lunes, 13 de febrero de 2017

02-19-2017 - 7nd Ordinary Time – A

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Llegamos al millón de visitas en nuestro blog. Gracias de corazón.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El pasado 2 de octubre de 2014, José Antonio Pagola nos visitó  en la Parroquia de San Pedro Apóstol de la Iglesia de Sopela, dándonos  la conferencia: Volver a Jesucristo. Iniciar la reacción.
Pulsando aquí podréis disfrutar de ella.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Antonio Pagola:  EL recibido estafa Satisfacción la  Resolución definitiva de la Congregación Romana Parr la Doctrina de la Fe  sobre mi Libro,  Jesús.Aproximación Histórica .
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------
Pulsando en la lista de los títulos de las homilías en diferentes idiomas podemos leer más homilías de años anteriores.
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------


HOMILIA - ES

19-02-2017
7 Tiempo ordinario – A
Mateo 5,38-48

UNA LLAMADA ESCANDALOSA

La llamada al amor es siempre atractiva. Seguramente, muchos acogían con agrado la llamada de Jesús a amar a Dios y al prójimo. Era la mejor síntesis de la Ley. Pero lo que no podían imaginar es que un día les hablara de amar a los enemigos.
Sin embargo, Jesús lo hizo. Sin respaldo alguno de la tradición bíblica, distanciándose de los salmos de venganza que alimentaban la oración de su pueblo, enfrentándose al clima general que respiraba en su entorno de odio hacia los enemigos, proclamó con claridad absoluta su llamada: «Yo, en cambio, os digo: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen».
Su lenguaje es escandaloso y sorprendente, pero totalmente coherente con su experiencia de Dios. El Padre no es violento: ama incluso a sus enemigos, no busca la destrucción de nadie. Su grandeza no consiste en vengarse, sino en amar incondicionalmente a todos. Quien se sienta hijo de ese Dios no ha de introducir en el mundo odio ni destrucción de nadie.
El amor al enemigo no es una enseñanza secundaria de Jesús dirigida a personas llamadas a una perfección heroica. Su llamada quiere introducir en la historia una actitud nueva ante el enemigo, porque quiere eliminar en el mundo el odio y la violencia destructora. Quien se parezca a Dios no alimentará el odio contra nadie, buscará el bien de todos, incluso el de sus enemigos.
Cuando Jesús habla del amor al enemigo no está pidiendo que alimentemos en nosotros sentimientos de afecto, simpatía o cariño hacia quien nos hace mal. El enemigo sigue siendo alguien del que podemos esperar daño, y difícilmente pueden cambiar los sentimientos de nuestro corazón.
Amar al enemigo significa, antes que nada, no hacerle mal, no buscar ni desear hacerle daño. No hemos de extrañarnos si no sentimos amor o afecto hacia él. Es natural que nos sintamos heridos o humillados. Nos hemos de preocupar cuando seguimos alimentando odio y sed de venganza.
Pero no se trata solo de no hacerle daño. Podemos dar más pasos hasta estar incluso dispuestos a hacerle el bien si lo encontramos necesitado. No hemos de olvidar que somos más humanos cuando perdonamos que cuando nos vengamos. Podemos incluso devolverle bien por mal.
El perdón sincero al enemigo no es fácil. En algunas circunstancias, a la persona se le puede hacer prácticamente imposible liberarse enseguida del rechazo, el odio o la sed de venganza. No hemos de juzgar a nadie desde fuera. Solo Dios nos comprende y perdona de manera incondicional, incluso cuando no somos capaces de perdonar.

José Antonio Pagola

HOMILIA - EU

2017-02-19
Urteko 7. igandea – A
Mateo 5,38-48

DEI ESKANDALAGARRI BAT

Maitasunerako deia liluragarria izan ohi da beti. Segur aski, jende askok onartu zuen Jainkoa eta lagun hurkoa maitatzeko Jesusek egindako deia. Legearen sintesirik hobena zen dei hura. Baina imajina ez zutena izan zen, behin batean arerio edo etsaiak maitatzeko eskatuko ziela.
Alabaina, horixe eskatu zien Jesusek. Bibliako tradizioaren inolako sostengurik gabe, bere herriaren otoitza elikatzen zuten mendekuzko salmoetatik urrunduz, bere ingurunean arnasten zen gorrotozko giro orokorrari aurre egunez, ezin argiago hots egin zuen Jesusek dei hau: «Nik, ordea, hau diotsuet: Maitatu zeuen etsaiak, egin on gaitzesten zaituztenei eta otoitz egin izen txarra jartzen dizuetenei».
Eskandalagarria da Jesusen hizkuntza, eta harrigarria; baina bat dator Jainkoaz berak duen esperientziarekin. Aita ez da gogorra: maite ditu bere etsaiak berak ere, ez dabil inor nola galduko. Bere handitasun ez du jartzen mendekuan, baizik guztiak baldintzarik gabe maitatzean. Jainko horren seme edo alaba dela uste duenak, ez du munduan gorrotorik ereingo, ezta ere inor suntsituko.
Etsaia maitatzea ez da Jesusentzat bigarren mailako bat, ez da zuzentasun heroiko batera deituak liratekeen pertsonentzat. Dei horrekin, etsaiarekiko beste jarrera bat txertatu nahi du historian: errotik atera nahi du mundutik gorrotoa eta indarkeria suntsitzailea. Jainkoaren antzeko izan nahi duen batek ez du elikatuko inoren aurkako gorrotorik, baizik eta gizon-emakume guztien ona bilatuko du, etsaiena barne.
Etsaiarekiko maitasunaz mintzo denean, Jesus ez da ari, gaitza egiten digunarentzat gugan txera-, sinpatia- edo maitasun-sentimendua elikatzeko eskatzen. Etsaiak kalte egiten ahal digun etsai izaten jarraituko du, eta nekez aldatuko dira gure bihotzeko sentimenduak.
Etsaia maitatzeak hau esan nahi du lehenik eta behin: halakoari kalterik ez egitea, ez ibiltzea nola kalte egingo, ez desiratzea kalterik. Ez dugu harritu behar halakoarentzat maitasunik sentitzen ez badugu. Berezkoa du batek zauritua edo umiliatua sentitzea. Hau da kezkatzekoa: gorrotoa eta mendeku-egarria elikatzen jarraitzea.
Baina, jakina, kontua ez da gaitzik ez egitea bakarrik. Urrats batzuk aurrera egin genitzake, premian ikusten badugu on egiteko prest egoteraino. Ez dezagun ahaztu, gizakoiago garela barkatzen dugunean, ez eta mendekatzen garenean halakoaren zoritxarraz poztuz.
Ez da gauza erraza etsaiari zinez barkatzea. Zenbait inguruabarretan, gerta dakioke jende bati, izatez, ezinezko gauza izatea bere bihotza ukapenetik, gorrototik edo mendeku-egarritik liberatzea. Ez genuke juzgatu behar inor ere kanpotik. Jainkoak bakarrik ulertzen gaitu, hark bakarrik barkatzen digu baldintzarik gabe, baita barkatzeko gai ez garenean ere.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

