lunes, 2 de enero de 2017

01-08-2017 - Baptism of the Lord – A

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Llegamos al millón de visitas en nuestro blog. Gracias de corazón.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El pasado 2 de octubre de 2014, José Antonio Pagola nos visitó  en la Parroquia de San Pedro Apóstol de la Iglesia de Sopela, dándonos  la conferencia: Volver a Jesucristo. Iniciar la reacción.
Pulsando aquí podréis disfrutar de ella.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Antonio Pagola:  EL recibido estafa Satisfacción la  Resolución definitiva de la Congregación Romana Parr la Doctrina de la Fe  sobre mi Libro,  Jesús.Aproximación Histórica .
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------
Pulsando en la lista de los títulos de las homilías en diferentes idiomas podemos leer más homilías de años anteriores.
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------


HOMILIA - ES

08-01-2017
Bautismo del Señor – A
Mateo 3,13-17

UNA NUEVA ETAPA

Antes de narrar su actividad profética, los evangelistas nos hablan de una experiencia que va a transformar radicalmente la vida de Jesús. Después de ser bautizado por Juan, Jesús se siente el Hijo querido de Dios, habitado plenamente por su Espíritu. Alentado por ese Espíritu, Jesús se pone en marcha para anunciar a todos con su vida y su mensaje la Buena Noticia de un Dios amigo y salvador del ser humano.
No es extraño que, al invitarnos a vivir en los próximos años «una nueva etapa evangelizadora», el papa nos recuerde que la Iglesia necesita más que nunca «evangelizadores de Espíritu». Sabe muy bien que solo el Espíritu de Jesús nos puede infundir fuerza para poner en marcha la conversión radical que necesita la Iglesia. ¿Por qué caminos?
Esta renovación de la Iglesia solo puede nacer de la novedad del Evangelio. El papa nos invita a escuchar también hoy el mismo mensaje que Jesús proclamaba por los caminos de Galilea, no otro diferente. Hemos de «volver a la fuente para recuperar la frescura original del Evangelio». Solo de esta manera «podremos romper esquemas aburridos en los que pretendemos encerrar a Jesucristo».
El papa está pensando en una renovación radical «que no puede dejar las cosas como están; ya no sirve una simple administración». Por eso nos pide abandonar el cómodo criterio pastoral del «siempre se ha hecho así» e insiste una y otra vez: «Invito a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunidades».
Francisco busca una Iglesia en la que solo nos preocupe comunicar la Buena Noticia de Jesús al mundo actual. «Más que el temor a no equivocarnos espero que nos mueva el temor a encerrarnos en estructuras que nos dan una falsa contención, en normas que nos vuelven jueces implacables, en costumbres donde nos sentimos tranquilos, mientras afuera hay una multitud hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse: Dadles vosotros de comer».
El papa nos llama a construir «una Iglesia con las puertas abiertas», pues la alegría del Evangelio es para todos y no se debe excluir a nadie. ¡Qué alegría poder escuchar de sus labios una visión de Iglesia que recupera el Espíritu más genuino de Jesús rompiendo actitudes muy arraigadas durante siglos! «A menudo nos comportamos como controladores de la gracia y no como facilitadores. Pero la Iglesia no es una aduana, es la casa del Padre, donde hay lugar para cada uno con su vida a cuestas».

