lunes, 4 de agosto de 2014

08/10/2014 - 19th Sunday in Ordinary Time (A)

José Antonio Pagola:  EL recibido estafa Satisfacción la  Resolución definitiva de la Congregación Romana Parr la Doctrina de la Fe  sobre mi Libro,  Jesús.Aproximación Histórica .

Pulsando en la lista de los títulos de las homilías en diferentes idiomas podemos leer más homilías de años anteriores.
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------


HOMILIA - ES

10 de agosto de 2014
19 Tiempo ordinario (A)
Mateo 14, 22-33

EN MEDIO DE LA CRISIS

No es difícil ver en la barca de los discípulos de Jesús, sacudida por las olas y desbordada por el fuerte viento en contra, la figura de la Iglesia actual, amenazada desde fuera por toda clase de fuerzas adversas y tentada desde dentro por el miedo y la poca fe. ¿Cómo leer este relato evangélico desde la crisis en la que la Iglesia parece hoy naufragar?
Según el evangelista, “Jesús se acerca a la barca caminando sobre el agua”. Los discípulos no son capaces de reconocerlo en medio de la tormenta y la oscuridad de la noche. Les parece un “fantasma”. El miedo los tiene aterrorizados. Lo único real es aquella fuerte tempestad.
Este es nuestro primer problema. Estamos viviendo la crisis de la Iglesia contagiándonos unos a otros desaliento, miedo y falta de fe. No somos capaces de ver que Jesús se nos está acercando precisamente desde esta fuerte crisis. Nos sentimos más solos e indefensos que nunca.
Jesús les dice tres palabras: “Ánimo. Soy yo. No temáis”. Solo Jesús les puede hablar así. Pero sus oídos solo oyen el estruendo de las olas y la fuerza del viento. Este es también nuestro error. Si no escuchamos la invitación de Jesús a poner en él nuestra confianza incondicional, ¿a quién acudiremos?
Pedro siente un impulso interior y sostenido por la llamada de Jesús, salta de la barca y “se dirige hacia Jesús andando sobre las aguas”. Así hemos de aprender hoy a caminar hacia Jesús en medio de la crisis: apoyándonos, no en el poder, el prestigio y las seguridades del pasado, sino en el deseo de encontrarnos con Jesús en medio de la oscuridad y las incertidumbres de estos tiempos.
No es fácil. También nosotros podemos vacilar y hundirnos como Pedro. Pero lo mismo que él, podemos experimentar que Jesús extiende su mano y nos salva mientras nos dice: “Hombres de poca fe, ¿por qué dudáis?”.
¿Por qué dudamos tanto? ¿Por qué no estamos aprendiendo apenas nada nuevo de la crisis? ¿Por qué seguimos buscando falsas seguridades para “sobrevivir” dentro de nuestras comunidades, sin aprender a caminar con fe renovada hacia Jesús en el interior mismo de la sociedad secularizada de nuestros días?
Esta crisis no es el final de la fe cristiana. Es la purificación que necesitamos para liberarnos de intereses mundanos, triunfalismos engañosos y deformaciones que nos han ido alejando de Jesús a lo largo de los siglos. Él está actuando en esta crisis. Él nos está conduciendo hacia una Iglesia más evangélica. Reavivemos nuestra confianza en Jesús. No tengamos miedo.

José Antonio Pagola

Red evangelizadora BUENAS NOTICIAS.
Contribuye a despertar la confianza en Jesús.
Pásalo.

