domingo, 10 de agosto de 2014

08/17/2014 - 20th Sunday in Ordinary Time (A)

José Antonio Pagola:  EL recibido estafa Satisfacción la  Resolución definitiva de la Congregación Romana Parr la Doctrina de la Fe  sobre mi Libro,  Jesús.Aproximación Histórica .

Pulsando en la lista de los títulos de las homilías en diferentes idiomas podemos leer más homilías de años anteriores.
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------


HOMILIA - ES

17 de agosto de 2014
20 Tiempo ordinario (A)
Mateo 15, 21-28

JESÚS ES DE TODOS

Una mujer pagana toma la iniciativa de acudir a Jesús aunque no pertenece al pueblo judío. Es una madre angustiada que vive sufriendo con una hija “atormentada por un demonio”. Sale al encuentro de Jesús dando gritos: “Ten compasión de mí, Señor, Hijo de David”.
La primera reacción de Jesús es inesperada. Ni siquiera se detiene para escucharla. Todavía no ha llegado la hora de llevar la Buena Noticia de Dios a los paganos. Como la mujer insiste, Jesús justifica su actuación: “Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de la casa de Israel”.
La mujer no se echa atrás. Superará todas las dificultades y resistencias. En un gesto audaz se postra ante Jesús, detiene su marcha y de rodillas, con un corazón humilde pero firme, le dirige un solo grito: “Señor, socórreme”.
La respuesta de Jesús es insólita. Aunque en esa época los judíos llamaban con toda naturalidad “perros” a los paganos, sus palabras resultan ofensivas a nuestros oídos.: “No está bien echar a los perros el pan de los hijos”. Retomando su imagen de manera inteligente, la mujer se atreve desde el suelo a corregir a Jesús: “Tienes razón, Señor, pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los señores”.
Su fe es admirable. Seguro que en la mesa del Padre se pueden alimentar todos: los hijos de Israel y también los perros paganos. Jesús parece pensar solo en las “ovejas perdidas” de Israel, pero también ella es una “oveja perdida”. El Enviado de Dios no puede ser solo de los judíos. Ha de ser de todos y para todos.
Jesús se rinde ante la fe de la mujer. Su respuesta nos revela su humildad y su grandeza: “Mujer, ¡qué grande es tu fe! que se cumpla como deseas”. Esta mujer le está descubriendo que la misericordia de Dios no excluye a nadie. El Padre Bueno está por encima de las barreras étnicas y religiosas que trazamos los humanos.
Jesús reconoce a la mujer como creyente aunque vive en una religión pagana. Incluso encuentra en ella una “fe grande”, no la fe pequeña de sus discípulos a los que recrimina más de una vez como “hombres de poca fe”. Cualquier ser humano puede acudir a Jesús con confianza. Él sabe reconocer su fe aunque viva fuera de la Iglesia. Siempre encontrarán en él un Amigo y un Maestro de vida.
Los cristianos nos hemos de alegrar de que Jesús siga atrayendo hoy a tantas personas que viven fuera de la Iglesia. Jesús es más grande que todas nuestras instituciones. Él sigue haciendo mucho bien, incluso a aquellos que se han alejado de nuestras comunidades cristianas.

José Antonio Pagola

Red evangelizadora BUENAS NOTICIAS.
Jesús es de todos  y para todos.
Pásalo.

