lunes, 17 de abril de 2017

04-23-2017 - 2 Páscoa (A)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Llegamos al millón de visitas en nuestro blog. Gracias de corazón.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El pasado 2 de octubre de 2014, José Antonio Pagola nos visitó  en la Parroquia de San Pedro Apóstol de la Iglesia de Sopela, dándonos  la conferencia: Volver a Jesucristo. Iniciar la reacción.
Pulsando aquí podréis disfrutar de ella.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Antonio Pagola:  EL recibido estafa Satisfacción la  Resolución definitiva de la Congregación Romana Parr la Doctrina de la Fe  sobre mi Libro,  Jesús.Aproximación Histórica .
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------
Pulsando en la lista de los títulos de las homilías en diferentes idiomas podemos leer más homilías de años anteriores.
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------


HOMILIA - ES

23-04-2017
2 Pascua – A
Juan 20,19-31

JESÚS SALVARÁ A SU IGLESIA

Aterrados por la ejecución de Jesús, los discípulos se refugian en una casa conocida. De nuevo están reunidos, pero ya no está con ellos Jesús. En la comunidad hay un vacío que nadie puede llenar. Les falta Jesús. ¿A quién seguirán ahora? ¿Qué podrán hacer sin él? «Está anocheciendo» en Jerusalén y también en el corazón de los discípulos.
Dentro de la casa están «con las puertas bien cerradas». Es una comunidad sin misión y sin horizonte, encerrada en sí misma, sin capacidad de acogida. Nadie piensa ya en salir por los caminos a anunciar el reino de Dios y curar la vida. Con las puertas cerradas no es posible acercarse al sufrimiento de las gentes.
Los discípulos están llenos de «miedo a los judíos». Es una comunidad paralizada por el miedo, en actitud defensiva. Solo ven hostilidad y rechazo por todas partes. Con miedo no es posible amar al mundo como lo amaba Jesús ni infundir en nadie aliento y esperanza.
De pronto, Jesús resucitado toma la iniciativa. Viene a rescatar a sus seguidores. «Entra en la casa y se pone en medio de ellos». La pequeña comunidad comienza a transformarse. Del miedo pasan a la paz que les infunde Jesús. De la oscuridad de la noche pasan a la alegría de volver a verlo lleno de vida. De las puertas cerradas van a pasar pronto a anunciar por todas partes la Buena Noticia de Jesús.
Jesús les habla poniendo en aquellos pobres hombres toda su confianza: «Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo a vosotros». No les dice a quién se han de acercar, qué han de anunciar ni cómo han de actuar. Ya lo han podido aprender de él por los caminos de Galilea. Serán en el mundo lo que ha sido él.
Jesús conoce la fragilidad de sus discípulos. Muchas veces les ha criticado su fe pequeña y vacilante. Necesitan la fuerza de su Espíritu para cumplir su misión. Por eso hace con ellos un gesto especial. No les impone las manos ni los bendice, como a los enfermos. Exhala su aliento sobre ellos y les dice: «Recibid el Espíritu Santo».
Solo Jesús salvará a su Iglesia. Solo él nos liberará de los miedos que nos paralizan, romperá los esquemas aburridos en los que pretendemos encerrarlo, abrirá tantas puertas que hemos ido cerrando a lo largo de los siglos, enderezará tantos caminos que nos han desviado de él.
Lo que se nos pide es reavivar mucho más en toda Iglesia la confianza en Jesús resucitado, movilizarnos para ponerlo sin miedo en el centro de nuestras parroquias y comunidades, y concentrar todas nuestras fuerzas en escuchar bien lo que su Espíritu nos está diciendo hoy a sus seguidores.