José Antonio Pagola

HOMILIA - EU

2017-01-08
Jaunaren Bataioa – A
Mateo 3,13-17

BESTE ETAPA BAT

Jesusen profeta-jarduera kontatu aurretik, haren bizitza errotik aldatuko duen haren esperientzia batez mintzo zaizkigu ebanjelariak. Joanen bataioa hartu ondoren, Jesusek sentitu du Jainkoaren Seme maitea dela, goitik behera Espirituaz betea. Espiritu horrek arnasturik, Jesusek ibiliari eman dio guztiei hots egiteko, bere bizieraz eta mezuaz, gizakiaren adiskide eta salbatzaile den Jainko baten Berri Ona.
Ez da harritzekoa, Aita Santuak guztiok gonbidatzea datozen urteetan «beste etapa ebanjelizatzaile bat» bizitzera, eta guztioi gogoraztea Elizak behin ere baino beharrezkoagoa duela «Espirituaz ebanjelizatuko duen jendea». Ondotxo daki Jesusen Espirituak bakarrik ematen ahal digula indarra, Elizak behar duen errotiko konbertsioa abian ipini ahal izateko. Zein bidetan barna?
Elizaren berrikuntza hau Ebanjelioaren berritasunetik bakarrik etor daiteke. Hau nahi du Aita Santuak: jendeak entzun dezala Galileako bideetan barna Jesusek hots egiten zuen mezu hura bera, eta ez beste bat desberdina. «Sorburura itzuli behar dugu eta Ebanjelioaren jatorriko freskotasuna berreskuratu». Horrela bakarrik «hautsi ahal izango ditugu eskema aspergarriak, Jesu Kristori hesitzat ezarri nahi izan dizkiogunak».
Errotiko berrikuntza du buruan Aita Santuak; «gauzak dauden daudenean utzi ezin dituena; jada ez du balio administrazio soil batek». Horregatik eskatzen digu «bertan behera uztera “beti horrela egin izan da” delako irizpide pastoral erosoa»; behin eta berriz errepikatzen du: «Guztiak gonbidatzen ditut ausart eta kreatzaile izatera, birpentsatzera elkarteen beraien xedeak, egiturak, ebanjelizatzeko estiloa eta metodoak».
Eliza-mota honen bila dihardu Frantziskok: kezka bakarra, gaur egungo munduari Jesusen Berri Ona komunikatzea izango duena. «Beldurra, erratzeari baino gehiago, egitura hauei lotzeari izatea espero dut: atxikitze faltsu bat ematen digutenei, epaile gupidagabe bihurtzen gaituztenei, patxadan gelditzeko modua ematen diguten ohiturei, kanpoan jendetza-mundua goseak ikusi eta Jesusek esaten digularik: Emaiozue zeuek jaten».
«Ateak irekirik dituen Eliza bat» eraiki dezagun nahi du Aita Santuak; izan ere, Ebanjelioaren alaitasuna gizon-emakume guztiei dagokie eta ezin baztertu dugu inor ere. Zer poza entzutea Aita Santuaren ahotik Elizaren ikusmolde hau: Jesusen Espiriturik jatorrena berreskuratzen dituena, mendetan barna errotutako jarrerak hautsiz! «Sarritan portatzen gara graziaren kontrolatzaile bagina bezala, eta ez bide emaile bezala. Alabaina, Eliza ez da aduana bat, baizik eta Aitaren etxea da, non guztiek baitute nork bere lekua, bere bizitza lorrean duela».

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

HOMILIA - CA

08-01-2017
Baptisme del Senyor – A
Mateu 3,13-17

UNA NOVA ETAPA

Abans de narrar la seva activitat profètica, els evangelistes ens parlen d’una experiència que transformarà radicalment la vida de Jesús. Després de ser batejat per Joan, Jesús se sent el Fill estimat de Déu, habitat plenament pel seu Esperit. Encoratjat per aquest Esperit, Jesús es posa en marxa per anunciar a tots amb la seva vida i el seu missatge la Bona Notícia d’un Déu amic i salvador de l’ésser humà.
No és estrany que, al convidar-nos a viure en els propers anys «una nova etapa evangelitzadora», el papa ens recordi que l’Església necessita més que mai «evangelitzadors d’Esperit». Sap molt bé que només l’Esperit de Jesús ens pot infondre força per posar en marxa la conversió radical que necessita l’Església. Per quins camins?
Aquesta renovació de l’Església només pot néixer de la novetat de l’Evangeli. El papa ens convida a escoltar també avui el mateix missatge que Jesús proclamava pels camins de Galilea, no un altre de diferent. Hem de «tornar a la font per recuperar la frescor original de l’Evangeli». Només d’aquesta manera «podrem trencar esquemes avorrits en els quals pretenem tancar Jesucrist».
El papa està pensant en una renovació radical «que no pot deixar les coses com estan; ja no serveix una simple administració». Per això ens demana abandonar el còmode criteri pastoral del «sempre s’ha fet així» i insisteix una i altra vegada: «Convido a tots a ser audaços i creatius en aquesta tasca de repensar els objectius, les estructures, l’estil i els mètodes evangelitzadors de les pròpies comunitats».
Francesc busca una Església en què només ens preocupi comunicar la Bona Notícia de Jesús al món actual. «Més que la por a no equivocar-nos espero que ens mogui la por a tancar-nos en estructures que ens donen una falsa contenció, en normes que ens tornen jutges implacables, en costums on ens sentim tranquils, mentre fora hi ha una multitud famolenca i Jesús ens repeteix sense cansar-se: Doneu-los menjar vosaltres».
El papa ens crida a construir «una Església amb les portes obertes», ja que l’alegria de l’Evangeli és per a tothom i no s’ha d’excloure ningú. Quina alegria poder escoltar dels seus llavis una visió d’Església que recupera l’Esperit més genuí de Jesús trencant actituds molt arrelades durant segles! «Sovint ens comportem com controladors de la gràcia i no com a facilitadors. Però l’Església no és una duana, és la casa del Pare, on hi ha lloc per a cada un amb la seva vida a sobre».