HOMILIA - EU

2014ko abuztuaren 17a
Urteko 20. igandea A
Mateo 15,21-28

GUZTIENA DA JESUS

Emakume pagano batena da ekimena: Jesusengana jo du, judu-herrikoa ez den arren. Estutasunak joa den ama bat da, «deabruak oinazetua den» alaba sufritzen ikusten du. Bidera atera zaio Jesusi, oihuka: «Erruki zaitez nitaz, Jauna, Daviden Semea».
Ustekabekoa izan da Jesusen lehen erreakzioa. Ez da gelditu ere hari entzuteko. Oraino ez da iritsi paganoei Berri Ona eskaintzeko ordua. Emakumeak amore ematen ez duelako, bere jarduera zuritu beharra sentitu du Jesusek: «Israel etxeko ardi galduetara bakarrik bidali naute».
Emakumeak, ordea, bereari eutsi dio. Zailtasun eta oztopo guztiak gaindituko ditu. Keinu ausart bat eginez, Jesusen oinetan ahuspeztu da, geldiarazi du Jesus eta, bihotza umil bat sendo, oihu bakar hau egin dio: «Lagundu iezadazu, Jauna».
Ezohikoa da Jesusen erantzuna. Garai hartan, guztiz natural esaten zieten juduek paganoei «txakurra»; halere, guretzat iraingarri dira Jesusen hitz hauek: «Ez dago ondo semeen ogia txakurrei botatzea». Jesusen irudia era burutsu eta argian hartuz, Jesusi zuzenketa bat egitera ausartu da emakumea lurretik: «Arrazoia duzu, Jauna. Baina txakurrek ere jaten dituzte nagusien mahaitik eroritako ogi-apurrak».
Miresgarria da emakumearen fedea. Seguru da, Aitaren etxean  denek izan dezaketela zer jana: bai Israelgo seme-alabek, bai pagano txakurrek. Ematen du, Israelgo «ardi galduak» bakarrik dituela Jesusek buruan; alabaina, bera ere, emakumea alegia, «ardi galdu bat» da. Jainkoaren Bidalia dena ezin izan da juduena bakarrik. Guztiena da eta guztientzat izan behar du.
Jesusek amore eman du emakumearen fedearen aurrean. Jesusen apaltasuna eta handitasuna agertzen digu haren erantzunak: «Andrea, bai handia dela zure fedea!, bete dadila nahi duzuna». Emakume honek agertu dio, Jainkoaren errukiak ez duela inor baztertzen. Gizakiok ezartzen ditugun langa etniko eta erlijioso guztien gainetik dago Aita Ona.
Jesusek, azkenean, fededuntzat eman du emakumea, erlijio pagano batean bizi bada ere. Are gehiago, «fede handi bat» ikusi du harengan, eta ez bere ikasleena bezalako fede txiki bat, behin baino gehiagotan esan baitie hauei «fede kaskarreko gizonak». Edozein gizakik jo dezake Jesusengana uste osoz. Badaki hark edozeinen fedea aintzat hartzen, Elizatik kanpo bizi bada ere. Beti aurkituko du Jesusengan edozeinek Adiskide bat eta bizitzako Maisu bat.
Kristauok poztu beharra dugu ikustean, nola ari den Jesus erakartzen Elizatik kanpo bizi den hainbat eta hainbat jende. Gure erakunde guztiak baino handiagoa da Jesus. On handia egiten jarraitzen du, baita gure kristau-elkarteetatik urrundu direnei ere.

José Antonio Pagola

BERRI ONAK Sare Ebanjelizatzailea.
Guztiena da Jesus eta guztientzat.
Bidali hau.