José Antonio Pagola

HOMILIA - EU

2017-04-23
Pazkoaldiko 2. igandea – A
Joan 20,19-31

JESUSEK DU ELIZA SALBATUKO

Jesus indarrez hil izanaz izuturik, etxe ezagun batean babestu dira ikasleak. Berriro elkarrekin dira, baina Jesus ez dute berekin. Inork bete ezin duen hutsune bat da elkarte horretan. Jesus falta zaie. Nori jarraitu orain? Zer egin hura gabe? «Iluntzen ari du» Jerusalemen; baita ikasleen bihotzean ere.
Etxe barruan dira, «ateak itxirik». Jada ez misiorik ez jomugarik ez duen elkartea da, bere baitan itxia, ez da gai harrerarik egiteko. Inork ez du buruan bideetara irteteko asmorik, Jainkoaren erreinua hots egin eta bizitza sendatzeko. Ateak itxirik, ezin hurbil zintezke jendearen sufrimenera.
Ikasleak «juduekiko beldurrak» jota dira. Beldurrak zurrundu duen elkartea da, jarrera defentsiboan. Etsaitasuna eta ukapena ikusten dute soilik alde guztietan. Beldur zarelarik, ez maita dezakezu mundua Jesusek maite zuen bezala, ezta arnasarik eta esperantzarik eman ere.
Bat-batean, Jesus berpiztuak hartu du iniziatiba. Bere jarraitzaileak beren onera ekartzera dator. «Etxean sartu eta haien erdian jarri da». Gure elkarte koxkor hori eraldatzen hasi da. Beldur izatetik, Jesusek ematen dien bake-jarrerara igaro dira. Gau ilunetik, Jesus bizi-bizirik ikusteko pozera igaro dira. Ateak itxirik izatetik, laster igaroko dira bihotza misiorantz irekitzera.
Bere konfiantza osoa jende gizajo harengan ezarriz hitz egin die Jesusek: «Aitak ni bidali nauen bezala, hala bidaltzen zaituztet nik zuek». Ez die esaten norengana hurbildu behar duten, ez zer hots egin behar duten, ez nola jokatu behar duten. Ikasia dute hori guztia beragandik Galileako bideetan barna. Jesus zer izan den, horixe izango dira beraiek munduan.
Ondotxo ezagutzen du Jesusek ikasleen ahulezia. Askotan aurpegiratu izan die beren fede eskas eta gorabeheratsua. Beraren Espirituaren beharra dute beren misioa bete ahal izateko. Horregatik egin die keinu berezi bat. Ez dizkie ezarri bere eskuak, ez ditu bedeinkatu gaixoekin egin izan duen bezala. Bere hatsa arnastu eta esan die: «Hartzazue Espiritu Santua».
Soilik, Jesusek salbatuko du Eliza. Soilik, Jesusek askatuko gaitu zurruntzen gaituzten beldurretatik, hautsiko ditu Jesus hesitu nahiz erabiltzen ditugun eskema aspergarriak, irekiko ditu mendeen joan-etorrian itxi izan ditugun hainbat eta hainbat ate, zuzenduko ditu desbideratu izan gaituzten hainbat eta hainbat bide.
Hau da eskatzen zaiguna: biziberritu dezagula askoz gehiago Eliza osoan Jesus berpiztuarekiko konfiantza, ekin diezaiogula beldurrik gabe gure parrokietan eta elkarteetan Jesus erdi-erdian ipintzeari, eta bildu ditzagula geure indarrak gaur egun haren jarraitzaileoi haren Espiritua esaten ari zaiguna entzuteko.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

