domingo, 2 de septiembre de 2012

09/02/2012 - 22 Sunday in Ordinary Time (B)

Inicio (Página inicial del blog de la Iglesia de Sopelana)
Jose Antonio Pagolaren Homiliak (Jose Antonio Pagolaren Homiliaren horria)
Homilias de Jose Antonio Pagola (Página Homilias de Jose Antonio Pagola)

Jose Antonio Pagolaren homiliak hainbat hizkuntzetan
Homilias de José Antonio Pagola en diferantes idiomas
Jose Antonio Pagola homilies in different languages
------------------------------------------------------------------------------------------------HOMILIA - ES

2 de septiembre de 2012
22 Tiempo ordinario (B)
Marcos 7, 1-8.14-15.21-23

LA QUEJA DE DIOS

Un grupo de fariseos de Galilea se acerca a Jesús en actitud crítica. No vienen solos. Los acompañan algunos escribas, venidos de Jerusalén, preocupados sin duda por defender la ortodoxia de los sencillos campesinos de las aldeas. La actuación de Jesús es peligrosa. Conviene corregirla.
Han observado que, en algunos aspectos, sus discípulos no siguen la tradición de los mayores. Aunque hablan del comportamiento de los discípulos, su pregunta se dirige a Jesús, pues saben que es él quien les ha enseñado a vivir con aquella libertad sorprendente. ¿Por qué?
Jesús les responde con unas palabras del profeta Isaías que iluminan muy bien su mensaje y su actuación. Estas palabras con las que Jesús se identifica totalmente hemos de escucharlas con atención, pues tocan algo muy fundamental de nuestra religión. Según el profeta, esta es la  queja Dios.
"Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí". Este es siempre el riesgo de toda religión: dar culto a Dios con los labios, repitiendo fórmulas, recitando salmos, pronunciando palabras hermosas, mientras nuestro corazón "está lejos de él". Sin embargo, el culto que agrada a Dios nace del corazón, de la adhesión interior, de ese centro íntimo de la persona de donde nacen nuestras decisiones y proyectos.
"El culto que me dan está vacío". Cuando nuestro corazón está lejos de Dios, nuestro culto queda sin contenido. Le falta la vida, la escucha sincera de la Palabra de Dios, el amor al hermano. La religión se convierte en algo exterior que se practica por costumbre, pero donde faltan los frutos de una vida fiel a Dios.
"La doctrina que enseñan son preceptos humanos". En toda religión hay tradiciones que son "humanas". Normas, costumbres, devociones que han nacido para vivir la religiosidad en una determinada cultura. Pueden hacer mucho bien. Pero hacen mucho daño cuando nos distraen y alejan de la Palabra de Dios. Nunca han de tener la primacía.
Al terminar la cita del profeta Isaías, Jesús resume su pensamiento con unas palabras muy graves: "Dejáis de lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres". Cuando nos aferramos ciegamente a tradiciones humanas, corremos el riesgo de olvidar el mandato del amor y desviarnos del seguimiento a Jesús, Palabra encarnada de Dios. En la religión cristiana lo primero es siempre Jesús y su llamada al amor. Solo después vienen nuestras tradiciones humanas por muy importantes que nos puedan parecer. No hemos de olvidar nunca lo esencial.

José Antonio Pagola

Red evangelizadora BUENAS NOTICIAS
Anima a  dar culto a Dios con el corazón y la vida. Pásalo.