HOMILIA - CA

17 d'agost de 2014
Diumenge XX durant l'any (A)
Mateu 15, 21-28

JESÚS ÉS DE TOTS

Una dona pagana pren la iniciativa d'anar a trobar Jesús encara que no pertany al poble jueu. És una mare angoixada que viu patint amb una filla "endimoniada". Surt a trobar Jesús cridant: "Senyor, Fill de David, tingues pietat de mi".
La primera reacció de Jesús és inesperada. Ni tan sols s'atura per escoltar-la. Encara no ha arribat l'hora de portar la Bona Notícia de Déu als pagans. Com que la dona insisteix, Jesús justifica la seva actuació: "Únicament he estat enviat a les ovelles perdudes d'Israel".
La dona no es fa enrere. Superarà totes les dificultats i resistències. En un gest audaç va prostrar-se davant Jesús, detingué la seva marxa i de genolls, amb un cor humil però amb fermesa, li adreça una sola petició: "Senyor, ajuda'm".
La resposta de Jesús és insòlita. Encara que en aquesta època els jueus deien amb tota naturalitat "gossos" als pagans, les seves paraules resulten ofensives a les nostres oïdes: "No està bé de prendre el pa dels fills i tirar-lo als gossets". Reprenent la seva imatge de manera intel•ligent, la dona s'atreveix des de terra a corregir Jesús: "És veritat, Senyor, però també els gossets mengen les engrunes que cauen de la taula dels seus amos".
La seva fe és admirable. Segur que a la taula del Pare poden alimentar-se tots: els fills d'Israel i també els gossos pagans. Jesús sembla pensar només en les "ovelles perdudes" d'Israel, però també ella és una "ovella perduda". L'Enviat de Déu no pot ser-ho només dels jueus. Ha de ser-ho de tots i per a tots.
Jesús es rendeix davant la fe de la dona. La seva resposta ens revela la seva humilitat i la seva grandesa: "Dona, és gran la teva fe! Que es faci tal com tu vols". Aquesta dona li està descobrint que la misericòrdia de Déu no exclou ningú. El Pare Bo està per sobre les barreres ètniques i religioses que tracem els humans.
Jesús reconeix la dona com a creient encara que visqui en una religió pagana. Fins i tot hi troba una "fe gran", no la fe petita dels seus deixebles als quals recrimina més d'una vegada com "homes de poca fe". Qualsevol ésser humà pot acudir a Jesús amb confiança. Ell sap reconèixer la seva fe encara que visqui fora de l'Església. Sempre trobaran en ell un Amic i un Mestre de vida.
Els cristians hem d'alegrar-nos que Jesús continuï atraient avui tantes persones que viuen fora de l'Església. Jesús és més gran que totes les nostres institucions. Ell continua fent molt de bé, fins i tot a aquells que s'han allunyat de les nostres comunitats cristianes.

José Antonio Pagola

Xarxa evangelitzadora BONES NOTÍCIES.
Jesús és de tots i per a tots.
Passa-ho!

HOMILIA - GL

DOMINGO, 17-08-2014
20º T.O. (A).
Mt 15, 21-28.

XESÚS É DE TODOS

Unha muller pagá toma a iniciativa de acudir a Xesús aínda que non pertence ao pobo xudeu. É unha nai angustiada que vive sufrindo cunha filla “atormentada por un demo”. Sae ao encontro de Xesús dando berros: “Ten compaixón de min, Señor, Fillo de David”.
A primeira reacción de Xesús é inesperada. Nin sequera  se detén para escoitala. Aínda non chegou a hora de levar a Boa Noticia de Deus aos pagáns. Como a muller insiste, Xesús xustifica a súa actuación: “Só fun enviado ás ovellas escarriadas da casa de Israel”.
A muller non arreda. Superará todas as dificultades e resistencias. Nun xesto audaz próstrase ante Xesús, detén a súa marcha e de xeonllos, cun corazón humilde pero firme, diríxelle un só grito: “Señor, socórreme”.
A resposta de Xesús é insólita. Aínda que nesa época os xudeus chamaban con toda naturalidade “cans” aos pagáns, as súas palabras resultan ofensivas aos nosos oídos: “Non está ben botar aos cans o pan dos fillos”. Retomando a súa imaxe de xeito intelixente, a muller atrévese desde o chan a corrixir a Xesús: “Tes razón, Señor, pero tamén os cans comen as migallas que caen da mesa dos señores”.
A súa fe é admirábel. Seguro que na mesa do Pai pódense alimentar todos: os fillos de Israel e tamén os cans pagáns. Xesús parece pensar só nas “ovellas perdidas” de Israel, pero tamén ela é unha “ovella perdida”. O Enviado de Deus non pode ser só dos xudeus. Ha ser de todos e para todos.
Xesús réndese ante a fe da muller. A súa resposta revélanos a súa humildade e a súa grandeza: “Muller, ¡que grande é a túa fe! que se cumpra como desexas”. Esta muller estalle descubrindo que a misericordia de Deus non exclúe a ninguén. O Pai Bo está por encima das barreiras étnicas e relixiosas que trazamos os humanos.
Xesús recoñece á muller como crente aínda que vive nunha relixión pagá. Ata atopa nela unha “fe grande”, non a fe pequena dos seus discípulos aos que recrimina máis dunha vez como “homes de pouca fe”. Calquera ser humano pode acudir a Xesús con confianza. El sabe recoñecer a súa fe aínda que viva fóra da Igrexa. Sempre atoparán nel un Amigo e un Mestre de vida.
Os cristiáns temos de alegrármonos de que Xesús siga atraendo hoxe a tantas persoas que viven fóra da Igrexa. Xesús é máis grande do que todas as nosas institucións. El segue facendo moito ben, ata a aqueles que se afastaron das nosas comunidades cristiás.