HOMILIA - CA

23-04-2017
Diumenge 2 de Pasqua – A
Joan 20,19-31

JESÚS SALVARÀ LA SEVA ESGLÉSIA

Aterrits per l’execució de Jesús, els deixebles es refugien en una casa coneguda. Novament estan reunits, però Jesús ja no és amb ells. A la comunitat hi ha un buit que ningú pot omplir. Els falta Jesús. A qui seguiran ara? Què podran fer sense ell? És el «capvespre» a Jerusalem i també al cor dels deixebles.
S’estan dins de la casa «amb les portes tancades». És una comunitat sense missió i sense horitzó, tancada en si mateixa, sense capacitat d’acollida. Ningú pensa ja en sortir pels camins a anunciar el Regne de Déu i guarir la vida. Amb les portes tancades no és possible apropar-se al patiment de la gent.
Els deixebles estan plens de «por dels jueus». És una comunitat paralitzada per la por, en actitud defensiva. Només veuen hostilitat i rebuig per tot arreu. Amb por no és possible estimar el món com l’estimava Jesús ni infondre en ningú alè i esperança.
Tot d’una, Jesús ressuscitat pren la iniciativa. Ve a rescatar als seus seguidors. «Va arribar i es posà al mig d’ells». La petita comunitat comença a transformar-se. De la por passen a la pau que els infon Jesús. De la foscor de la nit passen a l’alegria de tornar a veure’l ple de vida. De les portes tancades passaran aviat a anunciar per tot arreu la Bona Notícia de Jesús.
Jesús els parla posant en aquells pobres homes tota la seva confiança: «Com el Pare m’ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres». No els diu a qui s’han d’apropar, què han d’anunciar ni com han d’actuar. Ja ho han pogut aprendre d’ell pels camins de Galilea. Seran en el món allò que ha estat ell.
Jesús coneix la fragilitat dels seus deixebles. Moltes vegades els ha criticat la seva fe petita i vacil·lant. Necessiten la força del seu Esperit per complir la seva missió. Per això fa amb ells un gest especial. No els imposa les mans ni els beneeix, com als malalts. Exhala el seu alè sobre ells i els diu: «Rebeu l’Esperit Sant».
Només Jesús salvarà la seva Església. Només ell ens alliberarà de les pors que ens paralitzen, trencarà els esquemes avorrits en els quals pretenem tancar-lo, obrirà tantes portes que hem anat tancant al llarg dels segles, redreçarà tants camins que ens han desviat d’ell.
El que se’ns demana és revifar molt més en tota l’Església la confiança en Jesús ressuscitat, mobilitzar-nos per posar-lo sense por al centre de les nostres parròquies i comunitats, i concentrar totes les nostres forces en escoltar bé el que el seu Esperit ens està dient avui als seus seguidors.

José Antonio Pagola
Traductor: Francesc Bragulat

HOMILIA - GL

23-04-2017
2 Pascua – A
Xoán 20,19-31

XESÚS SALVARÁ Á SÚA IGREXA

Aterrados pola execución de Xesús, os discípulos refúxianse nunha casa coñecida. De novo están reunidos, pero xa non está con eles Xesús. Na comunidade hai un baleiro que ninguén pode encher. Fáltalles Xesús. A quen seguirán agora? Que poderán facer sen el? «Está anoitecendo» en Xerusalén e tamén no corazón dos discípulos.
Dentro da casa están «coas portas ben pechadas». É unha comunidade sen misión e sen horizonte, encerrada en si mesma, sen capacidade de acollida. Ninguén pensa xa en saír polos camiños a anunciaren o reino de Deus e curar a vida. Coas portas pechadas non é posíbel achegarse ao sufrimento das xentes.
Os discípulos están cheos de «medo aos xudeus». É unha comunidade paralizada polo medo, en actitude defensiva. Só ven hostilidade e rexeitamento por todas partes. Con medo non é posíbel amar ao mundo como o amaba Xesús nin infundir en ninguén alento e esperanza.
De súpeto, Xesús resucitado toma a iniciativa. Vén rescatar aos seus seguidores. «Entra na casa e ponse no medio deles». A pequena comunidade comeza a transformarse. Do medo pasan á paz que lles infunde Xesús. Da escuridade da noite pasan á alegría de volveren velo cheo de vida. Das portas pechadas van pasar axiña a anunciaren por todas partes a Boa Noticia de Xesús.
Xesús fálalles poñendo naqueles pobres homes toda a súa confianza: «Como o Pai me enviou, así tamén vos envío eu a vós». Non lles di a quen se han achegar, que han anunciar nin como han actuar. Xa o puideron aprender del polos camiños de Galilea. Serán no mundo o que foi el.
Xesús coñece a fraxilidade dos seus discípulos. Moitas veces lles criticou a súa fe pequena e vacilante. Necesitan a forza do seu Espírito para cumpriren a súa misión. Por iso fai con eles un xesto especial. Non lles impón as mans nin os bendí, coma aos enfermos. Exhala o seu alento sobre deles e dilles: «Recibide o Espírito Santo».
Só Xesús salvará á súa Igrexa. Só el nos liberará dos medos que nos paralizan, romperá os esquemas aburridos nos que pretendemos encerralo, abrirá tantas portas que imos ir pechando ao longo dos séculos, enderezará tantos camiños que nos desviaron del.
O que se nos pide é reavivar moito máis en toda Igrexa a confianza en Xesús resucitado, mobilizármonos para poñelo sen medo no centro das nosas parroquias e comunidades, e concentrar todas as nosas forzas en escoitarmos ben o que o seu Espírito nos está a dicir hoxe aos seus seguidores.