HOMILIA - EU

2014ko abuztuaren 10a
Urteko 19. igandea A
Mateo 14,22-23

KRISIALDIAREN ERDIAN

Ez da zail ikustea Jesusen ikasleen ontzia, olatuek astindua eta kontrako haize bortitzak erasotzen dion hori, gaur egungo Elizaren irudia dela; kontrako mota guztietako indarrek kanpotik mehatxatua eta barnean beldurraren eta fede eskasaren tentazioa jasaten ari den gaurko Elizaren irudia, alegia. Nola irakur genezake ebanjelioko kontakizun hau, Eliza hondoa jotzen ari dela ematen duen krisialdi honetan?
Ebanjelariaren arabera, «Jesus ontzira hurbildu da ur gainean ibiliz». Ikasleak ez dira gai izan zein den antzemateko, ekaitzaren erdian eta gau ilunean. «Mamu bat» dela iruditu zaie. Izuturik dauzka ikarak. Egiazko gauza bakarra ekaitz ikaragarri hura da.
Hauxe da gure lehenengo arazoa. Elizaren krisialdia bizitzen ari gara, batak besteari adorerik eza, ikara eta fede-falta kutsatuz. Ez gara gai ikusteko, hain juxtu krisialdi gogor hau dela medio ari zaigula Jesus hurbiltzen. Inoiz baino bakarrago eta babesgabeago sentitzen gara.
Jesusek hiru hitz esan dizkie: «Aupa. Neu naiz. Ez izan beldur». Jesus bakarrik mintzo daiteke horrela. Baina ikasleen belarriek olatuen burrunba eta haizearen indarra bakarrik entzuten ahal dituzte. Hauxe da gure okerra ere. Ez badugu entzuten Jesusen gonbita, beragan baldintzarik gabeko konfiantza jartzekoa, zeinengana jo genezake?
Pedrok barne bulkada bat sentitu du, Jesusen deiak sostengatzen diona, eta ontzitik jauzi egin eta «Jesusengana abiatu da hur gainean oinez». Hori bera ikasi beharko genuke gaur egun krisialdi honetan, Jesusengana abiatzeko: sostengutzat hartuz, ez boterea, ez ospea, ez iraganeko segurantza, baizik Jesusekin topo egiteko gogoa, gaur egungo ilunaldian eta segurantza-faltan.
Ez da erraza. Geu ere senti gintezke koloka eta hondoratzen, Pedro bezala. Baina hark bezala, esperimenta dezakegu Jesusek eskua luzatzen eta onik ateratzen gaituela, esanez: «Fede eskaseko jendea, nolatan duda hori?»
Zergatik dugu hartarainoko duda? Nolatan ez dugu ikasten, kasik, ezer berririk krisialdi honetatik? Nolatan jarraitzen dugu sasi-segurantzen bila, geure elkarteen baitan «irauteko»? Aldiz, fede berritu batekin Jesusengana abiatzen ikasi beharko genuke, geure egun hauetako gizarte sekularizatuaren barnean berean bada ere.
Krisialdi hau ez da kristau-fedearen azkena. Beharrezkoa dugun garbikuntza da, mendetan barna Jesusengandik urrundu gaituzten mundutar interesetatik, triunfalismo engainagarrietatik eta egiazko bidea desitxuratzetik geure burua askatzeko. Jesus jardunean ari da krisialdi honetan. Eliza ebanjelikoago baterantz gidatu nahi gaitu. Biziberritu dezagun Jesusenganako konfiantza. Ez gaitezen beldur izan.

José Antonio Pagola

BERRI ONAK Sare Ebanjelizatzailea.
Har ezazu parte jendeagan Jesusenganako konfiantza esnatzen.
Bidali hau.