HOMILIA - CA

19-02-2017
Diumenge 7 durant l’any – A
Mateu 5,38-48

UNA CRIDA ESCANDALOSA

La crida a l’amor és sempre atractiva. Segurament, molts acollien de bon grat la crida de Jesús a estimar Déu i el proïsme. Era la millor síntesi de la Llei. Però el que no podien imaginar és que un dia els parlés d’estimar els enemics.
No obstant això, Jesús ho va fer. Sense cap suport de la tradició bíblica, distanciant-se dels salms de venjança que alimentaven l’oració del seu poble, enfrontant-se al clima general que respirava en el seu entorn d’odi cap als enemics, va proclamar amb claredat absoluta la seva crida: «Doncs jo us dic: Estimeu els vostres enemics, pregueu pels qui us persegueixen».
El seu llenguatge és escandalós i sorprenent, però totalment coherent amb la seva experiència de Déu. El Pare no és violent: estima fins i tot els seus enemics, no busca la destrucció de ningú. La seva grandesa no consisteix a venjar-se, sinó a estimar incondicionalment tothom. Qui se senti fill d’aquest Déu no ha d’introduir en el món odi ni destrucció de ningú.
L’amor a l’enemic no és un ensenyament secundari de Jesús adreçat a persones cridades a una perfecció heroica. La seva crida vol introduir en la història una actitud nova davant l’enemic, perquè vol eliminar al món l’odi i la violència destructora. Qui s’assembli a Déu no alimentarà l’odi contra ningú, buscarà el bé de tots, fins i tot el dels seus enemics.
Quan Jesús parla de l’amor a l’enemic no està demanant que alimentem en nosaltres sentiments d’afecte, simpatia o afecte cap a qui ens fa mal. L’enemic segueix sent algú del que podem esperar mal, i difícilment poden canviar els sentiments del nostre cor.
Estimar l’enemic vol dir, primer de tot, no fer-li mal, no buscar ni desitjar fer-li mal. No hem d’estranyar-nos si no sentim amor o afecte cap a ell. És natural que ens sentim ferits o humiliats. Ens hem de preocupar quan seguim alimentant odi i set de venjança.
Però no es tracta només de no fer-li mal. Podem donar més passos fins a estar fins i tot disposats a fer-li el bé si el trobem necessitat. No hem d’oblidar que som més humans quan perdonem que quan ens vengem. Podem fins i tot tornar-li bé per mal.
El perdó sincer a l’enemic no és fàcil. En algunes circumstàncies, la persona se li pot fer pràcticament impossible alliberar-se de seguida del rebuig, l’odi o la set de venjança. No hem de jutjar ningú des de fora. Només Déu ens comprèn i perdona de manera incondicional, fins i tot quan no som capaços de perdonar.

José Antonio Pagola
Traductor: Francesc Bragulat

HOMILIA - GL

19-02-2017
7 Tempo ordinario – A
Mateu 5,38-48

UNHA CHAMADA ESCANDALOSA

A chamada ao amor é sempre atractiva. Seguramente, moitos acollían de bo grado a chamada de Xesús a amaren a Deus e ao próximo. Era a mellor síntese da Lei. Pero o que xa non podían imaxinaren é que un día lles falase de amaren aos inimigos.
Con todo, Xesús fíxoo. Sen respaldo algún da tradición bíblica, distanciándose dos salmos de vinganza que alimentaban a oración do seu pobo, enfrontándose ao clima xeral que respiraba nas súas contornas de odio cara aos inimigos, proclamou con claridade absoluta a súa chamada: «Pois, en cambio, eu dígovos: amade aos vosos inimigos e orade polos que vos perseguen».
A súa linguaxe é escandalosa e sorprendente, pero totalmente coherente coa súa experiencia de Deus. O Pai non é violento: ama ata aos seus inimigos, non busca a destrución de ninguén. A súa grandeza non consiste en vingarse, senón en amar incondicionalmente a todos. Quen se senta fillo dese Deus non ha introducir no mundo odio nin destrución de ninguén.
O amor ao inimigo non é un ensino secundario de Xesús dirixido a persoas chamadas a unha perfección heroica. A súa chamada quere introducir na historia unha actitude nova ante o inimigo, porque quere eliminar no mundo o odio e a violencia destrutora. Quen se pareza a Deus non alimentará o odio contra ninguén, buscará o ben de todos, incluso o dos seus inimigos.
Cando Xesús fala do amor ao inimigo non está pedindo que alimentemos en nós sentimentos de afecto, simpatía ou agarimo cara a quen nos fai mal. O inimigo segue sendo alguén do que podemos esperar dano, e dificilmente poden cambiar os sentimentos do noso corazón.
Amar ao inimigo significa, primeiriño de todo, non facerlle mal, non buscar nin desexar facerlle dano. Non habemos estrañarnos se non sentimos amor ou afecto cara a el. É natural que nos sintamos feridos ou humillados. Témonos de preocupar cando seguimos alimentando odio e sede de vinganza.
Porén non se trata só de non facerlle dano. Podemos dar máis pasos ata estarmos incluso dispostos a facerlle o ben se o atopamos necesitado. Non habemos esquecer que somos máis humanos cando perdoamos que cando nos vingamos. Podemos ata devolverlle ben por mal.
O perdón sincero ao inimigo non é fácil. Nalgunhas circunstancias, á persoa pódeselle facer practicamente imposíbel liberarse enseguida do rexeitamento, do odio ou da sede de vinganza. Non xulgaremos a ninguén desde fóra. Só Deus nos comprende e nos perdoa de xeito incondicional, mesmo cando non somos capaces de perdoar.