HOMILIA - EU

2012ko irailaren 2a
Urteko 22. Igandea B
Markos 7,1-8.14-15.21-23

JAINKOAREN ARRANGURA

Galileako fariseu-taldetxo bat Jesusi hurbildu zaio jarrera kritikoan. Ez datoz bakarrik. Lagun dituzte lege-maisu batzuk, Jerusalemetik etorriak, herrixketako landa-jende xumearen ortodoxia defenditzeko kezkaz, inondik ere. Arriskutsua da Jesusen jarduera. Zuzendu beharra dago.
Ohartu dira ezen, kasu batzuetan, Jesusen ikasleek ez dutela errespetatzen arbasoen tradizioa. Ikasleen portaeraz mintzo badira ere, Jesusentzat da galdera; badakite, izan ere, hark irakatsi diela askatasun harrigarri hartaz bizitzen. Zer dela eta?
Isaias profetaren hitz batzuekin erantzun die Jesusek, bere mezua eta jarduera oso ondo argitzen duten hitzekin. Jesusek bere-bere egiten dituen hitz horiek arretaz entzun beharrekoak ditugu; hain zuzen, gure erlijioaren funtsa den zerbaiti dagozkio. Profetaren arabera, hauxe da Jainkoaren arrangura edo kexua.
«Herri honek ezpainez ohoratzen nau, baina bihotza nigandik urrun du». Hauxe da, beti, erlijio guztien arriskua: Jainkoari ezpain-puntaz kultu ematea, formulak errepikatuz, salmoak esanez, hitz ederrak ahoskatuz; bitartean gure bihotza «urrun da harengandik». Alabaina, Jainkoari atsegin zaion kultua bihotzari dariona da, barne-atxikimenduari, gure erabakien eta egitasmoen jaiotze-puntu den pertsonaren barne-barneko erdiguneari dariona.
«Ematen didaten kultua hutsala da». Gure bihotza Jainkoagandik urrun dagoenean, gure kultua mamirik gabeko gertatzen da. Bizia falta ohi zaio, Jainkoaren Hitza egiaz entzutea, anai-arrebekiko maitasuna. Erlijioa azaleko zerbait bihurtzen da, ohikeriaz betea, Jainkoari leial zaion bizitzaren fruituak falta dituena.
«Irakasten duten doktrina giza agindu da». Erlijio guztietan izan ohi dira «gizatar» diren tradizioak. Arauak, ohiturak, debozioak: kultura jakin batean erlijiotasuna bizitzeko sortuak. On handia egin lezakete. Baina kalte handia egiten dute Jainkoaren Hitza entzutetik arreta gabetzen edo urruntzen gaituztenean. Ez zaie eman behar sekula lehentasuna.
Isaias profetaren aipamena bukatzean, oso larriak diren hitz hauekin laburbildu du Jesusek bere pentsamendua: «Alde batera uzten duzue Jainkoaren agindua, gizon-emakumeen tradizioari lotzeko». Giza tradizioei itsu-itsu lotzen gatzaizkienean, arrisku hau izan ohi dugu: maitasunaz ahaztu eta Jesusi, Jainkoaren Hitz haragitu horri, jarraitzetik apartatzekoa. Kristau-erlijioan lehenengo gauza Jesus da beti eta maitasunerako haren deia. Soilik, ondoren datoz giza tradizioak, inportanteenak iruditu arren. Ezin ahaztu genezake sekula zein den funtsa.

José Antonio Pagola

BERRI ONAK Sare Ebanjelizatzailea
Eragin Jainkoari kultua bihotzez eta
bizitzaz ematera. Bidali hau.

