martes, 18 de septiembre de 2012

09/23/2012 - 25 Sunday in Ordinary Time (B)

Inicio (Página inicial del blog de la Iglesia de Sopelana)
Jose Antonio Pagolaren Homiliak (Jose Antonio Pagolaren Homiliaren horria)
Homilias de Jose Antonio Pagola (Página Homilias de Jose Antonio Pagola)

Jose Antonio Pagolaren homiliak hainbat hizkuntzetan
Homilias de José Antonio Pagola en diferantes idiomas
Jose Antonio Pagola homilies in different languages
------------------------------------------------------------------------------------------------HOMILIA - ES

23 de septiembre de 2012
25 Tiempo ordinario (B)
Marcos 9, 30-37

¿POR QUÉ LO OLVIDAMOS?

Camino de Jerusalén, Jesús sigue instruyendo a sus discípulos sobre el final que le espera. Insiste una vez más en que será entregado a los hombres y estos lo matarán, pero Dios lo resucitará. Marcos dice que "no le entendieron y les daba miedo preguntarle". En estas palabras se adivina la pobreza de los cristianos de todos los tiempos. No entendemos a Jesús y nos da miedo ahondar en su mensaje.
Al llegar a Cafarnaún, Jesús les pregunta: "¿De qué discutíais por el camino?". Los discípulos se callan. Están avergonzados. Marcos nos dice que, por el camino, habían discutido quién era el más importante. Ciertamente, es vergonzoso ver al Crucificado acompañado de cerca por un grupo de discípulos llenos de estúpidas ambiciones. ¿De qué discutimos hoy en la Iglesia mientras decimos seguir a Jesús?
Una vez en casa, Jesús se dispone a darles una enseñanza. La necesitan. Estas son sus primeras palabras: "Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos". En el grupo que sigue a Jesús, el que quiera sobresalir y ser más que los demás, se ha de poner el último, detrás de todos; así podrá ver qué es lo que necesitan y podrá ser servidor de todos.
La verdadera grandeza consiste en servir. Para Jesús, el primero no es el que ocupa un cargo de importancia, sino quien vive sirviendo y ayudando a los demás. Los primeros en la Iglesia no son los jerarcas sino esas personas sencillas que viven ayudando a quienes encuentran en su camino. No lo hemos de olvidar.
Para Jesús, su Iglesia debería ser un espacio donde todos piensan en los demás. Una comunidad donde estamos atentos a quien nos puede necesitar. No es sueño de Jesús. Para él es tan importante que les va a poner un ejemplo gráfico.
Antes que nada, acerca un niño y lo pone en medio de todos para que fijen su atención en él. En el centro de la Iglesia apostólica ha de estar siempre ese niño, símbolo de las personas débiles y desvalidas, los necesitados de apoyo, defensa y acogida. No han de estar fuera, junto a la puerta. Han de ocupar el centro de nuestra atención.
Luego, Jesús abraza al niño. Quiere que los discípulos lo recuerden siempre así. Identificado con los débiles. Mientras tanto les dice: "El que acoge a un niño como éste en mi nombre, me acoge a mí; y el que me acoge a mí...acoge al que me ha enviado".
La enseñanza de Jesús es clara: el camino para acoger a Dios es acoger a su Hijo Jesús presente en los pequeños, los indefensos, los pobres y desvalidos. ¿Por qué lo olvidamos tanto?

José Antonio Pagola

Red evangelizadora BUENAS NOTICIAS
Difunde la enseñanza de Jesús. Pásalo.

HOMILIA - EU

2012ko irailaren 23a
Urteko 25. Igandea B
Markos 9,30-37

ZERGATIK GARA AHAZTEN?