José Antonio Pagola
Tradutor: Xaquin Campo Freire

HOMILIA -IT

19-02-2017
7 Tempo ordinario – A
Matteo 5,38-48

UNA CHIAMATA SCANDALOSA

La chiamata all’amore è sempre attraente. Certamente, molti accoglievano con piacere la chiamata di Gesù ad amare Dio e il prossimo. Era la sintesi migliore della Legge. Ma quello che non potevano immaginare è che un giorno avrebbe parlato loro di amare i nemici.
Gesù, tuttavia, lo fece. Senza alcun sostegno nella tradizione biblica, distanziandosi dai salmi di vendetta che alimentavano la preghiera del suo popolo, contro il clima generale di odio che si respirava intorno a lui, proclamò con chiarezza assoluta la sua chiamata: «Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano».
Il suo linguaggio è scandaloso e sorprendente, ma totalmente coerente con la sua esperienza di Dio. Il Padre non è violento: ama anche i suoi nemici, non cerca la distruzione di nessuno. La sua grandezza non consiste nel vendicarsi, ma nell’amare incondizionatamente tutti. Chi si sente figlio di questo Dio, non introdurrà nel mondo odio né distruzione di alcuno.
L’amore al nemico non è un insegnamento secondario di Gesù, rivolto a persone chiamate a una perfezione eroica. La sua chiamata vuole introdurre nella storia un atteggiamento nuovo di fronte al nemico, perché vuole eliminare dal mondo l’odio e la violenza distruttrice. Chi assomigli a Dio non alimenterà l’odio contro nessuno, cercherà il bene di tutti, anche dei suoi nemici.
Quando Gesù parla dell’amore al nemico, non ci sta chiedendo di alimentare in noi sentimenti di affetto, simpatia o tenerezza verso chi ci fa del male. Il nemico continua ad essere qualcuno da cui possiamo aspettarci danno, e difficilmente i sentimenti del nostro cuore possono cambiare.
Amare il nemico significa, anzitutto, non fargli del male, non cercare né desiderare di fargli danno. Non dobbiamo stupirci se non proviamo amore alcuno verso di lui. È naturale che ci sentiamo feriti e umiliati. Dobbiamo preoccuparci quando continuiamo ad alimentare l’odio e la sete di vendetta.
Ma non si tratta solo di non fargli del male. Possiamo fare passi ulteriori fino ad essere disposti anche a fargli del bene, se lo troviamo in necessità. Non dobbiamo dimenticare che siamo più umani quando perdoniamo che quando ci vendichiamo rallegrandoci della sua disgrazia.
Il perdono sincero al nemico non è facile. In certe circostanze alla persona può essere in quel momento praticamente impossibile liberarsi dal rifiuto, dall’odio o dalla sete di vendetta. Non dobbiamo giudicare nessuno dal di fuori. Solo Dio ci comprende e perdona in maniera incondizionata anche quando non siamo capaci di perdonare.

José Antonio Pagola
Traduzzione: Mercedes Cerezo

HOMILIA - FR

19-02-2017
7 Temps ordinaire – A
Matthieu 5,38-48

UN APPEL SCANDALEUX

L’appel à l’amour est toujours attrayant. Ils étaient sûrement nombreux ceux qui accueillaient avec joie l’appel de Jésus à aimer Dieu et à aimer son prochain. C’était-là la meilleure synthèse de la Loi. Mais ce qu’ils ne pouvaient pas imaginer c’est qu’il leur parle un jour d’aimer ses ennemis.
Cependant, Jésus lui-même l’a fait. Sans aucun aval de la tradition biblique, en prenant ses distances par rapport aux psaumes de vengeance qui nourrissaient la prière de son peuple, en affrontant l’ambiance générale de haine envers les ennemis qui prévalait dans son entourage, il proclame son appel absolument clair et net: «Eh bien, moi je vous dis: aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent».
Son langage est scandaleux et surprenant mais en cohérence totale avec son expérience de Dieu. Le Père n’est pas violent: il aime même ses ennemis et ne cherche à détruire personne. Sa grandeur ne consiste pas à se venger mais à aimer tous inconditionnellement. Celui qui se sent fils de ce Dieu ne peut pas semer dans le monde des sentiments de haine ou de destruction envers quelqu’un.
L’amour des ennemis n’est pas chez Jésus, un enseignement de second rang adressé à des personnes appelées à une perfection héroïque. Son appel veut introduire dans l’histoire une nouvelle attitude face à l’ennemi, parce qu’il veut éliminer du monde la haine et la violence destructrice. Celui qui veut ressembler à Dieu ne doit nourrir de la haine contre personne mais chercher le bien de tous, même celui des ennemis.
Lorsque Jésus parle d’amour à l’ennemi, il n’est pas en train de nous demander de nourrir en nous des sentiments d’affection, de sympathie ou d’attachement envers celui qui nous fait du mal. L’ennemi continue d’être quelqu’un dont on peut s’attendre toujours à un mal de sa part, et les sentiments de notre coeur peuvent difficilement changer.
Aimer l’ennemi signifie, avant tout, ne pas lui vouloir du mal, ne pas lui souhaiter de préjudice ni chercher à lui en causer. Il ne faut pas s’étonner si nous ne ressentons pas de l’amour ou de l’affection à son égard. C’est naturel de se sentir blessés ou humiliés. Ce qui doit nous inquiéter c’est si nous continuons de nourrir en nous de la haine ou de la vengeance.
Toutefois, il ne faut pas se contenter seulement de ne pas lui faire du mal. On peut franchir d’autres pas encore, jusqu’à être prêts même à lui faire du bien, si on le voyait dans le besoin. Il ne faut pas oublier que nous devenons plus humains lorsque nous pardonnons que lorsque nous nous vengeons. On peut même lui rendre le bien pour le mal.
Pardonner sincèrement à son ennemi n’est pas chose facile. Dans certaines circonstances, il peut être impossible à une personne de se libérer tout de suite du rejet, de la haine ou de la soif de vengeance. On ne doit juger personne du dehors. Seul Dieu nous comprend et nous pardonne inconditionnellement, même lorsque nous ne sommes pas capables de pardonner.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna

HOMILIA - PT

19-02-2017
7 Tempo ordinário – A
Mateus 5,38-48

UMA CHAMADA ESCANDALOSA

A chamada ao amor é sempre atrativa. Seguramente, muitos acolhiam com agrado a chamada de Jesus a amar a Deus e ao próximo. Era a melhor síntese da Lei. Mas o que não podiam imaginar é que um dia lhes falará de amar os inimigos.
No entanto, Jesus o fez. Sem a proteção da tradição bíblica, distanciando-se dos salmos da vingança que alimentavam a oração do seu povo, enfrentando-se ao espírito geral que se respirava à Sua volta, de ódio para com os inimigos, proclamou com claridade absoluta a Sua chamada: «Eu, pelo contrário, vos digo: amai a vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem».
A Sua linguagem é escandalosa e surpreendente, mas totalmente coerente com a Sua experiência de Deus. O Pai não é violento: ama inclusive os Seus inimigos, não procura a destruição de ninguém. A Sua grandeza não consiste em vingar-se, mas sim em amar incondicionalmente a todos. Quem se sinta filho desse Deus não há-de introduzir no mundo ódio nem destruição de ninguém.
O amor ao inimigo não é um ensinamento secundário de Jesus dirigido a pessoas chamadas a uma perfeição heroica. A Sua chamada quer introduzir na história uma atitude nova ante o inimigo, porque quer eliminar do mundo o ódio e a violência destruidora. Quem se pareça a Deus não alimentará o ódio contra ninguém, procurará o bem de todos, inclusive o dos Seus inimigos.
Quando Jesus fala do amor ao inimigo não está a pedir que alimentemos em nós sentimentos de afeto, simpatia ou carinho para quem nos faça mal. O inimigo continua sendo alguém de quem podemos esperar dano, e dificilmente podem mudar os sentimentos do nosso coração.
Amar o inimigo significa, antes de mais nada, não fazer-lhe mal, não procurar nem desejar fazer-lhe mal. Não temos de estranharmos se não sentimos amor ou afeto para com ele. É natural que nos sintamos feridos ou humilhados. Temos de nos preocupar quando continuamos a alimentar ódio e sede de vingança.
Mas não se trata só de não lhe fazer mal. Podemos dar mais passos até estarmos inclusive dispostos a fazer-lhe bem se o encontramos necessitado. Não temos de esquecer que somos mais humanos quando perdoamos que quando nos vingamos. Podemos inclusive devolver-lhe bem por mal.
O perdão sincero ao inimigo não é fácil. Em algumas circunstâncias, à pessoa pode-se tornar praticamente impossível liberar-se em seguida da rejeição, do ódio ou da sede de vingança. Não temos de julgar a ninguém a partir de fora. Só Deus nos compreende e perdoa de forma incondicional, inclusive quando não somos capazes de perdoar.

José Antonio Pagola
Tradutor: Antonio Manuel Álvarez Perez

HOMILIA - EN

02-19-2017
7th Ordinary Time – A
Matthew 5,38-48

AN OUTRAGIOUS CALL

The call to love is always seductive. Surely, many graciously welcomed Jesus’ call to love God and love our neighbor. This was the best synthesis of the Law. But what they couldn’t imagine is that one day he would speak to them about loving their enemies.
However Jesus did just that. Without any backing from the biblical tradition, distancing himself from the vengeance psalms that fed the people’s prayer, confronting the general climate of hate that breathed all around him, Jesus proclaimed his call with absolute clarity: «But I say this to you: love your enemies, do good to those who hate you, and pray for those who persecute you».
His language is outrageous and surprising, but completely coherent with his experience of God. The Father isn’t violent: God loves even enemies, doesn’t seek anyone’s destruction. God’s greatness doesn’t consist in vengeance but in unconditionally loving everyone. Whoever would feel themselves child of that God will bring into the world neither hate nor anyone’s destruction.
Love of enemy isn’t a secondary teaching for Jesus, directed to people who are called to a heroic perfection. His call wants to introduce into history a new attitude in the face of the enemy because he wants to eliminate hate and destructive violence from the world. Whoever is like God will not nourish hate against anyone, will seek the good of all, including their enemies.
When Jesus speaks of love of enemy, he isn’t asking us to nourish feeling of affection or sympathy or tenderness toward the one who does evil to us. The enemy continues being someone from whom we can expect harm, and it’s difficult for us to be able to change the feelings of our heart.
To love our enemy means above all to not do him evil, to not seek or desire to do him evil. We don’t need to get upset if we don’t feel any love at all toward him. It’s natural that we feel ourselves wounded or humiliated. But we do need to worry when we keep feeding hate and the thirst for vengeance.
But this isn’t just about not doing him evil. We can take more steps forward and actually be willing to do him good if we find him in need. We need to remember that we are more human when we forgive than when we take vengeance. We can even return good for evil.
Sincere forgiveness of enemy isn’t easy. In some circumstances we could find it practically impossible to free ourselves from rejecting him, from hating or thirsting for vengeance. No one needs to judge anyone from the outside. Only God understands us and forgives unconditionally, even when we aren’t capable of forgiving.