HOMILIA - CA

2 de setembre de 2012
Diumenge XXII durant l’any (B)
Marc 7, 1-8.14-15.21-23

LA QUEJA DE DIOS

Un grup de fariseus de Galilea s'acosta a Jesús en actitud crítica. No vénen sols. Els acompanyen alguns escribes, vinguts de Jerusalem, preocupats sens dubte per defensar l'ortodòxia dels senzills camperols dels llogarets. L'actuació de Jesús és perillosa. Convé esmenar-la.
Han observat que, en alguns aspectes, els seus deixebles no segueixen la tradició dels antics. Encara que parlen del comportament dels deixebles, la seva pregunta s’adreça a Jesús, doncs saben que és ell qui els ha ensenyat a viure amb aquella llibertat sorprenent. Per què?
Jesús els respon amb unes paraules del profeta Isaïes que il·luminen molt bé el seu missatge i la seva actuació. Aquestes paraules amb què Jesús s'identifica totalment hem d'escoltar-les amb atenció, tota vegada que toquen una cosa molt fonamental de la nostra religió. Segons el profeta, aquesta és la queixa Déu.
"Aquest poble m'honora amb els llavis, però el seu cor es manté lluny de mi". Aquest és sempre el risc de tota religió: donar culte a Déu amb els llavis, repetint fórmules, recitant salms, pronunciant paraules boniques, mentre el nostre cor "està lluny d'ell". No obstant això, el culte que agrada a Déu neix del cor, de l'adhesió interior, d'aquest centre íntim de la persona d'on neixen les nostres decisions i projectes.
"El culte que em donen és buit". Quan el nostre cor està lluny de Déu, el nostre culte queda sense contingut. Li falta la vida, l'escolta sincera de la Paraula de Déu, l'amor al germà. La religió es converteix en alguna cosa exterior que es practica per costum, però on falten els fruits d'una vida fidel a Déu.
"La doctrina que ensenyen són preceptes humans". En tota religió hi ha tradicions que són "humanes". Normes, costums, devocions que han nascut per viure la religiositat en una determinada cultura. Poden fer molt de bé. Però fan molt de mal quan ens distreuen i allunyen de la Paraula de Déu. Mai han de tenir la primacia.
En acabar la cita del profeta Isaïes, Jesús resumeix el seu pensament amb unes paraules molt greus: "Vosaltres abandoneu els manaments de Déu i observeu la tradició dels homes". Quan ens aferrem cegament a tradicions humanes, correm el risc d'oblidar el mandat de l'amor i desviar-nos del seguiment a Jesús, Paraula encarnada de Déu. En la religió cristiana el primer és sempre Jesús i la seva crida a l'amor. Només després vénen les nostres tradicions humanes per molt importants que ens puguin semblar. No hem d'oblidar mai l'essencial.

José Antonio Pagola

Xarxa evangelitzadora BONES NOTÍCIES
Anima a donar culte a Déu amb el cor i amb la vida. Passa-ho!

HOMILIA - GL

2 de setembro de 2012
22 Tempo ordinario (B)
Marcos 7, 1-8.14-15.21-23

A QUEIXA DE DEUS

Un grupo de fariseos de Galilea achégase a Xesús en actitude crítica. Non veñen sos. Acompáñanos algúns escribas, vindos de Xerusalén, preocupados sen dúbida por defender a ortodoxia dos sinxelos campesiños das aldeas. A actuación de Xesús é perigosa. Convén corrixila.
Observaron que, nalgúns aspectos, os discípulos del non seguen a tradición dos maiores.
Aínda que falan do comportamento dos discípulos, a súa pregunta diríxese a Xesús, pois saben ben que é el quen lles ensinou a vivir con aquela liberdade sorprendente. Por que?
Xesús respóndelles cunhas palabras do profeta Isaías que iluminan moi ben a súa mensaxe e a súa actuación. Estas palabras coas que Xesús se identifica totalmente temos de escoitalas con atención, pois tocan algo moi fundamental da nosa relixión. Segundo o profeta, esta é a queixa de Deus.
"Este pobo hónrame cos beizos, pero o seu corazón está lonxe de min". Este é sempre o risco de toda relixión: dar culto a Deus cos beizos, repetindo fórmulas, recitando salmos, pronunciando palabras fermosas, mentres o noso corazón "está lonxe del".
Con todo, o culto que agrada a Deus nace do corazón, da adhesión interior, dese centro íntimo da persoa de onde nacen as nosas decisións e proxectos.
"O culto que me dan está baleiro". Cando o noso corazón está lonxe de Deus o noso culto fica sen contido. Fáltalle a vida, a escoita sincera da Palabra de Deus, o amor ao irmán.
A relixión convértese en algo exterior que se practica por costume, pero onde faltan os froitos dunha vida fiel a Deus.
"A doutrina que ensinan son preceptos humanos". En toda relixión hai tradicións que son "humanas". Normas, costumes, devocións que naceron para vivir a relixiosidade nunha determinada cultura. Poden facer moito ben. Pero fan moito dano cando nos distraen e afastan da Palabra de Deus. Nunca han de ter a primacía.  
Ao terminar a cita do profeta Isaías, Xesús resume o seu pensamento cunhas palabras moi graves: "Deixades de lado o mandamento de Deus para aferrarvos á tradición dos homes". Cando nos agarramos cegamente a tradicións humanas, corremos o risco de esquecer o mandato do amor e desviarnos do seguimento a Xesús, Palabra encarnada de Deus. Na relixión cristiá o primeiro é sempre Xesús e a súa chamada ao amor. Só despois veñen as nosas tradicións humanas por moi importantes que nos poidan parecer. Non podemos esquecer nunca o esencial.