Jerusalemerako bidean, ikasleei irakaspena ematen jarraitu du Jesusek, espero dion zoriaz. Behin eta berriz errepikatu du gizonen esku utziko dutela eta hauek hilko, baina Jainkoak piztuko. Markosek dio «ez ziotela ulertu eta beldurra ematen ziela galdetzeak». Garai guztietako kristauen pobretasuna nabari da hitz hauetan. Ezin ulertu dugu Jesus eta beldurra ematen digu haren mezuan sakontzeak.
Kafarnaumera iristean, Jesusek galdetu die: «Zein hika-mika zenuten bidean?» Eta ikasleak isilik. Lotsaturik dira. Markosek esaten digu, handiena zein ote zen zutela eztabaida, bidean. Benetan, lotsatzekoa da Gurutziltzatuko dutena halako ikasleez inguratua ikustea: halako handinahi zoroa bizi dutenez. Eta zein dugu gaur egun eztabaidagai Elizan, Jesusi jarraiki gabiltzala?
Etxera iristean, irakaspen bat eman nahi die Jesusek. Premiazkoa dute. Hona Jesusen lehen hitzak: «Lehena izan nahi duena, izan bedi guztien artean azkena eta guztien zerbitzaria». Jesusi jarraiki doan taldean, gailendu eta besteak baino handiago izan nahi duenak, azkena behar du izan, guztien ondorengoa; horrela ikusi ahal izango du zein premia duten, horrela izan ahalko da guztien zerbitzari.
Egiazko handitasuna zerbitzari izatean datza. Jesusentzat, lehena ez da garrantzizko kargua duen bat, baizik gainerakoen zerbitzari eta laguntzaile bizi dena. Lehenak, Elizan, ez dira hierarkak, baizik jende xume hori, bidean aurkitzen duenari lagunduz bizi den hori. Ez ginateke horretaz ahaztu behar.
Jesusen ustez, guztiak besteengan pentsatuz bizi diren pertsonen gune izan beharko luke Elizak. Gure beharra lukeen jendeari adi bizi garen elkarte. Ez da Jesusen ameskeria. Harentzat hain garrantzizkoa da hori, non etsenplu bizi bat emango baitigu.
Beste ezer baino lehen, haur bat hartu eta guztien artean ezarri du, arreta harengan ipin dezaten. Apostolutar Elizaren erdian beti egon beharko luke haur horrek, jende ahul eta ezinduaren, laguntza-, babes- eta arreta  premia dutenen sinbolo bezala. Ez luke egon behar kanpoan, atarian. Gure arretaren xede izan behar luke.
Ondoren, haurra besarkatu du. Ikasleek hori beti gogoan izan dezaten nahi du. Eta esan die: «Haur hau bezalako bat nire izenean onartzen duenak, ni neu onartzen nau, eta ni neu onartzen nauenak, ni neu bidali nauena onartzen du».
Begi-bistakoa da Jesusen irakaspena: Jainkoa onartzeko bidea, haren Seme Jesus onartzea da: jende xume, babesgabe, behartsu eta ezinduagan presente dagoen Jesus onartzea. Zergatik gara ahazten horretaz horrenbeste?

José Antonio Pagola

BERRI ONAK Sare Ebanjelizatzailea
Zabaldu Jesusen irakaspena. Bidali hau.

HOMILIA - CA

23 de setembre de 2012
Diumenge XXV durant l'any (B)
Marc 9, 30-37

PER QUÈ HO OBLIDEM?