José Antonio Pagola
Tradutor: Xaquin Campo Freire

HOMILIA -IT

23-04-2017
2 Pasqua – A
Giovanni 20,19-31

GESÙ SALVERÀ LA CHIESA

Atterriti dall’esecuzione di Gesù, i discepoli si rifugiano in una casa conosciuta. Sono di nuovo riuniti, ma non è con loro Gesù. Nella comunità c’è un vuoto che nessuno può colmare. Manca loro Gesù. Chi seguiranno ora? Che potranno fare senza di lui? «Sta arrivando la notte» in Gerusalemme e anche nel cuore dei discepoli.
In casa stanno «con le porte chiuse». È una comunità senza missione e senza orizzonte, chiusa in se stessa, senza capacità di accoglienza. Nessuno pensa ormai di uscire per le strade ad annunciare il Regno di Dio e guarire la vita. Con le porte chiuse non è possibile avvicinarsi alla sofferenza della gente.
I discepoli sono pieni di «timore dei Giudei». È una comunità paralizzata dalla paura, in atteggiamento di difesa. Vedono solo ostilità e rifiuto da ogni parte. Con paura non è possibile amare il mondo come lo amava Gesù, né infondere in alcuno coraggio e speranza.
Improvvisamente, Gesù risorto prende l’iniziativa. Viene a riscattare i suoi seguaci. «Venne Gesù, stette in mezzo a loro». La piccola comunità inizia a trasformarsi. Dalla paura passano alla pace che infonde loro Gesù. Dall’oscurità della notte passano alla gioia di tornare a vederlo pieno di vita. Dalle porte chiuse passeranno presto ad annunciare dappertutto la Buona Notizia di Gesù.
Gesù parla loro ponendo in quei poveri uomini tutta la sua fiducia: «Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Non dice loro a chi si devono avvicinare, che cosa devono annunciare, né come devono agire. Lo hanno già potuto imparare da lui sulle strade di Galilea. Saranno nel mondo quello che è stato lui.
Gesù conosce la fragilità dei suoi discepoli. Molte volte ha criticato la loro fede piccola e vacillante. Hanno bisogno della forza del suo Spirito per compiere la sua missione. Per questo fa con loro un gesto speciale. Non impone loro le mani né li benedice, come ha fatto con gli infermi. Soffia il suo alito su di loro e dice: «Ricevete lo Spirito Santo».
Solo Gesù salverà la sua Chiesa. Solo lui ci libererà dalle paure che ci paralizzano, spezzerà gli schemi noiosi nei quali pretendiamo rinchiuderlo, aprirà tante porte che siamo andati chiudendo lungo i secoli, raddrizzerà tante vie che ci hanno sviato da lui.
Quello che ci è chiesto è ravvivare molto più in tutta la Chiesa la fiducia in Gesù risorto, mobilitarci per porlo senza timore al centro delle nostre parrocchie e comunità, e concentrare tutte le nostre forze nell’ascoltare bene quello che il suo Spirito sta dicendo oggi a noi suoi seguaci.