José Antonio Pagola
Traduciu: Xaquín Campo Freire.

Red evangelizar unha boa noticia.
Xesús é o único e para todos.
Pase.

HOMILIA -IT

17 agosto 2014
XX T. O. (A)
Mt 15, 21-28

GESÙ È DI TUTTI

Una donna pagana prende l’iniziativa di andare da Gesù anche se non appartiene al popolo giudeo. È una madre angosciata che vive soffrendo con una figlia tormentata da un demonio. Esce incontro a Gesù gridando: Pietà di me, Signore, figlio di Davide.
La prima reazione di Gesù è inattesa. Non si ferma nemmeno per ascoltarla. Non è ancora arrivata l’ora di portare la Buona Notizia di Dio ai pagani. Poiché la donna insiste, Gesù si giustifica: Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa d’Israele!
La donna non si fa indietro. Supererà tutte le difficoltà e le resistenze. In un gesto audace si prostra davanti a Gesù, lo ferma e in ginocchio, con cuore umile ma saldo, gli rivolge un solo grido: Signore, aiutami.
La risposta di Gesù è insolita. Benché in quell’epoca i giudei chiamavano con tutta naturalezza “cani” i pagani, le sue parole risultano offensive ai nostri orecchi: Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Riprendendo la sua immagine in maniera intelligente, la donna osa dalla terra correggere Gesù: È vero, Signore, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni.
La sua fede è mirabile. Certo, alla mensa del Padre si possono alimentare tutti i figli d’Israele e anche i cani pagani. Gesù sembra pensare soltanto alle “pecore perdute” d’Israele, ma anche essa è una “pecora perduta”. L’Inviato da Dio non può essere solo dei giudei. Dev’essere di tutti e per tutti.
 Gesù se arrende di fronte alla fede della donna. La sua risposta ci rivela la sua umiltà e la sua grandezza. Donna, grande è la tua fede! Avvenga per te come desideri. Questa donna gli sta facendo scoprire che la misericordia di Dio non esclude nessuno. Il Padre Buono è al di sopra delle barriere etniche e religiose che noi umani tracciamo.
Gesù riconosce la donna come credente sebbene viva in una religione pagana. Incontra anche in lei una fede grande, non la fede piccola dei suoi discepoli che più d’una volta rimprovera come “uomini di poca fede”. Qualsiasi essere umano può ricorrere a Gesù con fiducia. Egli sa riconoscere la sua fede anche se viva fuori dalla Chiesa. Troveranno sempre in lui un Amico e un Maestro di vita.
Noi cristiani dobbiamo rallegrarci che Gesù continui ad attrarre oggi tante persone che vivono fuori dalla Chiesa. Gesù è più grande di tutte le nostre istituzioni. Egli continua a fare molto bene anche a quelli che si sono allontanati dalle nostre comunità cristiane.

José Antonio Pagola

Rete di evangelizzazione BUONE NOTIZIE.
Gesù è di tutti e per tutti.
Diffondilo.