Camí de Jerusalem, Jesús continua instruint els seus deixebles sobre el final que li espera. Insisteix una vegada més en que serà lliurat als homes i aquests el mataran, però Déu el ressuscitarà. Marc diu que "no comprenien què volia dir, però tenien por de fer-li preguntes". En aquestes paraules s'endevina la pobresa dels cristians de tots els temps. No entenem Jesús i ens fa por aprofundir en el seu missatge.
En arribar a Cafarnaüm, Jesús els pregunta: "Què discutíeu pel camí?". Els deixebles callen. Estan avergonyits. Marc ens diu que, pel camí, havien discutit qui era el més important. Certament, és vergonyós veure el Crucificat acompanyat de prop per un grup de deixebles plens d'estúpides ambicions. De què discutim avui en l'Església mentre diem seguir Jesús?
Un cop a casa, Jesús es disposa a donar-los un ensenyament. El necessiten. Aquestes són les seves primeres paraules: "Si algú vol ser el primer, que es faci el darrer de tots i el servidor de tots". En el grup que segueix Jesús, qui vulgui sobresortir i ser més que els altres, s'ha de posar l'últim, darrere de tots, així podrà veure què és el que necessiten i podrà ser servidor de tots.
La veritable grandesa consisteix a servir. Per Jesús, el primer no és el que ocupa un càrrec d'importància, sinó qui viu servint i ajudant els altres. Els primers a l'Església no són els jerarques sinó aquestes persones senzilles que viuen ajudant els que troben en el seu camí. No ho hem d'oblidar.
Per a Jesús, la seva Església hauria de ser un espai on tots pensen en els altres. Una comunitat on estem atents a qui ens pot necessitar. No és un somni de Jesús. Per a ell és tan important que els posarà un exemple gràfic.
Primer de tot, agafa un nen i el posa enmig de tots perquè fixin la seva atenció en ell. Al centre de l'Església apostòlica hi ha d'haver sempre aquest nen, símbol de les persones febles i desvalgudes, els necessitats de suport, de defensa i d'acolliment. No han d'estar fora, al costat de la porta. Han d'ocupar el centre de la nostra atenció.
Després, Jesús abraça el nen. Vol que els deixebles el recordin sempre així. Identificat amb els febles. Mentrestant els diu: "Qui acull un d'aquests infants en nom meu, m'acull a mi, i qui m'acull a mi,... acull el qui m'ha enviat".
L'ensenyament de Jesús és clar: el camí per acollir Déu és acollir el seu Fill Jesús present en els petits, els indefensos, els pobres i desvalguts. Per què ho oblidem tant?

José Antonio Pagola

Xarxa evangelitzadora BONES NOTÍCIES
Difon l'ensenyament de Jesús. Passa-ho!

HOMILIA - GL

23 de setembro de 2012
25 Tempo ordinario (B)
Marcos 9, 30-37

POR QUE O ESQUECEMOS?

Camiño de Xerusalén, Xesús segue instruíndo aos seus discípulos sobre o final que lle espera. Insiste unha vez máis en que será entregado aos homes e estes matarano, pero Deus resucitarao. Marcos di “que non o entenderon e dáballes medo preguntarlle". Nestas palabras adivíñase a pobreza dos cristiáns de todos os tempos. Non entendemos a Xesús e dános medo profundar na súa mensaxe.
Ao chegar a Cafarnaún, Xesús pregúntalles: "De que discutiades polo camiño?". Os discípulos calan. Están avergoñados. Marcos dinos que, polo camiño, discutiran quen era o máis importante. Certamente, é vergoñoso ver ao Crucificado acompañado de cerca por un grupo de discípulos cheos de estúpidas ambicións. De que discutimos hoxe na Igrexa mentres dicimos seguir a Xesús?
Chegados á casa, Xesús disponse a darlles unha lección. Necesítana. Estas son as súas primeiras palabras: "Quen queira ser o primeiro, que sexa o último de todos e o servidor de todos". No grupo que segue a Xesús, o que queira sobresaír e ser máis que os demais, hase pór o último, detrás de todos; así poderá ver que é o que necesitan e poderá ser servidor de todos.
A verdadeira grandeza consiste en servir. Para Xesús, o primeiro non é quen ocupa un cargo de importancia, senón quen vive servindo e axudando aos demais. Os primeiros na Igrexa non son os xerarcas senón esas persoas sinxelas que viven axudando a quen atopan no seu camiño. Non o esquezamos.
Para Xesús, a súa Igrexa debería ser un espazo onde todos pensan nos demais. Unha comunidade onde estamos atentos a quen nos pode necesitar. Non é soño de Xesús. Para el é tan importante, que lles vai pór un exemplo ben gráfico.
Primeiro de nada, achega un neno e pono no medio de todos para que fixen a súa atención nel. No centro da Igrexa apostólica ha de estar sempre ese neno, símbolo das persoas débiles e desvalidas, os necesitados de apoio, defensa e acollida. Non han de estar fóra, xunto á porta. Han ocupar o centro da nosa atención.
Logo, Xesús abraza ao neno. Quere que os discípulos o recorden sempre así. Identificado cos débiles. Mentres tanto dilles: "O que acolle a un neno como este no meu nome, acólleme a min; e o que me acolle a min...acolle ao que me enviou".
O ensino de Xesús é claro: o camiño para acoller a Deus é acoller ao seu Fillo Xesús presente nos pequenos, os indefensos, os pobres e desvalidos. Por que o esquecemos tanto?

