’elle va le chercher. Elle ignore encore que la mort a été vaincue. C’est pourquoi elle est déconcertée en voyant le sépulcre vide. Sans Jésus, elle se sent perdue.
Les autres évangélistes recueillent une autre tradition qui décrit la recherche par tout le groupe de femmes. Elles ne peuvent pas oublier le Maître qui les a accueillies en tant que disciples: leur amour les pousse jusqu’au sépulcre. Elles n’y trouvent pas Jésus mais elles entendent le message leur indiquant vers où elles devront orienter leur recherche: «Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n’est pas ici. Il est ressuscité».
La foi au Christ ressuscité ne surgit pas non plus aujourd’hui de façon spontanée, seulement parce que depuis notre enfance nous avons écouté des catéchistes et des prédicateurs. Pour nous ouvrir à la foi en la résurrection de Jésus, nous devons faire notre propre parcours. Ce qui est décisif c’est de ne pas oublier Jésus, de l’aimer passionnément et de le chercher de toutes nos forces, mais pas parmi les morts. Celui qui est vivant doit être cherché là où il y a de la vie.
Si nous voulons rencontrer le Christ ressuscité, plein de vie et de force créatrice, il faut le chercher, non pas dans une religion morte, réduite à l’accomplissement et à l’observance extérieure des lois et des normes, mais là où l’on vit selon l’Esprit de Jésus, accueilli par ses disciples avec foi, avec amour et responsabilité.
Il faut le chercher, non pas parmi des chrétiens divisés s’affrontant dans des luttes stériles, vides d’amour de Jésus et de passion pour l’Evangile, mais là où se construisent des communautés dont le coeur est le Christ, parce qu’elles savent que «là où plusieurs sont réunis en son nom, il est là au milieu d’eux».
Ce n’est pas dans une foi stagnante et routinière, usée par toute sorte de stéréotypes et de formules vides d’expérience, que nous trouverons celui qui est vivant, mais en cherchant une nouvelle qualité dans notre relation avec lui et dans notre identification à son projet. Un Jésus éteint et inerte, qui n’enflamme ni ne séduit (pas), qui ne touche pas les coeurs et qui ne communique pas sa liberté, est un «Jésus mort». Ce n’est pas le Christ vivant, ressuscité par le Père. Ce n’est pas celui qui vit et qui fait vivre.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna

HOMILIA - PT

27-03-2016
Domingo de Resurreição – (A-B-C)
João 20,1-9

ONDE PROCURAR O QUE VIVE?

A fé em Jesus, ressuscitado pelo Pai, não brotou de forma natural e espontânea no coração dos discípulos. Antes de encontrar-se com Ele, cheio de vida, os evangelistas falam da sua desorientação, da sua busca em torno do sepulcro, as suas interrogações e incertezas.
Maria de Magdala é o melhor protótipo do que acontece provavelmente a todos. Segundo o relato de João, procura o crucificado no meio das trevas, «quando ainda estava obscuro». Como é natural, procura-O «no sepulcro». Todavia não sabe que a morte foi vencida. Por isso, o vazio do sepulcro deixa-a desconcertada. Sem Jesus, sente-se perdida.
Os outros evangelistas recolhem outra tradição que descreve a procura de todo o grupo de mulheres. Não podem esquecer o Mestre que as acolheu como discípulas: o seu amor leva-as ao sepulcro. Não encontram ali, a Jesus, mas escutam a mensagem que lhes indica para onde devem orientar a sua busca: «Porque procurais entre os mortos aquele que vive? Não está aqui. Ressuscitou».
A fé em Cristo ressuscitado não nasce tampouco hoje em nós de forma espontânea, apenas porque o escutámos desde crianças, a catequistas e predicadores. Para nos abrirmos à fé na ressurreição de Jesus, temos de fazer o nosso próprio percurso. É decisivo não esquecer Jesus, amá-lo com paixão e procurá-lo com todas as nossas forças, mas não no mundo dos mortos. Ao que vive há que procura-lo onde há vida.
Se queremos encontrar-nos com Cristo ressuscitado, cheio de vida e de força criadora, temos de o procurar, não numa religião morta, reduzida ao cumprimento e à observância externa de leis e normas, mas ali onde se vive segundo o Espírito de Jesus, acolhido com fé, com amor e com responsabilidade pelos seus seguidores.
Temos de o procurar, não entre os cristãos divididos e confrontando-se em lutas estéreis, ocas de amor a Jesus e de paixão pelo Evangelho, mas ali onde vamos construindo comunidades que colocam Cristo no seu centro porque, sabem que «onde estão reunidos dois ou três em seu nome, ali está Ele».
Ao que vive não o encontraremos numa fé estancada e rotineira, gasta por todo tipo de tópicos e fórmulas vazias de experiência, mas procurando uma qualidade nova na nossa relação com Ele e na nossa identificação com o seu projeto. Um Jesus apagado e inerte, que não apaixona nem seduz, que não toca os corações nem contagia a sua liberdade, é um «Jesus morto». Não é um Cristo vivo, ressuscitado pelo Pai. Não é o que vive e faz viver.

José Antonio Pagola
Tradutor: Antonio Manuel Álvarez Perez

HOMILIA - EN

03-27-2016
Easter – (A-B-C)
John 20,1-9

WHERE TO SEEK THE ONE WHO LIVES?

Faith in Jesus, risen by the Father, didn’t spring naturally and spontaneously in the hearts of the disciples. Before meeting him, full of life, the Gospel writers talk about their confusion, their search around the tomb, their questions and uncertainties.
Mary of Magdala is the best prototype of what probably happens to all of them. According to John’s story, she seeks the crucified in the shadows, «when it was still dark». Naturally she seeks him «in the grave». She still doesn’t know that death has been conquered. That’s why the emptiness of the tomb leaves her upset. Without Jesus, she feels lost.
The other Gospel writers gather a different tradition that describes the search of the whole group of women. They can’t forget the Master who has welcomed them as disciples: their love brings them to the tomb. They don’t find Jesus there, but hear the message that points out to them where they need to direct their search: «Why do you seek among the dead, the one who lives? He isn’t here. He has risen».
Faith in the risen Christ isn’t born spontaneously in us either today, just because we have listened from childhood to catechists and preachers. In order to open us to faith in Jesus’ resurrection, we need to make our own way. It’s decisive to not forget Jesus, to love him passionately and to seek him with all our energies, but not in the world of the dead. The one who lives must be sought where life is.
If we want to meet the risen Christ, full of life and creative energy, we need to seek him, not in a dead religion, one that is reduced to fulfilling and observing external laws and norms, but there where people live according to Jesus’ Spirit, where people are welcomed with faith, love and responsibility for Jesus’ followers.
We need to seek him, not among Christians divided and faced with sterile battles, empty of Jesus’ love and of Gospel passion, but there where we go about building communities that put Christ in their center because they know that «where two or three gather in his name, there also will he be».
We won’t meet the one who lives in a faith that is stuck in routine, wasted in every kind of topic and formula void of experience, but in a faith that seeks a new quality in our relationship with him and in our identification with his project. A Jesus who is darkened and inert, who doesn’t fall in love or seduce, who doesn’t touch hearts or spread freedom, is a «dead Jesus». He isn’t the living Christ, risen by the Father. He isn’t the one who lives and who gives life.

José Antonio Pagola
Translator: Fr. Jay VonHandorf
Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com

Para ver videos de las Conferencias de José Antonio Pagola
                        http://iglesiadesopelana3v.blogspot.com


No hay comentarios:

Publicar un comentario