José Antonio Pagola
Traduciu: Xaquín Campo Freire

Rede evanxelizadora BOAS NOTICIAS
Anima a dar culto a Deus co corazón e a vida.
Pásao.

HOMILIA -IT


2 settembre 2012

XXII T. O. (B)

Mc 7, 1-8.14-15.21-23 


LA DENUNCIA DI DIO Un gruppo di farisei della Galilea si avvicina a Gesù con un atteggiamento critico. Non vengono da soli. Li accompagnano alcuni scribi venuti da Gerusalemme, preoccupati senza dubbio di difendere l'ortodossia dei semplici contadini dei villaggi. L'agire di Gesù è pericoloso. Conviene correggerlo.

Hanno osservato che, in certe cose, i discepoli non seguono la tradizione degli anziani. Anche se parlano del comportamento dei discepoli, la loro domanda si rivolge a Gesù, perché sanno che è lui che ha insegnato loro a vivere con quella incredibile libertà. Perché?

Gesù risponde loro con parole del profeta Isaia che illuminano molto bene il suo messaggio e il suo agire. Queste parole con cui Gesù s’identifica totalmente dobbiamo ascoltarle con attenzione, perché toccano qualcosa di molto fondamentale nella nostra religione. Secondo il profeta, questa è la denuncia di Dio.

Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Questo è sempre il rischio di ogni religione: dare culto a Dio con le labbra, ripetendo formule, recitando Salmi, pronunciando belle parole, mentre il nostro cuore è lontano da lui. Però, il culto che piace a Dio nasce dal cuore, dall'adesione interiore di quel centro intimo della persona, da cui nascono le nostre decisioni e i nostri progetti.

Invano essi mi rendono culto. Quando il nostro cuore è lontano da Dio, il nostro culto è senza contenuto. Gli manca la vita, l’ascolto sincero della parola di Dio, l'amore per il fratello. La religione diventa qualcosa di esteriore che si pratica per abitudine, ma in cui mancano i frutti di una vita fedele a Dio.

Insegnano dottrine che sono precetti di uomini. In ogni religione, ci sono tradizioni che sono "umane". Regole, usanze, devozioni che sono nate per vivere la religiosità in una determinata cultura. Possono fare molto bene. Ma fanno molto male quando ci distraggono e allontanano dalla Parola di Dio. Mai devono avere il primato.

Alla fine della citazione del profeta Isaia, Gesù riassume il suo pensiero con alcune parole molto gravi: Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini. Quando ci aggrappiamo ciecamente a tradizioni umane, corriamo il rischio di dimenticare il comandamento dell’amore e deviare dalla sequela di Gesù, Parola incarnata di Dio. Nella religione cristiana la prima cosa è sempre Gesù e la sua chiamata all'amore. Solo dopo vengono le nostre tradizioni umane per quanto importanti ci possano sembrare. Non dobbiamo mai dimenticare l’essenziale. 

José Antonio Pagola


Rete evangelizzatrice BUONE NOTIZIE

Incoraggia a dar culto a Dio con il cuore e la vita. Diffondilo. 