José Antonio Pagola
Traduciu: Xaquín Campo Freire

Rede evanxelizadora BOAS NOTICIAS
Difunde o ensino de Xesús. Pásao.

HOMILIA -IT

23 settembre 2012
XXV T. O. (B)
Mc 9, 30-37

PERCHÉ LO DIMENTICHIAMO?

Camminando verso Gerusalemme, Gesù continua a istruire i suoi discepoli sulla fine che lo aspetta. Ripete ancora una volta che sarà consegnato agli uomini e lo uccideranno, ma Dio lo risusciterà. Marco dice che non lo comprendevano e avevano timore di chiedergli spiegazioni. In queste parole s’indovina la povertà dei cristianI di tutti i tempi. Non comprendiamo Gesù e abbiamo paura di approfondire il suo messaggio.
Arrivando a Cafarnao, Gesù li interroga: Di che cosa stavate discutendo lungo la via? I discepoli tacciono. Hanno vergogna. Marco ci dice che, lungo la via, stavano discutendo di chi fosse il più importante. Certo, è vergognoso vedere il Crocifisso accompagnato da vicino da un gruppo di discepoli pieni di stupide ambizioni. Di che discutiamo oggi nella Chiesa mentre diciamo di seguire Gesù?
Una volta a casa Gesù si dispone a dar loro un insegnamento. Ne avevano bisogno. Queste sono le sue prime parole: Se uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servo di tutti. Nel gruppo che segue Gesù, chi voglia emergere ed essere più degli altri, deve mettersi per ultimo, dietro a tutti, così potrà vedere di che cosa hanno bisogno e potrà essere servo di tutti.
La vera grandezza consiste nel servire. Per Gesù, il primo non è chi occupa una carica importante, ma chi vive servendo e aiutando gli altri. I primi nella Chiesa non sono i gerarchi ma quelle persone semplici che vivono aiutando chi incontrano sul loro cammino. Non dobbiamo dimenticarlo.
Per Gesù, la sua Chiesa dovrebbe essere uno spazio in cui tutti pensano agli altri. Una comunità in cui stiamo attenti a chi può avere bisogno di noi. Non è un sogno di Gesù. Per lui è così importante che darà loro un esempio chiaro.
Prima di tutto, avvicina un bambino e lo pone in mezzo a tutti perché concentrino l’attenzione su di lui. Al centro della Chiesa apostolica deve stare sempre questo bambino, simbolo delle persone deboli e sprovvedute, i bisognosi di appoggio, di difesa e d’accoglienza. Non devono rimanere fuori, presso la porta. Devono occupare il centro della nostra attenzione.
Poi, Gesù abbraccia il bambino. Vuole che i discepoli lo ricordino sempre così. Identificato con i deboli, mentre dice loro: Chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome, accoglie me; chi accoglie me… accoglie colui che mi ha mandato.
L’insegnamento di Gesù è chiaro: la via per accogliere Dio è accogliere suo Figlio Gesù presente nei piccoli, negli indifesi, nei poveri e negli sprovveduti. Perché lo dimentichiamo tanto?

José Antonio Pagola

Rete evangelizzatrice BUONE NOTIZIE
Propaga l’insegnamento di Gesù.
Diffondilo.

HOMILIA - FR

23 septembre  2012
25 Temps ordinaire (B)
Marc 9, 30-37

POURQUOI L’OUBLIONS-NOUS?