José Antonio Pagola
Traductor: Francesc Bragulat

HOMILIA - GL

08-01-2017
Bautismo do Señor – A
Mateu 3,13-17

UNHA NOVA ETAPA

Antes de narrar a súa actividade profética, os evanxelistas fálannos dunha experiencia que vai transformar radicalmente a vida de Xesús. Logo de ser bautizado por Xoán, Xesús séntese o Fillo querido de Deus, habitado plenamente polo seu Espírito. Alentado por ese Espírito, Xesús ponse en marcha para anunciar a todos coa súa vida e a súa mensaxe a Boa Noticia dun Deus amigo e salvador do ser humano.
Non é estraño que, ao invitarnos a vivir nos próximos anos «unha nova etapa evanxelizadora», o papa nos recorda que a Igrexa necesita máis do que nunca «evanxelizadores de Espírito». Sabe moi ben que só o Espírito de Xesús nos pode infundir forza para pór en marcha a conversión radical que necesita a Igrexa. Por que camiños?
Esta renovación da Igrexa só pode nacer da novidade do Evanxeo. O papa invítanos a escoitarmos tamén hoxe a mesma mensaxe que Xesús proclamaba polos camiños de Galilea e non outra diferente. Temos de «volver á fonte para recuperarmos a frescura orixinal do Evanxeo». Só deste xeito «poderemos romper esquemas aburridos nos que pretendemos encerrar a Xesús Cristo».
O papa está pensando nunha renovación radical «que non pode deixar as cousas como están; non serve xa unha simple administración». Por iso nos pide abandonar o cómodo criterio pastoral do «sempre se fixo así» e insiste unha e outra vez: «Invito a todos a ser audaces e creativos nesta tarefa de repensar os obxectivos, as estruturas, o estilo e os métodos evanxelizadores das propias comunidades».
Francisco busca unha Igrexa na que só nos preocupe comunicar a Boa Noticia de Xesús ao mundo actual. «Máis que o temor a non equivocarnos espero que nos mova o temor a encerrarnos en estruturas que nos dan unha falsa contención, en normas que fan de nós xuíces implacábeis, en costumes onde nos sentimos tranquilos, mentres fóra hai unha multitude famenta. E Xesús repítenos sen cansarse: Dádelles vós para comeren».
O papa chámanos a construírmos «unha Igrexa coas portas abertas», pois a alegría do Evanxeo é para todos e non se debe excluír a ninguén. Que ledicia poder escoitar dos seus beizos unha visión de Igrexa que recupera o Espírito máis xenuíno de Xesús rompendo actitudes moi arraigadas durante séculos! «A miúdo nos comportamos coma controladores da graza e non como facilitadores. Pero a Igrexa non é unha aduana. É a casa do Pai, onde hai lugar para cada un coa súa vida ás costas».

José Antonio Pagola
Tradutor: Xaquin Campo Freire

HOMILIA -IT

08-01-2017
Battesimo del Signore – A
Matteo 3,13-17

UNA NUOVA TAPPA

Prima di raccontare la sua attività profetica, gli evangelisti ci parlano di un’esperienza che trasformerà radicalmente la vita di Gesù. Dopo essere stato battezzato da Giovanni, Gesù si sente il Figlio amato da Dio, abitato in pienezza dal suo Spirito. Animato da questo Spirito, Gesù si mette in cammino per annunciare a tutti, con la sua vita e il suo messaggio, la Buona Notizia di un Dio amico e salvatore dell’essere umano.
Non è strano che, invitandoci a vivere nei prossimi anni «una nuova tappa evangelizzatrice», il Papa ci ricordi che la Chiesa ha più bisogno che mai di «evangelizzatori con Spirito». Sa molto bene che solo lo Spirito di Gesù ci può infondere forza per avviare la conversione radicale di cui ha bisogno la Chiesa. Per quali cammini?
Questo rinnovamento della Chiesa può nascere soltanto dalla novità dell’Evangelo. Il Papa vuole che la gente di oggi ascolti lo stesso messaggio che Gesù proclamava per le strade della Galilea, non un altro diverso. Dobbiamo «tornare alla fonte e recuperare la freschezza originaria dell’Evangelo». Solo in questo modo «potremo rompere schemi noiosi nei quali pretendiamo chiudere Gesù Cristo».
Il Papa sta pensando a un rinnovamento radicale, «che non può lasciare le cose come stanno; non serve più una semplice amministrazione». Per questo, ci chiede di «abbandonare il comodo criterio pastorale del si è sempre fatto così» e insiste continuamente: «Invito tutti ad essere audaci e creativi in questo compito di ripensare gli obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi di evangelizzazione delle proprie comunità».
Francesco cerca una Chiesa nella quale siamo preoccupati solo di comunicare la Buona Notizia di Gesù al mondo attuale. «Più che il timore di non sbagliare, spero che ci muova il timore di chiuderci nelle strutture che ci danno una falsa sicurezza, nelle norme che ci rendono giudici implacabili, nei costumi nei quali ci sentiamo tranquilli, mentre fuori c’è una moltitudine affamata e Gesù ci ripete instancabilmente: Date loro voi stessi da mangiare».
Il Papa vuole che costruiamo «una Chiesa con le porte aperte», poiché la gioia dell’Evangelo è per tutti e non si deve escludere nessuno. Quale gioia poter ascoltare dalle sue labbra una visione di Chiesa che recupera lo Spirito più genuino di Gesù, superando atteggiamenti molto radicati da secoli! «Spesso ci comportiamo come controllori della grazia e non come facilitatori. Ma la Chiesa non è una dogana, è la casa del Padre dove c’è posto per ciascuno con la sua vita sulle spalle».

