lunes, 7 de agosto de 2017

08-13-2017 - 19th Ordinary – A

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Llegamos al millón de visitas en nuestro blog. Gracias de corazón.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El pasado 2 de octubre de 2014, José Antonio Pagola nos visitó  en la Parroquia de San Pedro Apóstol de la Iglesia de Sopela, dándonos  la conferencia: Volver a Jesucristo. Iniciar la reacción.
Pulsando aquí podréis disfrutar de ella.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Antonio Pagola:  EL recibido estafa Satisfacción la  Resolución definitiva de la Congregación Romana Parr la Doctrina de la Fe  sobre mi Libro,  Jesús.Aproximación Histórica .
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------
Pulsando en la lista de los títulos de las homilías en diferentes idiomas podemos leer más homilías de años anteriores.
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------


HOMILIA - ES

13-08-2017
19 Tiempo ordinario – A
Mateo 14,22-33

EN MEDIO DE LA CRISIS

No es difícil ver en la barca de los discípulos de Jesús, sacudida por las olas y desbordada por el fuerte viento en contra, la figura de la Iglesia actual, amenazada desde fuera por toda clase de fuerzas adversas, y tentada desde dentro por el miedo y la mediocridad. ¿Cómo leer nosotros este relato evangélico desde una crisis en la que la Iglesia parece hoy naufragar?
Según el evangelista, «Jesús se acerca a la barca caminando sobre las aguas». Los discípulos no son capaces de reconocerlo en medio de la tormenta y la oscuridad de la noche. Les parece un «fantasma». El miedo los tiene aterrorizados. Lo único real para ellos es aquella fuerte tempestad.
Este es nuestro primer problema. Estamos viviendo la crisis de la Iglesia contagiándonos unos a otros desaliento, miedo y falta de fe. No somos capaces de ver que Jesús se nos está acercando precisamente desde el interior de esta fuerte crisis. Nos sentimos más solos e indefensos que nunca.
Jesús les dice las tres palabras que necesitan escuchar: «¡Ánimo! Soy yo. No temáis». Solo Jesús les puede hablar así. Pero sus oídos solo oyen el estruendo de las olas y la fuerza del viento. Este es también nuestro error. Si no escuchamos la invitación de Jesús a poner en él nuestra confianza incondicional, ¿a quién acudiremos?
Pedro siente un impulso interior y sostenido por la llamada de Jesús, salta de la barca y «se dirige hacia Jesús andando sobre las aguas». Así hemos de aprender hoy a caminar hacia Jesús en medio de las crisis: apoyándonos no en el poder, el prestigio y las seguridades del pasado, sino en el deseo de encontrarnos con Jesús en medio de la oscuridad y las incertidumbres de estos tiempos.
No es fácil. También nosotros podemos vacilar y hundirnos, como Pedro. Pero, lo mismo que él, podemos experimentar que Jesús extiende su mano y nos salva mientras nos dice: «Hombres de poca fe, ¿por qué dudáis?».
¿Por qué dudamos tanto? ¿Por qué no estamos aprendiendo apenas nada nuevo de la crisis? ¿Por qué seguimos buscando falsas seguridades para «sobrevivir» dentro de nuestras comunidades, sin aprender a caminar con fe renovada hacia Jesús en el interior mismo de la sociedad secularizada de nuestros días?
Esta crisis no es el final de la fe cristiana. Es la purificación que necesitamos para liberarnos de intereses mundanos, triunfalismos engañosos y deformaciones que nos han ido alejando de Jesús a lo largo de los siglos. Él está actuando en esta crisis. Él nos está conduciendo hacia una Iglesia más evangélica. Reavivemos nuestra confianza en Jesús. No tengamos miedo.