HOMILIA - FR

2 septembre 2012
22 Temps ordinaire (B)
Marc 7, 1-8.14-15.21-22

LA PLAINTE DE DIEU

Un groupe de pharisiens de Galilée s’approche de Jésus avec une attitude critique. Ils ne sont pas seuls. Ils sont accompagnés de quelques scribes venus de Jérusalem, préoccupés, sans doute, par la défense de l’orthodoxie des simples paysans des hameaux. Les agissements de Jésus sont dangereux. Il convient de les corriger. Ils ont remarqué que ses disciples ne suivent pas la tradition des anciens dans plusieurs domaines. Même s’ils mentionnent le comportement des disciples, leur question s’adresse à Jésus, car ils savent que c’est lui qui leur a appris à vivre avec cette liberté surprenante. Pourquoi?
Jésus leur répond avec des paroles du prophète Isaïe qui éclairent très bien son message et son action. Nous devons écouter avec attention ces paroles avec lesquelles Jésus se sent totalement identifié, car elles touchent à quelque chose de fondamental de notre religion. Selon le prophète, il s’agit de la plainte de Dieu.
“Ce peuple m’honore des lèvres mais son cœur est loin de moi”. C’est toujours-là le risque de toute religion: rendre à Dieu un culte en paroles, en répétant des formules, en récitant des psaumes, en prononçant de beaux mots, alors que notre cœur « est loin de lui ». Cependant, le culte qui lui est agréable, naît du cœur, de l’adhésion intérieure, de ce noyau intime de la personne où prennent naissance nos décisions et nos projets.
“Le culte qu’ils me rendent est vide”. Lorsque notre cœur est loin de Dieu, notre culte manque de contenu. Il lui manque la vie, l’écoute sincère de la Parole de Dieu, l’amour du frère. La religion devient quelque chose d’extérieur que l’on pratique par habitude mais où sont absents les fruits d’une vie fidèle à Dieu.
“La doctrine qu’ils enseignent ce ne sont que de préceptes humains ». Dans toute religion on trouve des traditions qui sont « humaines ». Des normes, des coutumes, des dévotions qui sont nées pour vivre la religiosité dans une culture déterminée. Elles peuvent faire beaucoup de bien. Mais lorsqu’elles nous distraient et nous éloignent de la Parole de Dieu, elles sont très nuisibles. Elles ne doivent jamais avoir la primauté.
En finissant la citation du prophète Isaïe, Jésus résume sa pensée avec des paroles très graves : « Vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes ». Lorsque nous nous attachons aveuglement aux traditions humaines, nous risquons d’oublier le commandement de l’amour et de nous détourner de suite de Jésus, Parole de Dieu incarnée. Dans la religion chrétienne ce qui est toujours premier c’est Jésus et son appel à l’amour. Nos traditions humaines, si importantes soient-elles, viennent seulement après.Il ne faut jamais oublier l’essentiel.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna, csv

Réseau d’évangélisation BONNES NOUVELLES
Encourage à rendre culte à Dieu
avec le cœur et avec la vie.
Fais passer ce message!

HOMILIA - PT


2 de setembro de 2012

22 Tempo ordinário (B)

Marcos 7, 1-8.14-15.21-23 


A QUEIXA DE DEUS 


Um grupo de fariseus da Galileia aproxima-se de Jesus em atitude crítica. Não vêm sós. Acompanham-nos alguns escribas, vindos de Jerusalém, preocupados sem dúvida em defender a ortodoxia dos simples camponeses das aldeias. A atuação de Jesus é perigosa. Convêm corrigi-la.

Observaram que, em alguns aspetos, os Seus discípulos não seguem a tradição dos mais velhos. Apesar de falarem do comportamento dos discípulos, a sua pregunta dirige-se a Jesus, pois sabem que é Ele que os ensinou a viver com aquela liberdade surpreendente. Porqué?