José Antonio Pagola
Translator: Fr. Jay VonHandorf
Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com

Para ver videos de las Conferencias de José Antonio Pagola
                        http://iglesiadesopelana3v.blogspot.com


lunes, 6 de febrero de 2017

02-12-2017 - 6nd Ordinary Time – A

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Llegamos al millón de visitas en nuestro blog. Gracias de corazón.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El pasado 2 de octubre de 2014, José Antonio Pagola nos visitó  en la Parroquia de San Pedro Apóstol de la Iglesia de Sopela, dándonos  la conferencia: Volver a Jesucristo. Iniciar la reacción.
Pulsando aquí podréis disfrutar de ella.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Antonio Pagola:  EL recibido estafa Satisfacción la  Resolución definitiva de la Congregación Romana Parr la Doctrina de la Fe  sobre mi Libro,  Jesús.Aproximación Histórica .
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------
Pulsando en la lista de los títulos de las homilías en diferentes idiomas podemos leer más homilías de años anteriores.
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------


HOMILIA - ES

12-02-2017
6 Tiempo ordinario – A
Mateo 5,17-37

NO A LA GUERRA ENTRE NOSOTROS

Los judíos hablaban con orgullo de la Ley de Moisés. Según la tradición, Dios mismo la había regalado a su pueblo. Era lo mejor que habían recibido de él. En esa Ley se encierra la voluntad del único Dios verdadero. Ahí pueden encontrar todo lo que necesitan para ser fieles a Dios.
También para Jesús la Ley es importante, pero ya no ocupa el lugar central. Él vive y comunica otra experiencia: está llegando el reino de Dios; el Padre está buscando abrirse camino entre nosotros para hacer un mundo más humano. No basta quedarnos con cumplir la Ley de Moisés. Es necesario abrirnos al Padre y colaborar con él para hacer la vida más justa y fraterna.
Por eso, según Jesús, no basta cumplir la Ley, que ordena «no matarás». Es necesario, además, arrancar de nuestra vida la agresividad, el desprecio al otro, los insultos o las venganzas. Aquel que no mata cumple la Ley, pero, si no se libera de la violencia, en su corazón no reina todavía ese Dios que busca construir con nosotros una vida más humana.
Según algunos observadores, se está extendiendo en la sociedad actual un lenguaje que refleja el crecimiento de la agresividad. Cada vez son más frecuentes los insultos ofensivos, proferidos solo para humillar, despreciar y herir. Palabras nacidas del rechazo, el resentimiento, el odio o la venganza.
Por otra parte, las conversaciones están a menudo tejidas de palabras injustas que reparten condenas y siembran sospechas. Palabras dichas sin amor y sin respeto que envenenan la convivencia y hacen daño. Palabras nacidas casi siempre de la irritación, la mezquindad o la bajeza.
No es este un hecho que se dé solo en la convivencia social. Es también un grave problema en el interior de la Iglesia. El papa Francisco sufre al ver divisiones, conflictos y enfrentamientos de «cristianos en guerra contra otros cristianos». Es un estado de cosas tan contrario al Evangelio que ha sentido la necesidad de dirigirnos una llamada urgente: «No a la guerra entre nosotros».
Así habla el papa: «Me duele comprobar cómo en algunas comunidades cristianas, y aun entre personas consagradas, consentimos diversas formas de odios, calumnias, difamaciones, venganzas, celos, deseos de imponer las propias ideas a costa de cualquier cosa, y hasta persecuciones que parecen una implacable caza de brujas. ¿A quién vamos a evangelizar con esos comportamientos?». El papa quiere trabajar por una Iglesia en la que «todos puedan admirar cómo os cuidáis unos a otros, cómo os dais aliento mutuamente y cómo os acompañáis».

José Antonio Pagola

HOMILIA - EU

2017-02-17
Urteko 6. igandea – A
Mateo 5,17-37

EZ GEURE ARTEKO GERLARI

Juduak harro mintzo ohi ziren Moisesen Legeaz. Tradizioaren arabera, Jainkoak berak eman zion Lege hori bere herriari. Harengandik hartu zuten gauzarik onena zen. Lege horretan dator egiazko Jainko bakarraren gogoa. Hor aurkitzen ahal dute behar duten guztia, Jainkoari leial izateko.
Jesusentzat ere garrantzizkoa da Legea, baina ez da jada erdigune. Beste esperientzia bat bizi eta komunikatu du Jesusek: gainean da Jainkoaren erreinua; gure artean bidea nola urratuko dabil Aita, mundua  gizakoiago bihurtzeko. Ez dugu aski Moisesen Legea betetzea. Aitari geure barrua ireki beharra dugu eta harekin lan egin beharra, bizitza zuzenago eta anai-arreba artekoago egiten.
Horregatik, Jesusen arabera, ez da aski «Ez hil» dioen legea betetzea. Beharrezkoa da, gainera, geure bizitzatik erauztea oldarkortasuna edo agresibitatea, gainerakoek gutxiestea, irainak edo mendekua. Inork hil ez duen hark, bete du legea, bai; baina bere burua indarkeriatik liberatzen ez badu, ez du artean Jainkoa errege bere bihotzean, alegia gurekin batean bizitza gizakoiago bat eraiki nahi duen Jainkoa.
Behatzaile batzuen arabera, zabalduz doa hizkuntza bat, gaur egungo gizartean oldarkortasuna handitzen doala islatzen duen bat. Gero eta sarriago dira irainak, umilarazteko, gutxiesteko, zauritzeko. Ukapenak, erresuminak, gorrotoak edo mendekuak eragindako hitzak.
Bestalde, solasaldiak sarritan bihurtzen dira hitz zuzengaberen sare, han eta hemen gaitzespena eta errezeloa ereinez. Maitasunik eta errespeturik gabe esandako hitzak dira, elkar bizitza pozoitzen eta kalte egiten dutenak. Kasik beti haserreak, kaxkarkeriak edo zitalkeriak eraginda.
Ez da gertatzen hau guztia gizarteko bizikidetzan bakarrik. Arazo larria da gaur egungo Elizan ere. Frantzisko aita santua sufritzen ari da «kristau batzuk beste kristau batzuen kontra gerlan» ikustean: zatiketa, gatazka eta aurkaritza biziz. Ebanjelioaren hain kontrakoa da egoera hori, non premiazko dei hau egin beharra sentitu baitu: «Ez geure arteko gerlari».
Hona nola mintzo den Aita Santua: «Min dut egiaztatzean kristau-elkarte batzuetan, baita pertsona sagaratuen artean ere, baimentzen ditugula askotariko eratan gorrotoa, kalumnia, izena belztea, mendekua, zeloa, norberaren ideiak ezarri nahia edozein gauzaren truke, eta, are gehiago, pertsekuzioa bera, sorgin-ehiza ankerra dirudiena. Nor ebanjeliza genezake portaera horrekin?» Honelako Eliza baten alde lan egin nahi du: «guztiak harriarazten dituena, elkar nola zaintzen duzuen, elkarri nola hats ematen diozuen, elkarrentzat nolako bidelagun zareten ikustean».