José Antonio Pagola

HOMILIA - EU

2017-08-13
Urteko 19. igandea –A
Mateo 14,22-33

KRISIALDIAREN ERDIAN

Ez da zail ikustea Jesusen ikasleen ontzia, olatuek astindua eta kontrako haize bortitzak erasotzen dion hori, gaur egungo Elizaren irudia dela; kontrako mota guztietako indarrek kanpotik mehatxatua eta barnean beldurraren eta fede eskasaren tentazioa jasaten ari den gaurko Elizaren irudia, alegia. Nola irakur genezake ebanjelioko kontakizun hau, Eliza hondoa jotzen ari dela ematen duen krisialdi honetan?
Ebanjelariaren arabera, «Jesus ontzira hurbildu da ur gainean ibiliz». Ikasleak ez dira gai izan zein den antzemateko, ekaitzaren erdian eta gau ilunean. «Mamu bat» dela iruditu zaie. Izuturik dauzka ikarak. Egiazko gauza bakarra ekaitz ikaragarri hura da.
Hauxe da gure lehenengo arazoa. Elizaren krisialdia bizitzen ari gara, batak besteari adorerik eza, ikara eta fede-falta kutsatuz. Ez gara gai ikusteko, hain juxtu krisialdi gogor hau dela medio ari zaigula Jesus hurbiltzen. Inoiz baino bakarrago eta babesgabeago sentitzen gara.
Jesusek hiru hitz esan dizkie: «Aupa. Neu naiz. Ez izan beldur». Jesus bakarrik mintzo daiteke horrela. Baina ikasleen belarriek olatuen burrunba eta haizearen indarra bakarrik entzuten ahal dituzte. Hauxe da gure okerra ere. Ez badugu entzuten Jesusen gonbita, beragan baldintzarik gabeko konfiantza jartzekoa, zeinengana jo genezake?
Pedrok barne bulkada bat sentitu du, Jesusen deiak sostengatzen diona, eta ontzitik jauzi egin eta «Jesusengana abiatu da hur gainean oinez». Hori bera ikasi beharko genuke gaur egun krisialdi honetan, Jesusengana abiatzeko: sostengutzat hartuz, ez boterea, ez ospea, ez iraganeko segurantza, baizik Jesusekin topo egiteko gogoa, gaur egungo ilunaldian eta segurantza-faltan.
Ez da erraza. Geu ere senti gintezke koloka eta hondoratzen, Pedro bezala. Baina hark bezala, esperimenta dezakegu Jesusek eskua luzatzen eta onik ateratzen gaituela, esanez: «Fede eskaseko jendea, nolatan duda hori?».
Zergatik dugu hartarainoko duda? Nolatan ez dugu ikasten, kasik, ezer berririk krisialdi honetatik? Nolatan jarraitzen dugu sasi-segurantzen bila, geure elkarteen baitan «irauteko»? Aldiz, fede berritu batekin Jesusengana abiatzen ikasi beharko genuke, geure egun hauetako gizarte sekularizatuaren barnean berean bada ere.
Krisialdi hau ez da kristau-fedearen azkena. Beharrezkoa dugun garbikuntza da, mendetan barna Jesusengandik urrundu gaituzten mundutar interesetatik, triunfalismo engainagarrietatik eta egiazko bidea desitxuratzetik geure burua askatzeko. Jesus jardunean ari da krisialdi honetan. Eliza ebanjelikoago baterantz gidatu nahi gaitu. Biziberritu dezagun Jesusenganako konfiantza. Ez gaitezen beldur izan.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