HOMILIA - CA

10 d'agost de 2014
Diumenge XIX durant l'any (A)
Mateu 14, 22-33

ENMIG DE LA CRISI

No és difícil de veure en la barca dels deixebles de Jesús, sacsejada per les ones i desbordada pel fort vent en contra, la figura de l'Església actual, amenaçada des de fora per tota mena de forces adverses i temptada des de dins per la por i la poca fe. Com llegir aquest relat evangèlic des de la crisi en la qual l'Església sembla que avui naufraga?
Segons l'evangelista, "Jesús va anar cap a ells caminant sobre l'aigua". Els deixebles no són capaços de reconèixer-lo enmig de la tempesta i la foscor de la nit. Els sembla un "fantasma". La por els té aterrits. L'única cosa real és aquella forta tempesta.
Aquest és el nostre primer problema. Estem vivint la crisi de l'Església contagiant-nos els uns als altres desànim, por i manca de fe. No som capaços de veure que Jesús se'ns està acostant precisament des d'aquesta forta crisi. Ens sentim més sols i indefensos que mai.
Jesús els diu tres paraules: "Coratge! Sóc jo. No tingueu por!". Només Jesús els pot parlar així. Però les seves oïdes només senten l'estrèpit de les ones i la força del vent. Aquest és també el nostre error. Si no escoltem la invitació de Jesús a posar-hi la nostra confiança incondicional, a qui acudirem?
Pere sent un impuls interior i sostingut per la crida de Jesús, baixa de la barca i "es posa a caminar sobre l'aigua i va cap a Jesús". Així hem d'aprendre avui a caminar cap a Jesús enmig de la crisi: recolzant-nos, no en el poder, el prestigi i les seguretats del passat, sinó en el desig de trobar-nos amb Jesús enmig de la foscor i les incerteses d'aquests temps.
No és fàcil. També nosaltres podem vacil•lar i enfonsar-nos com Pere. Però el mateix que ell, podem experimentar que Jesús estén la seva mà i ens salva mentre ens diu: "Homes de poca fe! Per què dubteu?".
Per què dubtem tant? Per què no estem aprenent gairebé res de nou de la crisi? Per què continuem buscant falses seguretats per "sobreviure" dins les nostres comunitats, sense aprendre a caminar amb fe renovada cap a Jesús a l'interior mateix de la societat secularitzada dels nostres dies?
Aquesta crisi no és el final de la fe cristiana. És la purificació que necessitem per alliberar-nos d'interessos mundans, triomfalismes enganyosos i deformacions que ens han anat allunyant de Jesús al llarg dels segles. Ell està actuant en aquesta crisi. Ell ens està conduint cap a una Església més evangèlica. Revifem la nostra confiança en Jesús. No tinguem por.

José Antonio Pagola

Xarxa evangelitzadora BONES NOTÍCIES.
Contribueix a despertar la confiança en Jesús.
Passa-ho!

HOMILIA - GL

DOMINGO, 10-08-2014
19º T.O.(A)
Mt 14, 22-33

NO MEDIO DA CRISE

Non é difícil vermos na barca dos discípulos de Xesús, sacudida polas ondas e desbordada polo forte vento en contra, a figura da Igrexa actual, ameazada desde fóra por toda clase de forzas adversas e tentada desde dentro polo medo e a pouca fe. Como ler este relato evanxélico desde a crise na que a Igrexa parece hoxe naufragar?
Segundo o evanxelista, “Xesús achégase á barca camiñando sobre da auga”. Os discípulos non son capaces de recoñecelo no medio da tormenta e a escuridade da noite. Parécelles unha “pantasma”. O medo tenos aterrorizados. O único real é aquela forte tempestade.
Este é o noso primeiro problema. Estamos a vivir a crise da Igrexa contaxiándonos uns aos outros desalento, medo e falta de fe. Non somos capaces de vermos que Xesús se nos  está achegando precisamente desde esta forte crise. Sentímonos máis sós e indefensos do que nunca.
Xesús dilles tres palabras: “Ánimo. Son eu. Non temades”. Só Xesús lles pode falar así. Pero os oídos deles só ouven o estrondo das ondas e a forza do vento. Este é tamén o noso erro. Se non escoitamos a invitación de Xesús a pórmos nel a nosa confianza incondicional, a quen acudiremos?
Pedro sente un impulso interior e sostido pola chamada de Xesús, salta da barca e “diríxese cara a Xesús andando sobre das augas”. Así temos de aprender hoxe a camiñar cara a Xesús no medio da crise: apoiándonos, non no poder, o prestixio e as seguridades do pasado, senón no desexo de atopármonos con Xesús no medio da escuridade e das incertezas destes tempos.
Non é doado. Tamén nós podemos vacilar e afundírmonos coma Pedro. Pero o mesmo ca el, podemos experimentar que Xesús estende a súa man e nos salva mentres nos di: “Homes de pouca fe, por que dubidades?”.
Por que dubidamos tanto? Por que non estamos a aprender case nada novo da crise? Por que seguimos buscando falsas seguridades para “sobrevivirmos” dentro das nosas comunidades, sen aprendermos a camiñar con fe renovada cara a Xesús no interior mesmo da sociedade secularizada dos nosos días?
Esta crise non é o final da fe cristiá. É a purificación que necesitamos para liberármonos de intereses mundanos, triunfalismos enganosos e deformacións que nos han ir afastando de Xesús ao longo dos séculos. El está a actuar nesta crise. El estanos conducindo cara a unha Igrexa máis evanxélica. Reavivemos a nosa confianza en Xesús. Non teñamos medo.