José Antonio Pagola
Traduzzione: Mercedes Cerezo

HOMILIA - FR

23-04-2017
2 Pâques – A
Jean 20, 19-31

JÉSUS SAUVERA SON ÉGLISE

Terrifiés par l’exécution de Jésus, les disciples trouvent refuge dans une maison connue. Ils sont de nouveau ensemble, mais Jésus n’est plus avec eux. Il y a dans leur communauté un vide que personne ne réussit à remplir. Jésus leur manque. Qui vont-ils suivre maintenant? Que pourront-ils faire sans lui? «La nuit tombe» sur Jérusalem mais aussi dans le coeur des disciples.
Ils sont dans cette maison, «les portes bien fermées». C’est une communauté sans mission, sans horizon, enfermée sur elle-même, incapable d’accueillir. Personne ne pense plus à sortir sur les chemins pour annoncer le royaume de Dieu et pour soigner la vie. Avec les portes fermées, impossible de s’approcher de la souffrance des gens.
Les disciples ont une «grande peur des juifs». C’est une communauté paralysée par la peur, sur la défensive. Ils ne voient que rejet et hostilité partout. Dans cette peur, impossible d’aimer le monde tel que Jésus l’aimait ni de communiquer courage et espérance à personne.
Soudain, Jésus ressuscité prend l’initiqtive. Il vient racheter ses disciples. «Il entre dans la maison et il est là au milieu d’eux». La petite communauté commence à se transformer. Ils passent de la peur à la paix que Jésus leur transmet. De l’obscurité de la nuit à la joie de le voir de nouveau bien vivant. Bientôt, ils vont passer des portes fermées à l’annonce de la Bonne Nouvelle de Jésus partout.
Jésus leur parle en faisant totale confiance à ces pauvres hommes: «Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie». Il ne leur dit pas auprès de qui ils sont envoyés, ce qu’ils auront à annoncer ni comment devront-ils agir. Déjà, ils ont pu l’apprendre de lui sur les chemins de Galilée. Ils deviendront dans le monde ce qu’il a été.
Jésus connaît la fragilité de ses disciples. Il leur a souvent reproché leur petite foi hésitante. Ils ont besoin de la force de son Esprit pour accomplir leur mission. C’est pourquoi il fait sur eux un geste spécial. Il ne leur impose pas les mains, ni les bénit comme il le faisait pour les malades. Mais il répand sur eux son souffle en leur disant: «Recevez l’Esprit-Saint».
Seul Jésus sauvera son Eglise. C’est seulement lui qui nous libérera des peurs qui nous paralysent, qui brisera les schémas ennuyeux où nous prétendons l’enfermer, qui ouvrira tant de portes que nous avons fermées tout au long des siècles et qui redressera tant de chemins qui nous ont détourné de lui.
Ce qui nous est demandé, c’est de raviver beaucoup plus dans toute l’Eglise la confiance en Jésus ressuscité, nous mobiliser pour le placer sans crainte au coeur de nos paroisses et de nos communautés, et concentrer toutes nos énergies à bien écouter ce que l’Esprit est en train de dire aujourd’hui aux disciples que nous sommes.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna

HOMILIA - PT

23-04-2017
2 Páscoa – A
João 20,19-31

JESUS SALVARÁ A SUA IGREJA

Aterrados pela execução Jesus, os discípulos refugiam-se numa casa conhecida. De novo estão reunidos, mas já não está com eles Jesus. Na comunidade há um vazio que ninguém pode encher. Falta-lhes Jesus. A quem seguirão agora? ¿Que poderão fazer sem Ele? «Está a anoitecer» em Jerusalém e também no coração dos discípulos.
Dentro da casa estão «com as portas bem fechadas». É uma comunidade sem missão e sem horizonte, encerrada em si mesma, sem capacidade de acolhimento. Já ninguém pensa em sair pelos caminhos a anunciar o reino de Deus e curar a vida. Com as portas fechadas não é possível aproximar-se do sofrimento das pessoas.
Os discípulos estão cheios de «medo dos judeus». É uma comunidade paralisada pelo medo, em atitude defensiva. Só vêm hostilidade e rejeição por toda parte. Com medo não é possível amar o mundo como o amava Jesus nem infundir a ninguém alento e esperança.
De repente, Jesus ressuscitado toma a iniciativa. Vem resgatar os Seus seguidores. «Entra na casa e coloca-se no meio deles». A pequena comunidade começa a transformar-se. Do medo passam à paz que lhes infunde Jesus. Da obscuridade da noite passam à alegria de voltar a vê-Lo cheio de vida. Das portas fechadas vão passar rapidamente a anunciar por todas partes a Boa Nova de Jesus.
Jesus fala-lhes pondo naqueles pobres homens toda a Sua confiança: «Como o Pai Me enviou, assim também Eu vos envio». Não lhes diz a quem se devem aproximar, que devem anunciar, nem como têm de atuar. Já aprenderam com Ele pelos caminhos da Galileia. Serão no mundo o que Ele foi.
Jesus conhece a fragilidade dos Seus discípulos. Muitas vezes criticou a sua fé pequena e vacilante. Necessitam a força do Seu Espírito para cumprir a Sua missão. Por isso faz com eles um gesto especial. Não lhes impõe as mãos nem os abençoa, como aos doentes. Exala o Seu alento sobre eles e diz-lhes: «Recebei o Espírito Santo».
Só Jesus salvará a Sua Igreja. Só Ele nos libertará dos medos que nos paralisam, quebrará os esquemas enfadonhos em que o pretendemos encerrar, abrirá tantas portas que temos fechado ao longo dos séculos, estabelecerá tantos caminhos que nos têm desviado Dele.
O que se nos pede é reavivar muito mais em toda a Igreja, a confiança em Jesus ressuscitado, mobilizar-nos para O colocar sem medo no centro das nossas paróquias e comunidades, e concentrar todas as nossas forças em escutar bem o que o Seu Espírito diz hoje aos Seus seguidores.

José Antonio Pagola
Tradutor: Antonio Manuel Álvarez Perez

HOMILIA - EN

04-23-2017
2nd Easter – A
John 20,19-31

JESUS WILL SAVE THE CHURCH

Terrified by Jesus’ execution, the disciples take refuge in a familiar house. Once again they are together, but Jesus isn’t with them. In the community there’s a hole that no one can fill. They lack Jesus. Whom will they follow now? What will they be able to do without him? «It’s getting dark» in Jerusalem and also in the disciples’ hearts.
They are inside the house «with the doors locked». It is a community without mission and without vision, closed in on itself, without capability of welcome. No one’s thinking about heading out on the road to announce God’s Reign or to bring healing to people’s lives. With the doors locked it’s not possible to draw near to the suffering of people.
The disciples are full of «fear of the Jews». It’s a community paralyzed by fear, defensive. They see only hostility and rejection on every side. With fear it’s not possible to love the world as Jesus loved it, nor is it possible to instill encouragement and hope in anyone.
All of a sudden the Risen Jesus takes the initiative. He comes to rescue his followers. «He came into the house and stood in their midst». The little community begins to be transformed. From fear they pass to the peace that Jesus instills in them. From the darkness of night they pass to the joy of returning to see him full of life. From the locked doors they soon pass to announce the Good News of Jesus everywhere.
Jesus speaks to them, putting his full confidence in those poor men: «As the Father has sent me, so I also send you». He doesn’t tell them whom they need to approach, what they need to announce or how they need to act. That’s what they’ve already been able to learn from him on the roads of Galilee. They will be in the world as he has been in the world.
Jesus knows his disciples’ frailty. Many times he has criticized their small and faltering faith. They need the power of his Spirit in order to complete his mission. That’s why he does a special gesture to them. He doesn’t impose his hands or bless them as he did for the sick. He breathes his breath over them and tells them: «Receive the Holy Spirit».
Only Jesus will save the Church. Only he will free us from the fears that paralyze us, break the worn-out structures that we try to enclose him in, open so many doors that we have gone about closing throughout the centuries, straighten so many paths that have led us away from him.
What he asks of us is to revive all the more in the whole Church a trust in the Risen Jesus, mobilize ourselves to fearlessly put him in the center of our parishes and communities, and concentrate all our efforts in listening well to what his Spirit is saying to his followers today.

José Antonio Pagola
Translator: Fr. Jay VonHandorf
Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com

Para ver videos de las Conferencias de José Antonio Pagola
                        http://iglesiadesopelana3v.blogspot.com


No hay comentarios:

Publicar un comentario