José Antonio Pagola
Traduzzione: Mercedes Cerezo

HOMILIA - FR

08-01-2017
Baptême du Seigneur – A
Matthieu 3,13-17

UNE NOUVELLE ÉTAPE

Avant la narration de l’activité prophétique de Jésus, les évangélistes nous parlent d’une expérience qui va transformer radicalement sa vie. Après avoir été baptisé par Jean, Jésus se sent le Fils bien-aimé de Dieu, habité pleinement par son Esprit. Il se met en route pour annoncer à tous, à travers sa vie et son message, la Bonne Nouvelle d’un Dieu ami et sauveur de l’être humain.
Il n’est pas étonnant que le pape, en nous invitant à vivre ces prochaines années «une nouvelle étape évangélisatrice», nous rappelle que l’Eglise a plus que jamais besoin «d’évangélisateurs remplis de l’Esprit». Il sait très bien que seul l’Esprit de Jésus pourra nous donner la force de mettre en marche la conversion radicale dont l’Eglise a besoin. A travers quels chemins?
Ce renouvellement de l’Eglise ne peut jaillir que de la nouveauté de l’Evangile. Le pape nous invite à écouter aussi aujourd’hui le même message que Jésus proclamait sur les routes de Galilée, pas un autre. Nous devons «revenir à la source pour retrouver la fraîcheur originale de l’Evangile». C’est seulement ainsi que «nous pourrons rompre avec des schémas ennuyeux où nous prétendons enfermer le Christ».
Le pape pense à un renouvellement radical «qui ne peut pas laisser les choses en l’état; car une simple administration n’est plus valable». C’est pourquoi il nous demande d’abandonner le confortable critère pastoral de «on a toujours fait ainsi», en insistant à maintes reprises: «Je vous invite tous à être audacieux et créatifs dans cette tâche de repenser les objectifs, les structures, le style et les méthodes d’évangélisation propres à chaque communauté».
François cherche une Eglise où la seule préoccupation soit comment communiquer la Bonne Nouvelle de Jésus au monde actuel. «Plus que la peur de nous tromper, ce qui doit nous inquiéter c’est la peur de nous enfermer dans des structures qui nous donnent un faux air de modération, dans des normes qui font de nous des juges implacables, dans des coutumes qui nous tranquillisent, alors qu’il y a dehors une multitude affamée et que Jésus nous répète sans cesse: Donnez-leur vous-mêmes à manger».
Le pape nous appelle à construire «une Eglise aux portes ouvertes», car la joie de l’Evangile est pour tous et personne ne doit en être exclu. Quelle joie de pouvoir entendre de ses lèvres une vision de l’Eglise qui retrouve l’Esprit le plus authentique de Jésus, brisant des attitudes très ancrées pendant des siècles! «Nous nous comportons souvent comme des contrôleurs de la grâce et non pas comme des facilitateurs. Car l’Eglise n’est pas un poste de douane, mais la maison du Père, où chacun, avec sa vie et ses fardeaux, peut trouver une place».