José Antonio Pagola
Traduciu. Xaquín Campo Freire.

Rede evanxélico boa nova.
Apoio para aumentar a confianza en Xesús.
Pasalo!

HOMILIA -IT

10 agosto 2014
XIX T. O. (A)
Mt 14, 22-33

IN MEZZO ALLA CRISI

Non è difficile vedere nella barca dei discepoli di Gesù, scossa dalle onde e travolta dal forte vento contrario, la figura della Chiesa attuale, minacciata dal di fuori da ogni sorta di forze avverse e tentata dal di dentro dalla paura e dalla poca fede. Come leggere questo racconto evangelico nella crisi nella quale la Chiesa sembra oggi naufragare?
Secondo l’evangelista, Gesù si avvicina alla barca camminando sull’acqua. I discepoli non sono capaci di riconoscerlo in mezzo alla tormenta e all’oscurità della notte. Sembra loro un fantasma. La paura li ha terrorizzati. L’unica cosa reale è quella forte tempesta.
Questo è il nostro primo problema. Stiamo vivendo la crisi della Chiesa contagiandosi  a vicenda sconforto, paura e mancanza di fede. Non siamo capaci di vedere che Gesù si sta avvicinando proprio dall’interno di questa forte crisi. Ci sentiamo più soli e indifesi che mai.
Gesù dice loro tre parole: Coraggio. Sono io. Non temete.        Solo Gesù può parlar loro così. Ma i loro orecchi odono solo il fragore delle onde e la forza del vento. Questo è anche il nostro errore. Se non ascoltiamo l’invito di Gesù a porre in lui la nostra fiducia incondizionata, da chi andremo?
Pietro sente un impulso interiore e, sostenuto dalla chiamata di Gesù, salta dalla barca e si dirige verso Gesù camminando sulle acque. Così dobbiamo imparare oggi ad andare verso Gesù in mezzo alla crisi: appoggiandoci non sul potere, sul prestigio e sulle sicurezze del passato, ma sul desiderio di incontrarci con Gesù in mezzo all’oscurità e alle incertezze di questi tempi.
Non è facile. Anche noi possiamo vacillare e affondare come Pietro. Ma come lui, possiamo sperimentare che Gesù stende la sua mano e ci salva mentre ci dice: Uomini di poca fede perché dubitate?
Perché dubitiamo tanto? Perché non stiamo imparando quasi nulla di nuovo dalla crisi? Perché continuiamo a cercare false sicurezze per “sopravvivere” nelle nostre comunità, senza imparare a camminare con fede rinnovata verso Gesù proprio all’interno della società secolarizzata dei nostri giorni?
Questa crisi non è la fine della fede cristiana. È la purificazione di cui abbiamo bisogno per liberarci dagli interessi mondani, dai trionfalismi ingannevoli e dalle deformazioni che ci hanno allontanato da Gesù lungo i secoli. Egli sta agendo in questa crisi. Egli ci sta conducendo verso una Chiesa più evangelica: Ravviviamo la nostra fiducia in Gesù. Non abbiamo paura.

José Antonio Pagola

Rete di evangelizzazione BUONE NOTIZIE.
Contribuisci a risvegliare la fiducia in Gesù.
Diffondilo.