HOMILIA - CA

13-08-2017
Diumenge 19 durant l’any – A
Mateu 14,22-33

ENMIG DE LA CRISI

No és difícil de veure la barca dels deixebles de Jesús, sacsejada per les ones i desbordada pel fort vent en contra, la figura de l’Església actual, amenaçada des de fora per tota classe de forces adverses i temptada des de dins per la por i la mediocritat. Com llegir nosaltres aquest relat evangèlic des d’una crisi en la qual l’Església sembla avui naufragar?
Segons l’evangelista, «Jesús va anar cap a ells caminant sobre l’aigua». Els deixebles no són capaços de reconèixer-lo enmig de la tempesta i la foscor de la nit. Els sembla un «fantasma». La por els té aterrits. L’única cosa real per a ells és aquella forta tempesta.
Aquest és el nostre primer problema. Estem vivint la crisi de l’Església contagiant-nos uns als altres desànim, por i falta de fe. No som capaços de veure que Jesús se’ns està acostant precisament des de l’interior d’aquesta forta crisi. Ens sentim més sols i indefensos que mai.
Jesús els diu les tres paraules que necessiten sentir: «Coratge! Sóc jo. No tingueu por». Només Jesús els pot parlar així. Però les seves oïdes només senten l’estrèpit de les ones i la força del vent. Aquest és també el nostre error. Si no escoltem la invitació de Jesús a posar-hi la nostra confiança incondicional, a qui acudirem?
Pere sent un impuls interior i sostingut per la crida de Jesús, salta de la barca i «es posà a caminar sobre l’aigua i anà cap a Jesús». Així hem d’aprendre avui a caminar cap a Jesús enmig de les crisis: recolzant-nos no en el poder, el prestigi i les seguretats del passat, sinó en el desig de trobar-nos amb Jesús enmig de la foscor i les incerteses d’aquests temps.
No és fàcil. També nosaltres podem vacil·lar i enfonsar-nos, com Pere. Però, el mateix que ell, podem experimentar que Jesús estén la seva mà i ens salva mentre ens diu: «Homes de poca fe, per què dubteu?».
Per què dubtem tant? Per què no estem aprenent quasi res de nou de la crisi? Per què seguim buscant falses seguretats per «sobreviure» dins les nostres comunitats, sense aprendre a caminar amb fe renovada cap a Jesús a l’interior mateix de la societat secularitzada dels nostres dies?
Aquesta crisi no és el final de la fe cristiana. És la purificació que necessitem per alliberar-nos d’interessos mundans, triomfalismes enganyosos i deformacions que ens han anat allunyant de Jesús al llarg dels segles. Ell està actuant en aquesta crisi. Ell ens està conduint cap a una Església més evangèlica. Revifem la nostra confiança en Jesús. No tinguem por.

José Antonio Pagola
Traductor: Francesc Bragulat

HOMILIA - GL

13-08-2017
19 Tempo ordinario – A
Mateu 14,22-33

NO MEDIO DA CRISE

Non é difícil ver na barca dos discípulos de Xesús, sacudida polas olas e desbordada polo forte vento en contra, a figura da Igrexa actual, ameazada desde fóra por toda clase de forzas adversas e tentada desde dentro polo medo e a mediocridade.
Como ler nós este relato evanxélico desde unha crise na que a Igrexa parece hoxe naufragar? Segundo o evanxelista, «Xesús achégase á barca camiñando sobre das augas». Os discípulos non son capaces de recoñecelo no medio da tormenta e da escuridade da noite. Parécelles unha «pantasma». O medo tenos aterrorizados. O único real para eles é aquela forte tempestade.
Este é o noso primeiro problema. Estamos vivindo a crise da Igrexa contaxiándonos uns a outros desalento, medo e falta de fe. Non somos capaces de ver que Xesús estásenos achegando precisamente desde o interior desta forte crise. Sentímonos máis sos e indefensos do que nunca.
Xesús dilles as tres palabras que necesitan escoitar: «¡Ánimo! Son eu. Non temades». Só Xesús lles pode falar así. Pero os seus oídos só oen o estrondo das olas e a forza do vento. Este é tamén o noso erro. Se non escoitamos a invitación de Xesús a pór nel a nosa confianza incondicional, a quen acudiremos?
Pedro sente un impulso interior e, sostido pola chamada de Xesús, «salta da barca e diríxese cara a Xesús andando sobre das augas». Así habemos aprender nós hoxe a camiñar cara a Xesús no medio das crises: apoiándonos non no poder, o prestixio e as seguridades do pasado, senón no desexo de atopármonos con Xesús no medio da escuridade e das incertezas destes tempos.
Non é fácil. Tamén nós podemos vacilar e afundirnos, como Pedro. Pero, o mesmo ca el, podemos experimentar que Xesús estende a súa man e nos salva mentres nos di: «Homes de pouca fe, por que dubidades?».
Por que dubidamos tanto? Por que non estamos aprendendo case nada novo da crise? Por que seguimos buscando falsas seguridades para «sobrevivir» dentro das nosas comunidades, sen aprendermos a camiñar con fe renovada cara a Xesús no interior mesmo da sociedade secularizada dos nosos días?
Esta crise non é o final da fe cristiá. É a purificación que necesitamos para liberármonos de intereses mundanos, triunfalismos enganosos e deformacións que nos han ir afastando de Xesús ao longo dos séculos. El está actuando nesta crise. El estanos conducindo cara a unha Igrexa máis evanxélica. Reavivemos a nosa confianza en Xesús. Non teñamos medo.