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

HOMILIA - CA

12-02-2017
Diumenge 6 durant l’any – A
Mateu 5,17-37

NO A LA GUERRA ENTRE NOSALTRES

Els jueus parlaven amb orgull de la Llei de Moisès. Segons la tradició, Déu mateix l’havia regalat al seu poble. Era el millor que havien rebut d’ell. En aquesta Llei hi ha compresa la voluntat de l’únic Déu veritable. Aquí poden trobar-hi tot el que necessiten per ser fidels a Déu.
També per a Jesús la Llei és important, però ja no ocupa el lloc central. Ell viu i comunica una altra experiència: s’acosta el Regne de Déu; el Pare està buscant obrir-se camí entre nosaltres per fer un món més humà. No n’hi ha prou amb quedar-nos  complint la Llei de Moisès. Cal obrir-nos al Pare i col·laborar amb ell per fer la vida més justa i més fraterna.
Per això, segons Jesús, no n’hi ha prou amb complir la llei, que ordena «no mataràs». Cal, a més, arrencar de la nostra vida l’agressivitat, el menyspreu a l’altre, els insults o les venjances. Aquell que no mata compleix la Llei, però, si no s’allibera de la violència, en el seu cor no regna encara aquest Déu que cerca construir amb nosaltres una vida més humana.
Segons alguns observadors, s’està estenent en la societat actual un llenguatge que reflecteix el creixement de l’agressivitat. Cada vegada són més freqüents els insults ofensius, proferits només per humiliar, menysprear i ferir. Paraules nascudes del rebuig, el ressentiment, l’odi o la venjança.
D’altra banda, les converses estan sovint teixides de paraules injustes que reparteixen condemnes i sembren sospites. Paraules dites sense amor i sense respecte que enverinen la convivència i fan mal. Paraules nascudes gairebé sempre de la irritació, la mesquinesa o la baixesa.
No és aquest un fet que es doni només en la convivència social. És també un greu problema a l’interior de l’Església. El papa Francesc pateix en veure divisions, conflictes i enfrontaments de «cristians en guerra contra altres cristians». És un estat de coses tan contrari a l’Evangeli que ha sentit la necessitat d’adreçar-nos una crida urgent: «No a la guerra entre nosaltres».
Així ho ha dit el papa: «Em fa mal comprovar com en algunes comunitats cristianes, i fins i tot entre persones consagrades, consentim diverses formes d’odis, calúmnies, difamacions, venjances, gelosia, desitjos d’imposar les pròpies idees a costa de qualsevol cosa, i fins persecucions que semblen una implacable caça de bruixes. A qui anirem a evangelitzar amb aquests comportaments?». El papa vol treballar per una Església en la qual «tots puguin admirar com us cuideu els uns als altres, com us doneu alè mútuament i com us acompanyeu».

José Antonio Pagola
Traductor: Francesc Bragulat

HOMILIA - GL

12-02-2017
6 Tempo ordinario – A
Mateu 5,17-37

NON Á GUERRA ENTRE NÓS

Os xudeus falaban con orgullo da Lei de Moisés. Segundo a tradición, Deus mesmo lla regalou ao seu pobo. Era o mellor que recibiran del. Esa Lei abrangue a vontade do único Deus verdadeiro. Aí poden atopar todo o que necesitan para seren fieis a Deus.
Tamén para Xesús a Lei é importante, pero xa non ocupa o lugar central. El vive e comunica outra experiencia: está chegando o reino de Deus; o Pai está buscando abrirse camiño entre nós para facer un mundo máis humano. Non chega con quedarnos en cumprir a Lei de Moisés. É necesario abrírmonos ao Pai e colaborar con el para facermos a vida máis xusta e fraterna.
Por iso, segundo Xesús, non abonda cumprir a Lei, que ordena «non matarás». É necesario, ademais, arrincar da nosa vida a agresividade, o desprezo ao outro, os insultos  as vinganzas ou as desavinzas. Aquel que non mata cumpre a Lei, pero, se non se libera da violencia, no seu corazón non reina aínda ese Deus que busca construír connosco unha vida máis humana.
Segundo algúns observadores, estase estendendo na sociedade actual unha linguaxe que reflicte o crecemento da agresividade. Cada vez son máis frecuentes os insultos ofensivos, proferidos só para humillar, desprezar e ferir. Palabras nadas do rexeitamento, o resentimento, o odio ou a vinganza.
Por outra banda, as conversacións están a miúdo tecidas de palabras inxustas que reparten condenas e sementan sospeitas. Palabras ditas sen amor e sen respecto que envelenan a convivencia e fan dano. Palabras nadas case sempre da irritación, da mesquindade ou da baixeza.
Non é este un feito que se dea só na convivencia social. É tamén un grave problema no interior da Igrexa. O papa Francisco sofre ao ver divisións, conflitos e enfrontamentos de «cristiáns en guerra contra outros cristiáns». É un estado de cousas tan contrario ao Evanxeo que sentiu a necesidade de dirixirnos unha chamada urxente: «Non á guerra entre nós».
Así fala o papa: «Dóeme comprobar como nalgunhas comunidades cristiás, e aínda entre persoas consagradas, consentimos diversas formas de odios, calumnias, difamacións, vinganzas, celos, desexos de impor as propias ideas a cargo de calquera cousa, e ata persecucións que parecen unha implacábel caza de bruxas. A quen imos evanxelizar con eses comportamentos?». O papa quere traballar por unha Igrexa na que «todos poidan admirar como vos coidades uns a outros, como vos dades alento mutuamente e como vos acompañades».