HOMILIA - FR

10 août 2014
19 Temps ordinaire (A)
Matthieu 14, 22-33

AU MILIEU DE LA CRISE

Il n’est pas difficile de voir la barque des disciples de Jésus, secouée par les vagues et débordée par un fort vent contraire, comme figure de l’Église actuelle, menacée de l’extérieur par toutes sortes de forces adverses  et subissant, à l’intérieur, la tentation de la peur et du manque de foi. Comment lire ce récit évangélique à partir de la crise où l’Église semble aujourd’hui sombrer ?
D’après l’évangéliste, ‘’Jésus se  rapproche de la barque en marchant sur les eaux’’. Les disciples n’arrivent pas à le reconnaître au milieu de l’orage et de l’obscurité de la nuit. Il leur semble un ‘’fantôme’’. Ils sont morts de peur. La seule réalité  c’est cette forte tempête.
C’est-là notre premier problème: Nous vivons la crise de l’Église en nous transmettant mutuellement découragement, peur et manque de foi. Nous sommes incapables de voir que Jésus se rapproche de nous justement à partir de cette forte crise. Nous nous sentons plus seuls et plus vulnérables que jamais.
Jésus leur adresse trois paroles: ‘’Courage, C’est moi. Ne craignez pas’’ Seul Jésus peut leur parler ainsi. Mais leurs oreilles n’entendent que le fracas des vagues et la force du vent. C’est-là aussi notre erreur. Si nous n’entendons pas l’invitation de Jésus à mettre notre confiance inconditionnelle en lui, à qui irons-nous ?
Pierre sent un élan intérieur et soutenu par l’appel de Jésus, saute de la barque et ‘’se dirige vers Jésus en marchant sur les eaux’’. C’est ainsi que nous devons apprendre à marcher aujourd’hui au milieu de la crise : en nous appuyant non pas sur le  pouvoir, sur le prestige et sur les sécurités du passé mais sur le désir de rencontrer Jésus au milieu de l’obscurité et des incertitudes de notre temps.
Ce n’est pas facile. Nous aussi, à l’instar de Pierre, nous pouvons hésiter et sombrer. Mais comme lui aussi, nous pouvons expérimenter  que Jésus étend sa main et nous sauve, en nous disant : ‘’Hommes de peu de foi, pourquoi hésitez-vous ?’’
Pourquoi tant hésiter? Pourquoi n’apprenons-nous presque rien de neuf de cette crise?  Pourquoi continuons-nous de chercher de fausses sécurités pour ‘’survivre’’ à l’intérieur de nos communautés, sans apprendre  à marcher avec une foi renouvelée, vers Jésus au cœur même de la société sécularisée de notre temps ?
Cette crise ne marque pas la fin de la foi chrétienne. C’est la purification dont nous avons besoin pour nous libérer des intérêts mondains, des triomphalismes trompeurs et de ces déformations qui, au long des siècles, nous ont éloignés de Jésus. Lui, il est en train d’agir dans cette crise. Il est en train de nous conduire vers une Église plus évangélique. Ravivons notre confiance en Jésus. N’ayons pas peur.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna, csv

Réseau d’évangélisation BONNES NOUVELLES.
Contribue à éveiller la confiance en Jésus!
Fais passer ce message !