Chemin faisant vers Jérusalem, Jésus continue d’instruire ses disciples sur la fin qui l’attend. Une fois de plus, il insiste sur le fait qu’il sera  livré aux hommes et que ceux-ci le tueront, mais Dieu le ressuscitera. Marc ajoute « qu’ils ne le comprenaient pas et qu’ils avaient peur de lui poser des questions ».  On devine dans ces mots la pauvreté des chrétiens de tout temps. Nous ne comprenons pas Jésus et nous avons peur d’aller en profondeur dans  son message.
En arrivant à Capharnaüm, Jésus leur  demande: De quoi discutiez-vous en marchant? Les disciples se taisent. Ils ont honte. Marc nous dit que sur le chemin ils avaient discuté de qui parmi eux était le plus important. Il est certainement honteux de voir le Crucifié accompagné de près par un groupe de disciples pleins d’ambitions stupides. De quoi discutons-nous aujourd’hui dans l’Eglise alors que nous prétendons suivre Jésus ?
Une fois à la maison, Jésus s’apprête à les instruire. Ils en ont besoin. Voici ses premiers mots : « Celui que veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous ». Celui qui, dans le groupe des disciples de Jésus, veut se faire remarquer et être plus que les autres, doit se mettre à la dernière place, derrière tout le monde ; il pourra ainsi voir ce dont ils ont besoin et il pourra devenir le serviteur de tous.
La véritable grandeur consiste à servir. Pour Jésus, le premier n’est pas celui qui occupe un poste important mais celui qui vit en servant et en aidant les autres. Dans l’Eglise, les premiers ne sont pas les hiérarques mais ces personnes simples qui vivent en aidant ceux qui croisent leur chemin. Il ne faut pas l’oublier.
Pour Jésus, son Eglise devrait être un espace où tout le monde pense aux autres. Une communauté où tout le monde est attentif à ceux qui peuvent avoir besoin de nous. Ce n’est pas un rêve de Jésus. C’est tellement important pour lui, qu’il va leur donner un exemple graphique.
Tout d’abord, il fait venir un enfant et le met au milieu de tous afin que tout le monde fixe son attention sur lui. Au cœur de l’Eglise apostolique,  doit toujours se trouver cet enfant, symbole des personnes faibles et démunies, celles qui ont besoin d’appui, de défense et d’accueil. Elles ne doivent pas être dehors, près de la porte. Elles doivent occuper le centre de notre attention.
Ensuite, Jésus embrasse l’enfant. Il veut que les disciples  gardent toujours ce souvenir: Jésus identifié aux faibles. Et il leur dit en même temps : « Celui qui accueille un de ces enfants en mon nom, c’est moi qu’il accueille ; et celui qui m’accueille, accueille celui qui m’a envoyé »
L’enseignement de Jésus est clair: le chemin pour accueillir Dieu est l’accueil de son Fils Jésus,  présent dans les petits, les vulnérables, les pauvres et les démunis. Pourquoi l’oublions-nous si souvent ?

José Antonio Pagola
Traducteur : Carlos Orduna, csv

Réseau d’évangélisation BONNES NOUVELLES
Répands l’enseignement de Jésus.
Fais passer ce message!

HOMILIA - PT

23 de setembro de 2012
25 Tempo ordinário (B)
Marcos 9, 30-37

POR QUE O ESQUECEMOS?