José Antonio Pagola
Tradutor: Xaquin Campo Freire

HOMILIA -IT

13-08-2017
19 Tempo Ordinario – A
Matteo 14, 22-33

IN MEZZO ALLA CRISI

Non è difficile vedere nella barca dei discepoli di Gesù, scossa dalle onde e travolta dal forte vento contrario, la figura della Chiesa attuale, minacciata al di fuori da ogni sorta di forze avverse e tentata al di dentro dalla paura e dalla mediocrità. Come leggere noi questo racconto evangelico nella crisi nella quale la Chiesa sembra oggi naufragare?
Secondo l’evangelista, «Gesù si avvicina alla barca camminando sull’acqua». I discepoli non sono capaci di riconoscerlo in mezzo alla tormenta e all’oscurità della notte. Sembra loro un “fantasma”. La paura li ha terrorizzati. L’unica cosa reale è quella forte tempesta.
Questo è il nostro primo problema. Stiamo vivendo la crisi della Chiesa contagiandoci  a vicenda sconforto, paura e mancanza di fede. Non siamo capaci di vedere che Gesù si sta avvicinando proprio dall’interno di questa forte crisi. Ci sentiamo più soli e indifesi che mai.
Gesù dice loro tre parole: «Coraggio. Sono io. Non temete». Solo Gesù può parlar loro così. Ma i loro orecchi odono solo il fragore delle onde e la forza del vento. Questo è anche il nostro errore. Se non ascoltiamo l’invito di Gesù a porre in lui la nostra fiducia incondizionata, da chi andremo?
Pietro sente un impulso interiore e, sostenuto dalla chiamata di Gesù, salta dalla barca e «si dirige verso Gesù camminando sulle acque». Così dobbiamo imparare oggi ad andare verso Gesù in mezzo alla crisi: appoggiandoci non sul potere, sul prestigio e sulle sicurezze del passato, ma sul desiderio di incontrarci con Gesù in mezzo all’oscurità e alle incertezze di questi tempi.
Non è facile. Anche noi possiamo vacillare e affondare come Pietro. Ma come lui, possiamo sperimentare che Gesù stende la sua mano e ci salva mentre ci dice: «Uomini di poca fede perché dubitate?».
Perché dubitiamo tanto? Perché non stiamo imparando quasi nulla di nuovo dalla crisi? Perché continuiamo a cercare false sicurezze per «sopravvivere» nelle nostre comunità, senza imparare a camminare con fede rinnovata verso Gesù proprio all’interno della società secolarizzata dei nostri giorni?
Questa crisi non è la fine della fede cristiana. È la purificazione di cui abbiamo bisogno per liberarci dagli interessi mondani, dai trionfalismi ingannevoli e dalle deformazioni che ci hanno allontanato da Gesù lungo i secoli. Egli sta agendo in questa crisi. Egli ci sta conducendo verso una Chiesa più evangelica. Ravviviamo la nostra fiducia in Gesù. Non abbiamo paura.