HOMILIA - PT

10 de Agosto de 2014
19 Tempo ordinário (A)
Mateus 14, 22-33

NO MEIO DA CRISE

Não é difícil ver na barca dos discípulos de Jesus, sacudida pelas ondas e sobrecarregada pelo forte vento contra, a figura da Igreja atual, ameaçada de fora por todo o tipo de forças adversas e tentada desde dentro pelo medo e a pouca fé. Como ler este relato evangélico a partir da crise em que a Igreja parece hoje naufragar?
Segundo o evangelista, “Jesus aproxima-se da barca caminhando sobre a água”. Os discípulos não são capazes de reconhece-Lo no meio da tormenta e da escuridão da noite. Parece-lhes um “fantasma”. O medo aterroriza-os. O único que é real é aquela forte tempestade.
Este é o nosso primeiro problema. Estamos a viver a crise da Igreja contagiando-nos uns aos outros desalento, medo e falta de fé. Não somos capazes de ver que Jesus se está aproximando precisamente desta forte crise. Sentimo-nos mais sós e indefensos que nunca.
Jesus diz-lhes três palavras: “Animo. Sou Eu. Não temais”. Só Jesus lhes pode falar assim. Mas os seus ouvidos só ouvem o estrondo das ondas e a força do vento. Este é também o nosso erro. Se não escutamos o convite de Jesus para colocar Nele a nossa confiança incondicional, a quem acudiremos?
Pedro sente um impulso interior e sustentado da chamada de Jesus, salta da barca e “dirige-se para Jesus andando sobre as águas”. Assim temos de aprender hoje a caminhar para Jesus no meio da crise: apoiando-nos, não no poder, o prestigio e as seguranças do passado, mas no desejo de encontrar-nos com Jesus no meio da escuridão e das incertezas destes tempos.
Não é fácil. Também nós podemos vacilar e afundar-nos como Pedro. Mas o mesmo que Ele, podemos experimentar que Jesus estende a Sua mão e nos salva enquanto nos diz: “Homens de pouca fé, ¿por que duvidais?”.
Porque duvidamos tanto? Porque não estamos a aprender nada de novo da crise? Porque continuamos a procurar falsas seguranças para “sobreviver” dentro das nossas comunidades, sem aprender a caminhar com fé renovada até Jesus no interior mesmo da sociedade secularizada dos nossos dias?
Esta crise não é o fim da fé cristã. É a purificação que necessitamos para nos libertarmos de interesses mundanos, triunfalismos enganadores e deformações que nos têm vindo a afastar de Jesus ao longo dos séculos. Ele está a atuar nesta crise. Ele está a conduzir para uma Igreja mais evangélica. Reavivemos a nossa confiança em Jesus. Não tenhamos medo.

José Antonio Pagola

Rede evanxelizadora BUENAS NOVAS.
Contribue espertar a confiança en Xesus.
Passa-o.

HOMILIA - EN

Aug. 10, 2014
19th Sunday in Ordinary Time (A)
Matthew 14:22-33

IN THE MIDST OF THE CRISIS

As we look at the boat of Jesus’ disciples, tossed by waves and overcome by a strong wind against them, it’s not hard to see the figure of today’s Church, threatened from without by every type of opposing forces and tempted from within by fear and little faith.  How to read this Gospel story from the perspective of the crisis which seems to be shipwrecking the Church today?
According to the Gospel writer, “Jesus came towards them in the boat, walking on the sea”.  The disciples aren’t able to recognize him in the midst of the storm and the dark night.  He seems to them to be a “ghost”.  Fear has them terror-stricken.   The only reality is that powerful storm.
This is our main problem.  We are living the crisis of the Church, spreading discouragement, fear and lack of faith from one to another.  We aren’t capable of seeing that Jesus is coming close to us precisely in the midst of this powerful crisis.  We feel ourselves more alone and defenseless than ever.
Jesus says three things to them: “Courage!  It’s me!  Don’t be afraid.”  Only Jesus can speak to them that way.  But their ears only hear the pounding of the waves and the power of the wind.  This too is our mistake.  If we don’t listen to Jesus’ invitation to place our unconditional trust in him, to whom else can we go?
Peter feels an inner impulse and, sustained by Jesus’ call, jumps from the boat and “starts walking towards Jesus across the water”.  That’s how we need to learn to walk towards Jesus today in the midst of the crisis: supporting ourselves, not in power, prestige and securities of the past, but in the desire to meet up with Jesus in the midst of the darkness and uncertainties of our times.
It’s not easy.  We too can falter and sink like Peter.  But just like him, we can experience that Jesus extends his hands and saves us while telling us: “You have so little faith.  Why do you doubt?”
Why do we doubt so much?  Why don’t we learn anything at all new from this crisis?  Why do we keep looking for false securities to “just survive” in our communities, without learning to walk with renewed faith towards Jesus in the very interior of today’s secularized society?
This crisis isn’t the end of Christian faith.  It is the purification that we need in order to free ourselves of mundane interests, deceitful triumphalism and deformations that have separated us from Jesus over the centuries.  He is acting in this crisis.  He is leading us towards a more evangelical Church.  We will reawaken our trust in Jesus.  Don’t be afraid.

José Antonio Pagola

Evangelization Network BUENAS NOTICIAS.
Be a part of awakening trust in Jesus.
Pass it on.
Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com

Para ver videos de las Conferencias de José Antonio Pagola
                        http://iglesiadesopelana3v.blogspot.com


No hay comentarios:

Publicar un comentario