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna

HOMILIA - PT

08-01-2017
Batismo do Senhor – A
Mateus 3,13-17

UMA NOVA ETAPA

Antes de narrar a Sua atividade profética, os evangelistas falam-nos de uma experiência que vai a transformar radicalmente a vida de Jesus. Depois de ser batizado por João, Jesus sente-se o Filho querido de Deus, habitado plenamente pelo Seu Espírito. Alentado por esse Espírito, Jesus põe-se em marcha para anunciar a todos com a Sua vida e a Sua mensagem a Boa Nova de um Deus amigo e salvador do ser humano.
Não é estranho que, ao convidar-nos para viver nos próximos anos «uma nova etapa evangelizadora», o papa nos recorde que a Igreja necessita mais do que nunca «evangelizadores do Espírito». Sabe muito bem que só o Espírito de Jesus nos pode infundir força para colocar em marcha a conversão radical que necessita a Igreja. Por que caminhos?
Esta renovação da Igreja só pode nascer da novidade do Evangelho. O papa convida-nos a escutar também hoje a mesma mensagem que Jesus proclamava pelos caminhos da Galileia, não outro diferente. Temos de «voltar à fonte para recuperar a frescura original do Evangelho». Só desta forma «poderemos quebrar esquemas enfadonhos em que pretendemos fechar Jesus Cristo».
O papa está a pensar numa renovação radical «que não pode deixar as coisas como estão; já não serve uma simples administração». Por isso nos pede para abandonar o cómodo critério pastoral do «sempre se fez assim» e insiste uma e outra vez: «Convido a todos a ser audazes e criativos nesta tarefa de repensar os objetivos, as estruturas, o estilo e os métodos evangelizadores das próprias comunidades».
Francisco procura uma Igreja em que só nos preocupe comunicar a Boa Nova de Jesus ao mundo atual. «Mais do que o temor a nos enganar nos espero que nos mova o temor a nos fecharmos em estruturas que nos dão uma falsa contenção, em normas que nos tornam juízes implacáveis, em costumes onde nos sentimos tranquilos, enquanto fora há uma multidão faminta e Jesus nos repete sem cansar-se: Dai-lhes vós de comer».
O papa chama-nos a construir «uma Igreja com as portas abertas», pois a alegria do Evangelho é para todos e não se deve excluir a ninguém. ¡Que alegria poder escutar dos seus lábios uma visão de Igreja que recupera o Espírito mais genuíno de Jesus quebrando atitudes muito arraigadas durante séculos! «Frequentemente comportamo-nos como controladores da Graça e não como facilitadores. Mas a Igreja não é uma alfândega, é a casa do pai, onde há lugar para cada um com a sua vida atrás».

José Antonio Pagola
Tradutor: Antonio Manuel Álvarez Perez

HOMILIA - EN

01-08-2017
Baptism of the Lord – A
Matthew 3,13-17

A NEW STAGE

Before relating Jesus’ prophetic activity, the Gospel writers talk about an experience that will radically transform his life. After being baptized by John, Jesus feels himself a beloved Child of God, inhabited fully by God’s Spirit. Jesus sets out announcing to everyone, through his life and his message, the Good News of a God who is friend and savior of the human person.
It’s not all that strange that the Pope, when inviting us to live these coming years in «a new stage of evangelization», reminds us that the Church needs more than ever «evangelizers with Spirit». He well knows that only the Spirit of Jesus can instill in us the energy that puts in motion the radical conversion that the Church needs. By what paths?
This renovation of the Church can only be born of the newness of the Gospel. The Pope wants people of today to listen to the same message that Jesus proclaimed as he went about Galilee, nothing else. We need to «return to the source and recover the original freshness of the Gospel». Only in this way «will we break the worn-out plans of those who try to box in Jesus Christ».
The Pope is thinking of a radical renovation «that can’t leave things as they are; basic maintenance doesn’t work anymore». That’s why he asks us «to abandon the comfortable pastoral criteria we have been using forever» and he insists over and over: «Invite everyone to be bold and creative in the task of rethinking objectives, structures, the style and the methods of evangelists in our communities».
Francis is looking for a Church in which not only do we worry about communicating the Good News of Jesus to the present world. «More than being afraid of making mistakes, I hope that we are moved by the fear of enclosing ourselves in structures that give us a false control, in norms that turn us into demanding judges, in customs that put us to sleep, while around us there’s a hungry multitude and Jesus never tires of telling us: give them something to eat yourselves».
The Pope wants us to build «a Church with doors wide open», since the joy of the Gospel is for everyone and no one should be excluded. What joy to be able to hear from his lips a vision of Church that recovers Jesus’ most genuine Spirit, breaking attitudes that have held on for centuries! «At least let us act like dispensers of grace and not like micromanagers. But the Church isn’t a customs agency; it is the Father’s house where there’s room for each one burdened with life».

José Antonio Pagola
Translator: Fr. Jay VonHandorf
Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com

Para ver videos de las Conferencias de José Antonio Pagola
                        http://iglesiadesopelana3v.blogspot.com


No hay comentarios:

Publicar un comentario