José Antonio Pagola
Traduzzione: Mercedes Cerezo

HOMILIA - FR

13-08-2017
19 Temps ordinaire – A
Matthieu 14,22-33

EN PLEINE CRISE

Il n’est pas difficile de voir à travers la barque des disciples de Jésus, secouée par les vagues et débordée par la force du vent contraire, la figure de l’Eglise actuelle, menacée du dehors par toute sorte de forces adverses et tentée de l’intérieur par la peur et par la médiocrité. Comment pouvons-nous lire ce récit évangélique à partir d’une crise dans laquelle l’Eglise semble aujourd’hui sombrer?
D’après l’évangéliste, «Jésus s’approche de la barque en marchant sur les eaux». Les disciples sont incapables de le reconnaître au milieu de la tempête et dans l’obscurité de la nuit. Ils croient voir un «fantôme». Ils sont terrifiés par la peur. Pour eux, la seule chose réelle c’est cette forte tempête.
C’est là notre premier problème. Nous sommes en train de vivre la crise de l’Eglise en nous communiquant mutuellement découragement, peur et manque de foi. Nous n’arrivons pas à voir que c’est justement à l’intérieur de cette crise que Jésus est en train de s’approcher de nous. Nous nous sentons plus seuls et plus vulnérables que jamais.
Jésus adresse à ses disciples les trois mots qu’ils ont besoin d’entendre: «Courage! C’est moi! Ne craignez pas!». Seul Jésus peut leur parler de la sorte. Mais leurs oreilles n’entendent que le bruit des vagues et la force du vent. C’est là aussi notre erreur. Si nous n’écoutons pas l’invitation de Jésus à mettre en lui notre confiance inconditionnelle, à qui irons-nous?
Pierre, sentant un élan intérieur et durable vers cet appel de Jésus, saute de la barque et «va vers Jésus en marchant sur les eaux». C’est ainsi que nous devons apprendre à marcher aujourd’hui vers Jésus au milieu de la crise: en nous appuyant non pas sur le pouvoir, sur le prestige et sur les sécurités d’autrefois, mais sur le désir de rencontrer Jésus au milieu de l’obscurité et des incertitudes de notre temps.
Ce n’est pas chose facile. A l’instar de Pierre, nous aussi, nous pouvons hésiter et nous enfoncer. Mais, comme lui aussi, nous pouvons expérimenter que Jésus nous tend sa main et nous sauve en nous disant en même temps: «Hommes de peu de foi, pourquoi avez-vous douté?».
Pourquoi doutons-nous tant? Pourquoi n’avons-nous presque rien appris de cette crise? Pourquoi continuons-nous de chercher de fausses sécurités pour «survivre» à l’intérieur de nos communautés, sans apprendre à marcher avec une foi renouvelée vers Jésus au coeur même de cette société sécularisée de notre temps?
Cette crise ne marque pas la fin de la foi chrétienne. C’est la purification dont nous avons besoin pour nous libérer des intérêts mondains, des triomphalismes trompeurs et des déformations qui, au fil des siècles, nous ont progressivement éloignés de Jésus. Il est en train d’agir dans cette crise. Il est en train de nous conduire vers une Eglise plus évangélique. Ravivons notre confiance en Jésus. N’ayons pas peur.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna

HOMILIA - PT

13-08-2017
19 Tempo ordinário – A
Mateus 14,22-33

NO MEIO DA CRISE

Não é difícil ver na barca dos discípulos de Jesus, sacudida pelas ondas e a transbordar pelo forte vento contra, a figura da Igreja atual, ameaçada desde fora por todo o tipo de forças adversas e tentada desde dentro pelo medo e a mediocridade. Como lermos este relato evangélico desde uma crise em que a Igreja parece hoje naufragar?
Segundo o evangelista, «Jesus aproxima-se da barca caminhando sobre as águas». Os discípulos não são capazes de reconhece-lo no meio da tormenta e da obscuridade da noite. Parece-lhes um «fantasma». O medo aterroriza-os. O único que é real para eles é aquela forte tempestade.
Este é o nosso primeiro problema. Estamos a viver a crise da Igreja contagiando uns aos outros desalento, medo e falta de fé. Não somos capazes de ver que Jesus se está a aproximar precisamente desde o interior desta forte crise. Sentimo-nos mais sós e indefensos que nunca.
Jesus diz-lhes as três palavras que necessitam escutar: «Animo! Sou Eu. Não temais». Só Jesus lhes pode falar assim. Mas os seus ouvidos só ouvem o estrondo das ondas e a força do vento. Este é também o nosso erro. Se não escutamos o convite de Jesus a colocar Nele a nossa confiança incondicional, a quem acudiremos?
Pedro sente um impulso interior e sustentado pela chamada de Jesus, salta da barca e «dirige-se para Jesus andando sobre as águas». Assim temos de aprender hoje a caminhar até Jesus no meio da crise: apoiando-nos não no poder, o prestígio e as seguranças do passado, mas no desejo de nos encontrarmos com Jesus no meio da obscuridade e as incertezas destes tempos.
Não é fácil. Também nós podemos vacilar e afundar-nos, como Pedro. Mas, o mesmo que ele, podemos experimentar que Jesus estende a sua mão e nos salva enquanto nos diz: «Homens de pouca fé, porque duvidais?».
Porque duvidamos tanto? Porque não estamos a aprender apenas nada novo da crise? Porque seguimos procurando falsas seguranças para «sobreviver» dentro das nossas comunidades, sem aprender a caminhar com fé renovada até Jesus no interior mesmo da sociedade secularizada dos nossos dias?
Esta crise não é o fim da fé cristã. É a purificação que necessitamos para nos liberarmos de interesses mundanos, triunfalismos enganosos e deformações que nos foram afastando de Jesus ao longo dos séculos. Ele está a atuar nesta crise. Ele está a conduzir-nos para uma Igreja mais evangélica. Reavivemos a nossa confiança em Jesus. Não tenhamos medo.

José Antonio Pagola
Tradutor: Antonio Manuel Álvarez Perez

HOMILIA - EN

08-13-2017
19th Ordinary – A
Matthew 14,22-33

IN THE MIDST OF THE CRISIS

As we look at the boat of Jesus’ disciples, tossed by waves and overcome by a strong wind against them, it’s not hard to see the figure of today’s Church, threatened from without by every type of opposing force and tempted from within by fear and mediocrity. How to read this Gospel story from the perspective of the crisis which seems to be shipwrecking the Church today?
According to the Gospel writer, «Jesus came towards them in the boat, walking on the sea». The disciples aren’t able to recognize him in the midst of the storm and the dark night. He seems to them to be a «ghost». Fear has them terror-stricken. The only reality is that powerful storm.
This is our main problem. We are living the crisis of the Church, spreading discouragement, fear and lack of faith from one to another. We aren’t capable of seeing that Jesus is coming close to us precisely in the midst of this powerful crisis. We feel ourselves more alone and defenseless than ever.
Jesus says three things to them: «Courage! It’s me! Don’t be afraid». Only Jesus can speak to them that way. But their ears only hear the pounding of the waves and the power of the wind. This too is our mistake. If we don’t listen to Jesus’ invitation to place our unconditional trust in him, to whom else can we go?
Peter feels an inner impulse and, sustained by Jesus’ call, jumps from the boat and «starts walking towards Jesus across the water». That’s how we need to learn to walk towards Jesus today in the midst of the crisis: supporting ourselves, not in power, prestige and securities of the past, but in the desire to meet up with Jesus in the midst of the darkness and uncertainties of our times.
It’s not easy. We too can falter and sink like Peter. But just like him, we can experience that Jesus extends his hands and saves us while telling us: «You have so little faith. Why do you doubt?».
Why do we doubt so much? Why don’t we learn anything at all anew from this crisis? Why do we keep looking for false securities to «just survive» in our communities, without learning to walk with renewed faith towards Jesus in the very interior of today’s secularized society?
This crisis isn’t the end of Christian faith. It is the purification that we need in order to free ourselves of mundane interests, deceitful triumphalism and deformations that have separated us from Jesus over the centuries. He is acting in this crisis. He is leading us towards a more evangelical Church. Let us reawaken our trust in Jesus. Don’t be afraid.

José Antonio Pagola
Translator: Fr. Jay VonHandorf
Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com

Para ver videos de las Conferencias de José Antonio Pagola
                        http://iglesiadesopelana3v.blogspot.com


No hay comentarios:

Publicar un comentario