HOMILIA - FR

17 août2014
20 Temps ordinaire (A)
Matthieu 15, 21-28

JESUS APPARTIENT A TOUS

Une femme païenne  prend l’initiative d’approcher Jésus même si elle n’appartient pas au peuple juif. C’est une mère angoissée qui vit dans la souffrance de voir sa fille ‘’tourmentée par un démon’’. Elle vient à la rencontre de Jésus en criant : « Aie pitié de moi, Seigneur, Fils de David’ ».
La première réaction de Jésus est inattendue. Il ne prend même pas le temps de l’écouter. L’heure d’apporter la Bonne Nouvelle de Dieu aux païens n’est pas encore arrivée. Devant l’insistance de la femme, Jésus justifie son agissement : ‘’Je n’ai été envoyé que vers les brebis perdues de la maison d’Israël’’.
La femme ne recule pas. Elle brave toutes les difficultés et toutes les résistances. Et dans un geste audacieux, elle se prosterne devant Jésus, arrête sa marche et, à genoux, d’un cœur humble mais ferme, lui adresse un seul cri : ‘’Seigneur, viens à mon  secours’’.
La réponse de Jésus est insolite. Même si à cette époque-là les juifs traitaient tout naturellement les païens de ‘’chiens’’, ses paroles résonnent dans nos oreilles comme une offense : ‘’Il n’est pas bon de jeter aux chiens le pain des fils’’. Reprenant son image de façon intelligente, la femme, à même le sol, ose corriger Jésus : ‘’Tu as raison, Seigneur, mais les chiens aussi mangent les miettes qui tombent de la table de leurs  maîtres’’
Sa foi est admirable. Il est sûr qu’à la table du Père tous peuvent être nourris : les fils d’Israël mais aussi les chiens païens. Jésus semble penser uniquement aux ‘’brebis perdues’’ d’Israël, mais elle aussi est une ‘’brebis perdue’’. L’Envoyé de Dieu ne peut appartenir seulement aux juifs. Il doit être pour tous et appartenir à tous.
Devant la foi de cette femme, Jésus se rend. Sa réponse nous révèle son humilité et sa grandeur : ‘’Femme, que ta foi est grande ! Que tout se passe comme tu le désires !’’  C’est cette femme qui lui montre que la miséricorde de Dieu n’exclut personne. Le Père Bon est au-dessus des barrières ethniques et religieuses que nous les humains, nous avons tracées.
Jésus reconnait cette femme comme une croyante, quoiqu’elle fasse partie d’une religion païenne. Il trouve même chez elle une ‘’grande foi’’, et non la petite foi de ses disciples, à qui il reproche souvent d’être des ‘’hommes de peu de foi’’. Tout être humain peut accourir avec confiance vers Jésus. Il sait reconnaitre sa foi même  s’il est en dehors de l’Eglise. Ils trouveront toujours en lui un Ami, un Maitre de vie.
Nous chrétiens, nous devons nous réjouir de ce que Jésus continue aujourd’hui d’attirer tant de personnes qui vivent en dehors de l’Eglise. Jésus dépasse toutes nos institutions. Il continue de faire beaucoup de bien, même à ceux qui se sont éloignés de nos communautés chrétiennes.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna, csv

Réseau d’évangélisation BONNES NOUVELLES.
Jésus appartient à tous ; il est pour tous !
Fais passer ce message !

HOMILIA - PT

17 de Agosto de 2014
20 Tempo ordinário (A)
Mateus 15, 21-28

JESUS É DE TODOS

Uma mulher pagã toma a iniciativa de falar com Jesus mesmo não pertencendo ao povo judeu. É uma mãe angustiada que vive sofrendo com uma filha “atormentada por um demónio”. Sai ao encontro de Jesus dando gritos: “Tem compaixão de mim, Senhor, Filho de David”.
A primeira reação de Jesus é inesperada. Nem sequer se detém para escutá-la. Todavia não chegou a hora de levar a Boa Nova de Deus aos pagãos. Como a mulher insiste, Jesus justifica a Sua atuação: “Só Me enviaram para as ovelhas desencaminhadas da casa de Israel”.
A mulher não se retira. Superará todas as dificuldades e resistências. Num gesto audaz prostra-se ante Jesus, detém a Sua marcha e de joelhos, com um coração humilde mas firme, dirige-Lhe um só grito: “Senhor, socorre-me”.
A resposta de Jesus é insólita. A pesar de nessa época os judeus chamavam com toda a naturalidade “cães” aos pagãos, as suas palavras resultam ofensivas aos nossos ouvidos.: “Não está bem deitar aos cães o pão dos filhos”. Retomando a sua imagem de forma inteligente, a mulher atreve-se desde o chão a corrigir Jesus: “Tens razão, Senhor, mas também os cães comem as migalhas que caem da mesa dos senhores”.
A sua fé é admirável. Seguramente que na mesa do Pai se podem alimentar todos: os filhos de Israel e também os cães pagãos. Jesus parece pensar só nas “ovelhas perdidas” de Israel, mas também ela é uma “ovelha perdida”. O Enviado de Deus não pode ser só dos judeus. Há-de ser de todos e para todos.
Jesus rende-se ante a fé da mulher. A Sua resposta revela-nos a sua humildade e a sua grandeza: “Mulher, que grande é a tua fé! que se cumpra como desejas”. Esta mulher está a revelar-lhe que a misericórdia de Deus não exclui ninguém. O Pai Bom está por encima das barreiras étnicas e religiosas que traçamos os humanos.
Jesus reconhece a mulher como crente apesar de viver numa religião pagã. Inclusive encontra nela uma “fé grande”, não a fé pequena dos Seus discípulos a quem recrimina mais de uma vez como “homens de pouca fé”. Qualquer ser humano pode aproximar-se de Jesus com confiança. Ele sabe reconhecer a sua fé a pesar de viver fora da Igreja. Sempre encontrarão nele um Amigo e um Mestre de vida.  
Os cristãos, temos de nos alegrar de que Jesus siga atraindo hoje a tantas pessoas que vivem fora da Igreja. Jesus é maior do que todas as nossas instituições. Ele continua a fazer muito bem, inclusivamente àqueles que se afastaram das nossas comunidades cristãs.