Jesus responde-lhes com umas palavras do profeta Isaías que iluminam muito bem a Sua mensagem e a sua atuação. Estas palavras com que Jesus se identifica totalmente, temos de escutá-las com atenção, pois tocam algo muito fundamental da nossa religião. Segundo o profeta, esta é a queixa de Deus.
"Este povo honra-Me com os lábios, mas o seu coração está longe de Mim". Este é sempre o risco de toda a religião: dar culto a Deus com os lábios, repetindo fórmulas, recitando salmos, pronunciando palavras bonitas, enquanto o nosso coração "está longe Dele". No entanto, o culto que agrada a Deus nasce do coração, da adesão interior, desse centro íntimo da pessoa onde nascem as nossas decisões e projetos.
"O culto que me dão está vazio". Quando o nosso coração está longe de Deus, o nosso culto fica sem conteúdo. Falta-lhe a vida, a escuta sincera da Palavra de Deus, o amor ao irmão. A religião converte-se em algo exterior que se pratica por hábito, mas onde faltam os frutos de uma vida fiel a Deus.
"A doutrina que ensinam são preceitos humanos". Em todas as religiões há tradições que são "humanas". Normas, costumes, devoções que nasceram para se viver a religiosidade numa determinada cultura. Podem fazer muito bem. Mas fazem muito mal quando nos distraem e nos afastam da Palavra de Deus. Nunca devem ter a primazia.
Ao terminar a citação do profeta Isaías, Jesus resume o Seu pensamento com umas palavras muito graves: "Deixais de lado o mandamento de Deus para aferrar-vos à tradição dos homens". Quando nos aferramos cegamente à tradições humanas, corremos o risco de esquecer o mandato do amor e desviar-nos do seguimento a Jesus, Palavra encarnada de Deus. Na religião cristã o primeiro é sempre Jesus e a Sua chamada ao amor. Só depois vêm as nossas tradições humanas por muito importantes que nos possam parecer. Nunca nos devemos esquecer o essencial. 

José Antonio Pagola


Rede evangelizadora BUENAS NOTICIAS

Anima a dar culto a Deus com o coração a vida. Passa-o. 

HOMILIA - EN

September 2nd, 2012
XXII Ordinary Time (B)
Mark 7, 1-8, 14-15, 21-23

GOD’S COMPLAINT

A group of Pharisees approaches Jesus ready to question him. They bring along some Scribes from Jerusalem who have been alerted about some of the teachings of Jesus. In other words, they consider Jesus’ doctrines clearly unorthodox and, therefore, dangerous. He has to be alerted.
They have observed, for instance, that his disciples do not follow the traditions of their elders. The Scribes, of course, are referring to the way Jesus’ disciples behave, but they question Him directly, since they know very well that He is their teacher and guide who is teaching them to consider the freedom of spirit in the practice of religion. Why?
Jesus answers their question with the words of the Prophet Isaiah that Pertain to His message and behaviour. The words that Jesus obviously refers to should be taken seriously by all of us: they touch a very fundamental aspect of our religion. According to the Prophet, those words echo God’s main complaint about our worship.
“These people honour me only with lip service, while their hearts are far from me.” Such is the danger of every religion: we worship God with our lips, repeating prayers, reciting psalms, singing beautiful hymns, while our hearts are far from Him. The worship that pleases God, however, must come from the heart, from an inner devotion that has its origin in the most intimate source of a person’s wishes and aspirations.
“The worship they offer me is worthless.”  If our heart is far from God, our worship will be without any content: it will have no life, express no sincere reverence towards God’s word and love of neighbour. Religion will become something merely social like a custom or tradition and not produce the fruits of a life faithful to God.
“The doctrines they teach are only human regulations.” In every religion there are traditions that are “human”. There are rules, customs and devotions that are created to express the religious aspects of a culture. They can do a lot of good, but they can also cause a lot of harm when they only distract and take us away from God’s Word. Such things should never become too important.
After quoting the Prophet Isaiah’s words, Jesus resumes his own message with these very profound words: “You put aside the commandment of God to cling to human traditions, no matter how important they might appear. We should never forget what is essential.

José Antonio Pagola

Gospel Network BUENAS NOTICIAS
Promote God’s worship from the heart
Pass it onNo hay comentarios:

Publicar un comentario