A caminho de Jerusalém, Jesus continua a ensinar os Seus discípulos sobre o final que o espera. Insiste uma vez mais em que será entregue aos homens e estes o matarão, mas Deus o ressuscitará. Marcos diz que "não o entenderam e dava-lhes medo preguntar-Lhe". Nestas palavras adivinha-se a pobreza dos cristãos de todos os tempos. Não entendemos Jesus e dá-nos medo aprofundar a Sua mensagem.
Ao chegar a Cafarnaum, Jesus pergunta-lhes: "O que discutiam pelo caminho?". Os discípulos calam-se. Estão envergonhados. Marcos diz-nos que, pelo caminho, tinham discutido quem era o mais importante. Certamente, é vergonhoso ver o Crucificado acompanhado de perto por um grupo de discípulos cheios de estúpidas ambições. De que discutimos hoje na Igreja enquanto dizemos seguir a Jesus?
Uma vez em casa, Jesus dispõem-se a transmitir-lhes ensinamentos. Estão a necessitar. Estas são as Suas primeiras palavras: "Quem quer ser o primeiro, que seja o último de todos e o servo de todos". No grupo que segue Jesus, o que queira sobressair e ser mais que os outros, terá de se colocar em último, depois de todos; assim poderá ver que é que necessitam e poderá ser servo de todos.
A verdadeira grandeza consiste em servir. Para Jesus, o primeiro não é o que ocupa um cargo de importância, mas quem vive a servir e ajudando os outros. Os primeiros na Igreja não são as hierarquias mas essas pessoas simples que vivem a ajudar quem encontram no seu caminho. Não o devemos esquecer.
Para Jesus, a Sua Igreja deveria ser un espaço onde todos pensam nos outros. Uma comunidade onde estamos atentos a quem nos pode necessitar. Não é um sonho de Jesus. Para Ele é tão importante que lhes vai a colocar um exemplo gráfico.
Antes de mais nada, aproxima uma criança e coloca-o no meio de todos para que fixem a sua atenção nele. No centro da Igreja apostólica tem de estar sempre essa criança, símbolo das pessoas débeis e desprotegidas, os necessitados de apoio, defesa e acolhimento. Não hão-de estar fora, junto à porta. Hão-de ocupar o centro da nossa atenção.
Logo, Jesus abraça a criança. Quer que os discípulos o recordem sempre assim. Identificado com os débeis. Entretanto diz-lhes: "O que acolhe uma criança como esta em Meu nome, acolhe-me a Mim; e o que me acolhe a Mim...acolhe ao que me enviou ".
O ensinamento de Jesus é claro: o caminho para acolher Deus é acolher o Seu Filho Jesus presente nos pequenos, nos indefesos, nos pobres e desprotegidos. Por que o esquecemos tanto?

José Antonio Pagola

Rede evangelizadora BUENAS NOTICIAS
Difunde o ensinamento de Jesus. Passa-o.

HOMILIA - EN

September 23, 2012
XXV Ordinary Sunday (B)
Mark 9, 30-37

WHO IS THE GREATEST?

On the way to Jerusalem, Jesus was instructing his disciples about his death, but they did not understand. He told them very clearly how he was going to be delivered into the hands of men, later be put to death, but later he would rise again. Mark says: “But they did not understand what he said and they were afraid to ask.” These words reflect the inability of so many Christians of all times to really understand Jesus’ message or even ask Him explain further what He means.
As they came to Capernaum, Jesus asked them: “What were you arguing about on the road? They said nothing, because they were ashamed to tell Him that they were discussing about who was greatest among them. It is really sad as we see the disciples of Jesus, about to be crucified, discussing such mundane and selfish questions. We might ask ourselves, too, what are we worrying about in the Church today those who claim to be followers of Christ?
As they reached home, Jesus settled down to instruct them further. They really needed a good lesson. These were His first words: “If anyone wants to be first, he must make himself last of all and servant of all.” Among those that call themselves disciples of Jesus, anyone wanting to be greater than the rest must place himself last; only then he will be able to find out what the others need and then become servant of all.
True greatness is found only in service. For Jesus, the first is not the one who occupies a place of importance but the one who serves and helps all the others. In the Church, the first are not the members of the Hierarchy, but the simple and unknown people who keep helping those they find along the way. This is something we should never forget in the Church.
According to Jesus, the Church should be a place where everyone is thinking about others. A community is a home in which we are all ready to help anyone in need. This is not just an ideal. This was so important for Jesus that He went still further and explained it graphically.
He then took a little child, set him in front of them, to draw their attention. At the very heart of our living Church we must all see this child as a symbol of all helpless people and those in need of support, guidance, and welcome. They should not be kept outside the Church, near the door. They must be at the centre of our attention.
Jesus embraced the little child so that his disciples would always remember the scene, and see Him identified with the weaker members of our communities. And Jesus told them: “Anyone who welcomes one of these little children in my name welcomes me; and anyone who welcomes me welcomes not me but the one who sent me.”
Jesus’ teaching is clear: the best way to welcome God consists in welcoming His Son Jesus who is present in every child, in the helpless, the poor and the sick. Why do we always forget this?

José Antonio Pagola

Gospel Network BUENAS NOTICIAS
Spread Jesus’ teaching. Pass it on.

No hay comentarios:

Publicar un comentario