José Antonio Pagola

Rede evangelizadora BUENAS NOTICIAS.
Jesus é de todos e para todos.
Passa-o.


HOMILIA - EN

Aug. 17, 2014
20th Sunday in Ordinary Time (A)
Matthew 15:21-28

JESUS BELONGS TO EVERYONE

A pagan woman takes the initiative of approaching Jesus even though she doesn’t belong to the Jewish people.  She’s an upset mother whose life has been one of suffering with a daughter “tormented by a demon”.  She comes to meet Jesus shouting: “Lord, Son of David, take pity on me.”
Jesus’ first reaction is surprising.  He doesn’t even stop to listen to her.  The hour has not yet come to bring the Good News of God to the pagans.  But since the woman keeps insisting, Jesus justifies what he’s doing: “I was sent only to the lost sheep of the House of Israel.”
The woman doesn’t give up.  She will overcome every difficulty and resistance.  In a bold gesture she prostrates at Jesus’ feet, stopping him in his tracks, and on her knees, with a humble but firm heart, she just shouts out: “Lord, help me.”
Jesus’ response is extremely unusual.  Though in that age the Jews called the pagans “dogs” without blinking an eye, his words sound offensive to our ears: “It is not fair to take the children’s food and throw it to little dogs.”  Taking up his image in an intelligent manner the woman dares to correct Jesus from down on the ground: “Ah yes, Lord; but even little dogs eat the scraps that fall from their masters’ table.”
Her faith is worthy of admiration.  Surely at the Father’s table everyone can be fed: the children of Israel and also the pagan dogs.  Jesus seems to be thinking only about the “lost sheep” of Israel, but she too is a “lost sheep”.  The One Sent by God can’t just belong to the Jews.  He needs to belong to everyone and be for everyone.
Jesus gives in when faced by the woman’s faith.  His response reveals both his humility and his greatness: “Woman, you have great faith!  Let your desire be granted.”  This woman discovers that God’s mercy doesn’t exclude anyone.  The Good Father is above the ethnic and religious barriers that we humans have set up.
Jesus recognizes the woman as a believer though she lives in a pagan religion.  He even finds in her a “great faith”, not the small faith of his disciples whom he’s chided more than once as “you of little faith”.  Any human being can come to Jesus confidently.  He knows how to recognize their faith though they live outside of the Church.  They will always find in him a Friend and a Teacher of life.
We Christians need to rejoice that Jesus keeps attracting so many people today who live outside of the Church. Jesus is bigger than all our institutions.  He keeps doing much good, even for those who have left our Christian communities.

José Antonio Pagola

Evangelization Network BUENAS NOTICIAS.
Jesus belongs to everyone and is for everyone.
Pass it on.
Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com

Para ver videos de las Conferencias de José Antonio Pagola
                        http://iglesiadesopelana3v.blogspot.com


No hay comentarios:

Publicar un comentario