José Antonio Pagola
Tradutor: Xaquin Campo Freire

HOMILIA -IT

12-02-2017
6 Tempo ordinario – A
Matteo 5,17-37

NO ALLA GUERRA TRA NOI

Gli ebrei parlavano con orgoglio della Legge di Mosè. Secondo la tradizione, Dio stesso l’aveva donata al suo popolo. Era la cosa più bella che avevano avuto da lui. In questa Legge si racchiude la volontà dell’unico vero Dio. Lì possono trovare tutto quello di cui hanno bisogno per essere fedeli a Dio.
Anche per Gesù la Legge è importante, ma non occupa più il posto centrale. Egli vive e comunica un’altra esperienza: sta arrivando il Regno di Dio; il Padre sta cercando di aprirsi una via in mezzo a noi per fare un mondo più umano. Non basta accontentarci di compiere la Legge di Mosè. È necessario aprirci al Padre e collaborare con lui nel fare una vita più giusta e fraterna.
Per questo, secondo Gesù, non basta compiere la legge che ordina «Non ucciderai». È necessario, in più, strappare dalla nostra vita l’aggressività, il disprezzo dell’altro, gli insulti o le vendette. Chi non uccide, compie la Legge, ma se non si libera dalla violenza, nel suo cuore non regna ancora quel Dio che cerca di costruire con noi una vita più umana.
Secondo alcuni osservatori, si sta estendendo nella società attuale un linguaggio che riflette l’aumento dell’aggressività. Sono sempre più frequenti gli insulti offensivi proferiti solo per umiliare, disprezzare e ferire. Parole nate dal rifiuto, dal risentimento, dall’odio o dalla vendetta.
D’altra parte, le conversazioni sono frequentemente intessute di parole ingiuste che diffondono condanne e seminano sospetti. Parole dette senza amore e senza rispetto, che avvelenano la convivenza e fanno male. Parole nate quasi sempre dall’irritazione, dalla meschinità o dalla bassezza.
Questo non è un fatto che avviene solo nella convivenza sociale. È anche un grave problema all’interno della Chiesa. Papa Francesco soffre nel vedere divisioni, conflitti e scontri di «cristiani in guerra contro altri cristiani». È una situazione tanto contraria all’Evangelo che ha sentito la necessità di rivolgerci un appello urgente: «No alla guerra tra noi».
Così parla il Papa: «Mi fa male costatare come in alcune comunità cristiane, e anche tra persone consacrate, consentiamo a diverse forme di odio, calunnie, diffamazioni, vendette, gelosie, desideri di imporre le proprie idee ad ogni costo, e fin persecuzioni che sembrano un’implacabile caccia alle streghe. Chi andiamo a evangelizzare con questi comportamenti?». Il Papa vuole lavorare per una Chiesa nella quale «tutti possano vedere come vi prendete cura gli uni degli altri, come vi incoraggiate vicendevolmente, e come vi accompagnate».

José Antonio Pagola
Traduzzione: Mercedes Cerezo

HOMILIA - FR

12-02-2017
6 Temps ordinaire – A
Matthieu 5,17-37

NON À LA GUERRE ENTRE NOUS

C’est avec fierté que les juifs parlaient de la Loi de Moïse. D’après la tradition, c’est Dieu, lui-même, qui l’avait offerte à son peuple; le meilleur cadeau qu’ils avaient reçu de lui. C’est cette Loi qui contient la volonté du seul vrai Dieu. Ils y peuvent trouver tout ce dont ils ont besoin pour être fidèles à Dieu.
Pour Jésus aussi la Loi est importante, mais elle n’a plus une place centrale. Jésus vit et communique une autre expérience: le règne de Dieu est en train d’arriver; le Père cherche à se frayer un chemin parmi nous pour rendre ce monde plus humain. L’accomplissement de la Loi de Moïse ne suffit plus. Il nous faut nous ouvrir au Père et collaborer avec lui pour que notre vie soit plus juste et plus fraternelle.
C’est pourquoi, d’après Jésus, il ne suffit pas d’accomplir la Loi qui prescrit: «Tu ne tueras point». Il faut, en plus, enlever de notre vie l’agressivité, le mépris de l’autre, les insultes, les vengeances. Car celui qui ne tue pas accomplit la Loi, mais s’il ne se libère pas de la violence, ce Dieu qui cherche à bâtir avec nous une vie plus humaine, ne règne pas encore dans son coeur.
D’après quelques observateurs, il se répand de plus en plus dans notre société un langage qui montre un accroissement d’agressivité. Elles sont de plus en plus fréquentes les insultes offensantes, rien que pour humilier, mépriser et blesser. Des paroles jaillies du rejet, du ressentiment, de la haine ou de la vengeance.
Par ailleurs, nos conversations sont souvent tissées de paroles injustes qui distribuent des condamnations et qui sèment des soupçons. Des paroles prononcées sans amour et sans respect, qui enveniment la vie en commun et qui font du mal. Des paroles nées presque toujours de l’irritation, de la mesquinerie ou de la bassesse.
C’est un fait que l’on constate non seulement dans la vie sociale. C’est aussi un problème grave à l’intérieur de l’Eglise. Le pape François souffre en constatant ces divisions, ces conflits et affrontements «des chrétiens en guerre contre d’autres chrétiens». C’est une situation tellement contraire à l’Evangile qu’il a senti le besoin de nous adresser un appel urgent: «Non à la guerre entre nous».
Voici les paroles du pape: «Cela me fait mal de constater comment certaines communautés chrétiennes, et même parmi les personnes consacrées, nous consentons diverses formes de haine, de calomnies, de diffamations, de vengeances, de jalousies, de désirs d’imposer nos propres idées quoi qu’il en coûte, et même des persécutions qui ressemblent à une implacable chasse aux sorcières. Qui pourrons-nous évangéliser avec des tels comportements?» Le pape veut travailler pour une Eglise où «tous pourront admirer comment les uns prennent soin des autres, comment on s’encourage et on s’accompagne mutuellement».

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna

HOMILIA - PT

12-02-2017
6 Tempo ordinário – A
Mateus 5,17-37

NÃO À GUERRA ENTRE NÓS

Os judeus falavam com orgulho da Lei de Moisés. Segundo a tradição, Deus mesmo a tinha oferecido ao seu povo. Era o melhor que haviam recebido Dele. Nessa Lei está a vontade do único Deus verdadeiro. Aí podem encontrar tudo o que necessitam para ser fiéis a Deus.
Também para Jesus a Lei é importante, mas já não ocupa o lugar central. Ele vive e comunica outra experiência: está a chegar o reino de Deus; o Pai está procurando abrir caminho entre nós para fazer um mundo mais humano. Não basta ficarmos com cumprir a Lei de Moisés. É necessário abrir-nos ao Pai e colaborar com Ele para fazer a vida mais justa e fraterna.
Por isso, segundo Jesus, não basta cumprir a Lei, que ordena «não matarás». É necessário, também, arrancar da nossa vida a agressividade, o desprezo pelo outro, os insultos ou as vergonhas. Aquele que não mata cumpre a Lei, mas, se não se liberta da violência, no seu coração não reina todavia esse Deus que procura construir connosco uma vida mais humana.
Segundo alguns observadores, tem estado a estender-se na sociedade atual uma linguagem que reflete o crescimento da agressividade. Cada vez são mais frequentes os insultos ofensivos, proferidos só para humilhar, desprezar e ferir. Palavras nascidas da rejeição, do ressentimento, do ódio ou da vergonha.
Por outra parte, as conversações estão frequentemente tecidas de palavras injustas que distribuem condenações e semeia suspeitas. Palavras ditas sem amor e sem respeito que envenenam a convivência e fazem mal. Palavras nascidas quase sempre da irritação, da mesquinhez ou da baixeza.
Não é esta uma situação que se dê apenas na convivência social. É também um grave problema no interior da Igreja. O Papa Francisco sofre ao ver divisões, conflitos e confrontos de «cristãos em guerra contra outros cristãos». É um estado de coisas tão contrário ao Evangelho que sentiu a necessidade de dirigir-nos uma chamada urgente: «Não à guerra entre nós».
Assim fala o Papa: «Dói-me comprovar como em algumas comunidades cristãs, e entre pessoas consagradas, consentimos diversas formas de ódios, calunias, difamações, vinganças, ciúmes, desejo de impor-se as próprias ideias à custa de qualquer coisa, e até perseguições que parecem uma implacável caça às bruxas. A quem vamos evangelizar com esses comportamentos?». O Papa quer trabalhar por uma Igreja em que «todos podem admirar como vos cuidais uns aos outros, como vos dais alento mutuamente e como vos acompanhais».

José Antonio Pagola
Tradutor: Antonio Manuel Álvarez Perez

HOMILIA - EN

02-12-2017
6th Ordinary Time – A
Matthew 5,17-37

NO! TO THE WAR AMONG OURSELVES

The Jews spoke proudly about the Law of Moses. According to tradition, God Self had given it to God’s people. It was the best they had received from God. In that Law was contained the will of the one true God. There they could find all that they needed to be faithful to God.
For Jesus also the Law is important, but now it’s not in the center. Jesus lives and communicates another experience: God’s Reign is coming, the Father is looking to open a path among us for the building of a more human world. It’s not enough for us to just keep Moses’ Law. It’s necessary to open ourselves to the Father and to collaborate with God in building a more just and fraternal life.
That’s why, according to Jesus, it’s not enough to fulfill the law that orders: «Don’t kill». It’s also necessary to root out of our lives aggression, looking down on others, insults or revenge. Whoever doesn’t kill fulfills the law, but if we don’t free ourselves from violence, then that God who seeks to build a more human world with us still doesn’t reign in our hearts.
According to some observers, there’s a growing tendency in our current society to speak in ways that express aggression. More and more we see offensive insults cast about just to humiliate, look down on, wound. Words born of rejection, resentment, hate or revenge.
Even more, our conversations are often woven from unjust words that spread condemnation and sow suspicion. Words spoken without love or respect, that poison our living together and cause damage. Words born almost always of irritation, meanness or baseness.
This isn’t just something that one finds in our social living together. It’s also a serious problem in today’s Church. Pope Francis suffers when he sees divisions, conflicts and confrontations of «Christians at war against other Christians». This is a situation so contrary to the Gospel that he has felt it necessary to send us an urgent message: «No! to the war among ourselves».
Thus speaks the Pope: «It always pains me greatly to discover how some Christian communities, and even consecrated persons, can tolerate different forms of enmity, division, calumny, defamation, vendetta, jealousy, and the desire to impose certain ideas at all costs, even to persecutions which appear as veritable witch hunts. Whom are we going to evangelize if this is the way we act?». The Pope wants to work for a Church in which «everyone can admire how you care for one another, and how you encourage and accompany one another».

José Antonio Pagola
Translator: Fr. Jay VonHandorf
Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com

Para ver videos de las Conferencias de José Antonio Pagola
                        http://iglesiadesopelana3v.blogspot.com